Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Reg.číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0015
Rozpočet projektu: 2 679 050  Kč
Doba realizace projektu: 28.01.2011-30.06.2012

Popis projektu

Projekt si kladl za hlavní cíl rozvoj vzdělávání na SŠ v oblasti kariérního poradenství. Cílem aktivit projektu bylo jednak vytvoření systematického akreditovaného cyklu vzdělávání, jehož součástí bylo zakoupení a proškolení v používání nových diagnostických nástrojů pro výchovné poradce, a jednak aktivity zaměřené přímo na vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Záměrem projektu bylo předat výchovným poradcům a pracovníkům SŠ ucelený, přehledný a v praxi využitelný systém poznatků i konkrétních nástrojů použitelných v rámci kariérního poradenství přímo v prostředí SŠ. Projekt dále reagoval na aktuální situaci na trhu práce, která od budoucích absolventů, více než kdy jindy, předpokládá rozvinutější kompetence a klade na ně také vyšší nároky. Dalším jeho cílem bylo jednak tyto kompetence rozvíjet, jednak pomoci žákům při vyhledávání budoucího pracovního uplatnění a dále pak zamezit předčasnému odchodu ze vzdělávacího systému těm žákům, kteří by v případě podpory v rámci dalšího studia (kterou zajišťují vysokoškolská poradenská centra) mohli vysokoškolské studium úspěšně ukončit. Tyto cíle byly úspěšně naplněny jednak skrze aktivity zaměřené na pomoc žákům při vyhledávání budoucího pracovního uplatnění a rozvoj kompetencí pro trh práce, jednak prostřednictvím informačních prezentací VŠ brněnských poradenských center, dále formou individuální přímé práce s žáky prostřednictvím diagnostiky jejich profesních a osobnostních charakteristik a preferencí a realizací skupinových workshopů.

Cílová skupina

a) pracovníci středních škol (pedagogové, výchovní poradci, vedoucí pracovníci),
b) žáci středních škol.

Cílová skupina pracovníků středních škol byla tvořena lidmi zastávající na SŠ funkci výchovného poradce, vedoucími pracovníky a pedagogy. Z našeho průzkumu totiž vyplynulo, že velká většina výchovných poradců na SŠ jsou zároveň také učiteli a na činnost výchovného poradce mají nejčastěji vyhrazeny 2-3 hodiny práce týdně. Cílová skupina žáků středních škol byla tvořena především žáky předmaturitních ročníků (3. ročník v rámci 4letého studia, 1. ročník v rámci 2leté nástavby apod.). V případě individuálního zájmu byly služby poskytnuty i žákům z jiných ročníků.

Klíčové aktivity projektu

Číslo aktivity 01: Příprava a realizace motivačního semináře pro zástupce středních škol

Cílem této aktivity bylo oslovit s nabídkou účasti v projektu všechny střední školy v rámci Jihomoravského kraje a motivovat je k zapojení se do projektu. Na semináři proběhla prezentace projektu včetně konkrétního a podrobného popisu všech jeho aktivit, byl představen realizační tým projektu a vytvořena a aktualizována databáze konkrétních kontaktních osob daných SŠ pro potřeby projektu. Diskutováno bylo se zástupci škol také nejvhodnější časové rozložení vzdělávání v oblasti kariérního poradenství (viz aktivita 2), ale i ostatních aktivit.

V rámci této klíčové aktivity byl vytvořen webový portál projektu, prezentace projektu. Klíčová aktivita byla zakončena realizací motivačního semináře, který seznámil zástupce cílové skupiny s obsahem projektu, možnostmi zapojení se a výhodami, které jim účast v projektu přinese.

Číslo aktivity 02: Cyklus akreditovaného vzdělávání pro výchovné poradce a učitele v oblasti kariérového poradenství

V rámci této aktivity bylo realizováno:

  • tvorba metodické a obsahové náplně vzdělávacího cyklu,
  • příprava a zpracování podkladů pro udělení akreditace MŠMT,
  • akreditace vzdělávacího cyklu,
  • tvorba vzdělávacích opor,
  • realizace dvou běhů vzdělávacího cyklu,
  • evaluace proběhlých vzdělávacích cyklů.

V rámci kurzu byly výchovným poradcům/učitelům představeny nové metody kariérního poradenství, v jejichž užívání byli proškoleni a následně i po ukončení kurzu je mohou přímo v prostředí SŠ používat. Získali tak užitečné znalosti, dovednosti a konkrétní praktické nástroje využitelné v oblasti kariérního poradenství. Vzdělávací cyklus byl navržen v rozsahu 61 hodin pro akreditaci. Kurz zahrnuje 56 hodin přímé výuky a 5 hodin individuálních supervizních konzultací na účastníka. Cyklus je rozdělen do 3 bloků: kariérní poradenství, práce s konkrétními metodami kariérního poradenství, kariérní koučink. Aktivita probíhala po celou dobu trvání projektu.

V rámci této aktivity byla připravena obsahová náplň vzdělávacího cyklu včetně tvorby metodických opor, tento vzdělávací cyklus byl akreditován a realizován ve dvou bězích. Účastníci vzdělávacího cyklu byli vyškoleni v používání nových metod kariérového poradenství a kariérového koučinku.

Číslo aktivity 03: Prezentace VŠ brněnských poradenských center a jejich služeb na SŠ

Hlavním cílem této aktivity bylo zamezit předčasnému odchodu ze vzdělávání u těch žáků, kteří by např. z ekonomických, speciálně-pedagogických či psychologických důvodů o studium na vysoké škole neuvažovali. V rámci této aktivity byly připraveny a následně realizovány prezentace vysokoškolských poradenských center Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně. Žákům byly představeny nejen charakteristiky vysokoškolského studia a poradenské služby, ale i možnosti podpory, které mohou při studiu na VŠ čerpat (různé formy stipendií a příspěvků, granty apod.). V rámci aktivity byly vytvořeny informační brožury, které byly následně prostřednictvím výchovných poradců na SŠ distribuovány i mezi žáky či školy JMK, které se aktivity přímo nezúčastnily. Naplánována byla  realizace a prezentace pro celkem 200 zástupců cílové skupiny tvořené žáky středních škol JMK, tj. pro 15 tříd středních škol. Prezentace byly určeny pro žáky předposledních a posledních ročníků maturitních oborů.

Číslo aktivity 04: Zajištění testování žáků SŠ

V rámci této aktivity bylo s cílem pomoci při vyhledávání budoucího pracovního uplatnění a eliminaci nesprávné volby povolání či dalšího studia zajišťováno testování (psychologická diagnostika) žáků středních škol. Tato aktivita byla přednostně nabízena středním školám, které nezaměstnávají školního psychologa a jejichž žáci tak mají, v rámci svého rozhodování, omezený přístup k využití psychodiagnostických metod. Samotná diagnostika probíhala ve třech fázích: skupinová administrace psychodiagnostických metod, vyhodnocení a interpretace získaných dat a individuální zpětná vazba k výsledkům diagnostiky žákovi. V případě potřeby byla žákovi poskytnuta další individuální konzultace jeho situace a volby profese či studia. Realizace sestávala z provedení komplexní psychodiagnostiky u celkem 80 žáků středních škol JMK.

Číslo aktivity 05: Rozvoj kompetencí žáků pro trh práce

Cílem aktivity bylo poskytnout pomoc žákům při vyhledávání budoucího pracovního uplatnění skrze rozvoj kompetencí žáků pro trh práce a poznávání vlastní osobnosti. Připraveny byly vzdělávací bloky (workshopy), jejichž obsahová náplň byla ve shodě s tématy RVP Člověk a svět práce a Osobnostní a sociální výchova či Občan v demokratické společnosti. Rozsah témat byl přizpůsoben danému typu školy (viz odlišnost RVP a tím i ŠVP gymnázií a středních odborných škol). Jako příklady možného tematického zaměření workshopů uvádíme: Metody hledání zaměstnání, Jak napsat životopis a motivační dopis, Sebeprezentace a příprava na přijímací pohovor, Sebepoznání SWOT analýza apod. Součástí aktivity je kromě samotné realizace workshopů, a tím práce s cílovou skupinou žáků středních škol, také vytvoření metodických manuálů a podkladů pro výuku těchto workshopů v budoucnu samotnými pedagogy na SŠ. V rámci této aktivity bylo naplánováno šest workshopů a s celkovým počtem 90 podpořených osob cílové skupiny žáků středních škol.

Číslo aktivity 06: Tvorba příručky kariérního poradenství na SŠ

Cílem aktivity byl rozvoj kariérového poradenství na středních školách prostřednictvím vytvoření a distribuce uceleného souboru metod a poznatků z oblasti kariérového poradenství a kariérového koučinku ve formě příručky pro výchovné poradce či učitele středních škol. V rámci této aktivity byly realizovány následující činnosti:

  • příprava a sběr materiálů pro obsahovou náplň příručky,
  • tvorba obsahové náplně příručky,
  • grafické zpracování, sazba a tisk příručky,
  • distribuce příručky na SŠ v rámci Jihomoravského kraje.

Výstupem KA6 je příručka kariérního poradenství na střední škole o rozsahu cca 150 stran textu vydaná a distribuovaná na střední školy JMK v nákladu 250 kusů. K publikaci je přiřazeno ISBN.

Číslo aktivity 07: Závěrečný seminář projektu

Cílem této aktivity bylo provést závěrečné shrnutí a zhodnocení projektu, v rámci semináře byla také představena a účastníkům předána vytvořená příručka (KA6). Na semináři byla diskutována a navržena forma další spolupráce vysokoškolských poradenských center a středních škol i v dalších letech následujících po ukončení projektu.