Vědecko-výzkumné projekty

Model TAPATE a jeho implementace v českém prostředí

Projekt ESF OP VVV 02

Řešitel: Mgr. Petr Adamec, Ph.D., MBA, ICV MENDELU
Odborní spolupracovníci: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D., Mgr. Martin Pírko, Mgr. David Kryštof, Ph.D., ICV MENDELU 
Doba řešení: 04/2020 – 11/2022

Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli 

Projekt GA ČR  (19-24776S)

Řešitel: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph. D., ICV MENDELU
Odborný spolupracovník: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph. D., ICV MENDELU (07/2021 – 06/2022)
Odborný spolupracovník: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph. D., ICV MENDELU (01/2019 – 06/2021)
Doba řešení: 01/2019 – 06/2022

Hlavním cílem projektu, který získal finanční podporu od Grantové agentury České republiky (GA ČR) v soutěži standardních projektů, je prozkoumat a popsat každodenní život střední odborné školy v období socialistického Československa. Primární metodou výzkumu bude orální historie, resp. rozhovory s učiteli (pamětníky) středních odborných škol, kteří byli klíčovými aktéry školního vzdělávání i života. Prostřednictvím rozhovorů chtějí řešitelé projektu získat data nejenom o životě střední odborné školy, ale i o životě a práci samotných učitelů. Vedle metody orální historie budou ve výzkumu získávána data i studiem dostupných archivních pramenů v Národním archivu, Moravském zemském archivu a Archivu města Brna. Získané poznatky a výsledky výzkumu budou akademici publikovat v odborné monografii, která bude hlavním výstupem projektu.

Rozvojové projekty

Zvyšování digitálních dovedností pedagogů a žáků 24 středních škol SR a ČR v oblasti slovenskočeského pohraničí

Projekt Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020
Doba řešení: 08/2021 – 07/2023

Traning of farmers V4 in techniques for environmental protection and soil water management 

Číslo projektu: 22020162
Doba řešení: 10/2020 – 03/2022

SAFER 55+

Řešitel: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph. D.
Spoluřešitel: Mgr. Kateřina Pevná, Mgr. Marie Pospíšilová
Nositel projektu: Univerzita třetího věku Lubsko, Polsko
Program: ESF, Eramus+, KA2 Strategické partnerství
Doba řešení: 09/2019 – 08/2022

Do mezinárodního projektu „Kompetentní trenér – bezpečný senior“ (SAFER 55+) je zapojena i Univerzita třetího věku MENDELU. Cílem projektu je výměna osvědčených postupů pro efektivní vzdělávání dospělých nad 55 let. 

Program Erasmus+

Koordinátor projektu: Technická univerzita vo Zvolene – Univerzita tretieho veku, Slovenská republika
Partneři projektu: Mendelova univerzita v Brně (Česká republika), Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku (Polsko), Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, Almerim (Portugalsko), Fundacion Universidade da Coruna (Španělsko)
Doba řešení: 09/2018 – 8/2021

Projekt IDEMASAP 50+ probíhá v rámci programu Erasmus+ a jeho koordinátorem je Univerzita třetího věku při Technické univerzitě ve Zvoleně. Hlavním cílem projektu je zlepšování sportovních a rukodělných dovedností seniorů prostřednictvím sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání seniorů, a to na mezinárodních setkáních. Tato setkání organizuje vždy jedna ze zapojených U3V.

Projekt ESF OP VK 1.3, výzva č. 48
Doba řešení: 06/2014 – 06/2015

Projekt ESF OP VK 1.7
Doba řešení: 01/2011 – 06/2012

Projekt ESF OP VK 1.7
Doba řešení: 07/2009 – 06/2012

Ostatní aktivity

Erasmus+ 60

Projekt Erasmus+: KA220 – Spolupráce mezi partnery v oblasti vysokého školství 
Koordinátorky za MENDELU: Mgr. Kateřina Pevná a Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph. D.
Administrativní pracovnice: Mgr. Kamila Hercová
Doba řešení: 01/2022 – 01/2025

Mezigenerační univerzita

Projekt Mezigenerančí univerzity MENDELU je unikátním projektem, prvním svého druhu na Moravě. Jeho cílem je podporovat pozitivní vztahy mezi prarodiči a vnoučaty, a to prostřednictvím vzdělávacích a volnočasových aktivit. Projekt Mezigenerační univerzity MENDELU byl zahájen v roce 2019. Jeho vznik byl podpořen dotacemi z rozpočtu města Brna na projekty realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně pro roky 2019 a 2020.