Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Reg.číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0041
Rozpočet projektu: 7 290 076,49 Kč
Doba realizace projektu: 01.07.2009-30.06.2012

Popis projektu

Cílem projektu bylo vytvoření ucelené nabídky vzdělávacích akcí (kurzy, semináře, workshopy, konference) a vytvoření předpokladů pro zavedení systémových opatření za účelem zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje a zlepšení odborné přípravy a podmínek výzkumných pracovníků všech zúčastněných pracovišť. Vycházeli jsme přitom z předpokladu, že v současné době neexistuje ucelený systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji. Neexistovala ani jeho systémová podpora, daná opatřeními jak na personální úrovni, tak i na úrovni řízení. Tento stav jsme chtěli změnit zahrnutím systému Mendelovy interní univerzity – MIU (část zaměřená na pedagogiku řešena v rámci projektu podaného v oblasti podpory 2.2) také pro pracovníky ve výzkumu a vývoji, rozšířením její nabídky formou zahrnutí dalších akcí nabízených partnery, využitím zkušeností, ale také pracovišť a  lektorů partnerů a v neposlední míře i analýzou podmínek pro výzkum a vývoj na dalších univerzitách v Evropě a v Americe. A jelikož příprava na výzkum a vývoj by měla začínat ve věku co nejranějším, chtěli jsme se malou částí projektu zaměřit i na zájemce o vědeckovýzkumnou práci z řad studentů a  pedagogů SŠ a poskytnout jim možnost poznat naše pracoviště, seznámit je s některými vědeckými pracovníky a ukázat jim, jak může být věda krásná. Celkovým výstupem projektu tak byla jednak ucelená nabídka kurzů a seminářů manažerského charakteru zaměřených na řízení vědy rozšířená o odborné kurzy a stáže realizované zejména pod patronací VFU Brno. Nešlo přitom pouze o nahodilou nabídku, ale o  kurzy připravené na míru jednotlivým částem cílové skupiny což znamenalo propojení s  personálním řízením na univerzitě a systémem hodnocení zaměstnanců. V této souvislosti byl kladen důraz jednak na udržení si nejkvalitnějších výzkumníků, ale taktéž na vytvoření podmínek k získání nových pracovníků, kteří budou zárukou kvality pro práci v podmínkách nově vytvořených výzkumných kapacit.

Partneři projektu

1.     BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s.

Tradice akciové společnosti Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, založené v devadesátých letech minulého století sahá do roku 1965, kdy bylo vybudováno Výzkumné středisko pro veterinární léčiva. Vzhledem k tradiční orientaci pracovníků této společnosti na vývojové a experimentální aktivity v oblasti veterinárních léčiv, odbornosti pracovníků a plné certifikaci laboratoří partnera spojené s vybavením nejmodernější infrastrukturou pro výzkum a vývoj byla jeho role zejména pro realizaci odborných kurzů v rámci KA 6 a intersektorální mobility cílové skupiny v rámci KA 7 nanejvýš přínosná a nezastupitelná. Pracovníci partnera se lektorskou činností podíleli na klíčových aktivitách projektu spojených s realizací seminářů a workshopů odborného vědeckého charakteru. Zástupce partnera plnil funkci garanta odborného vzdělávání. V rámci aktivity Intersektorální mobilita pracovníků VaV byla využita pracoviště a zařízení pro výkon odborných stáží pracovníků ve výzkumu a vývoji a pracovníci partnera vykonávali tutorskou činnost. Pracovníci partnerského subjektu byli zároveň příslušníky cílové skupiny předkládaného projektu.

2.     Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

S Veterinární a farmaceutickou univerzitou dlouhodobě spolupracujeme při přípravě pracovníků pro výzkum a vývoj. Uvedenou spolupráci lze doložit společnou realizací projektu Od rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání, který byl řešen v  období 2005-2007 a významně přispěl k položení základů přípravy výzkumných pracovníků na obou univerzitách. V rámci projektu se vytvořil realizační tým, jehož spolupráce neskončila datem ukončení projektu, ale v souladu se závazkem udržitelnosti se nadále angažuje při přípravě společných vzdělávacích akcí pro výzkumníky obou univerzit. Přínos partnera spočívala především v obrovské možnosti rozšíření nabídky vzdělávacích témat, využití kvalitních lektorů působících na VFU Brno, ale také v možnosti zintenzivnění kontaktů vědeckovýzkumné komunity obou univerzit s cílem položit základy budování společných výzkumných týmů schopných žádat o finanční prostředky nejen v národním, ale i v mezinárodním kontextu. Navíc předpokládáme i úzkou spolupráci výzkumných pracovníků obou univerzit v rámci připravovaného brněnského výzkumného centra CEITEC. Výzkum na obou univerzitách je do určité míry komplementární, a to zejména v oblasti zaměřené na chov a využití hospodářských zvířat, ale také v oblasti potravinářství, zoohygieny apod. V neposlední řadě jsme chtěli využít i úzkou spolupráci VFU s BIOPHARM VÚBVL a jeho prostřednictvím navázat nové kontakty, prohlédnout si pracoviště těchto partnerů a případně je využít pro společnou výzkumnou a vývojovou činnost. Naše spolupráce s VFU Brno je založena na dlouhodobé tradici společných setkávání, jichž jsme v plné míře využili k vytvoření kvalitní obsahové náplně předkládaného projektu.

Partner se organizačně podílel na všech klíčových aktivitách projektu kromě KA4. Byl přímým odborným garantem realizace klíčových aktivit č. 3, 5, 6, 7 a 10. Jeho lektoři zajišťovali kurzy zejména odborného vědeckého charakteru, ale i některé kurzy zaměřené na management výzkumu. K dispozici byly jeho výukové prostory a zařízení pro praktický odborný výcvik pracovníků ve výzkumu a vývoji.

Klíčové aktivity projektu

1.     Analýza personálního managementu výzkumu na světových výzkumných univerzitách

Dlouholetá tradice výzkumu na MZLU v Brně a VFU nás předurčuje, abychom se v rámci členění univerzit zařadili mezi univerzity výzkumné. Předpokladem k tomu nebyla jen provázanost aktivit projektu s plány na výstavbu nových výzkumných kapacit v rámci OP  VaVpI, ale také vytvoření mechanismu podpory pracovníků ve výzkumu a vývoji a jejich odborného růstu. Cestou k vytvoření vhodného mechanismu podpory a stabilizace lidských zdrojů je využití nejlepších zkušeností světových výzkumných univerzit a jejich adaptace pro využití v prostředí participantů projektu. Účelem této KA tudíž bylo podívat se detailněji na ukazatele v podobě impact faktorů a publikačních indexů, jež v mnoha případech nemusí být jen výsledkem geniálních myšlenek jednotlivců, ale mohou vycházet z dobře zorganizované týmové práce podporované interními opatřeními a motivační strukturou u subjektů vykazujících nejlepší výsledky a umísťujících se na prvních místech hodnotících přehledů (např. dle Shanghai ranking).

V rámci této KA jsme chtěli proniknout co nejhlouběji pod povrch nejlepších výsledků a  identifikovat co nejvíce interních a externích faktorů, které k nim mohou vést. Zaměřili jsme se především na oblasti související s výzkumem v zemědělství, lesnictví, veterinární medicíně a farmakologii a tomu jsme podřídili výběr nejlepších institucí. Sběr podkladů byl proveden prostřednictvím krátkodobých stáží (v rozsahu 5-7 dní) expertního týmu projektu na univerzitách a výzkumných institucích, přičemž hlavním kritériem výběru byla jejich aktivní účast v 7. Rámcovém programu EU, případně snaha zapojit se do tohoto programu. Současně jsme se chtěli pokusit o malou komparaci podpory výzkumu v zemích EU s americkým systémem. Součástí stáží byla prezentace nabídky naší činnosti v oblasti VaV. Prezentace získaných výsledků cílové skupině proběhla v rámci výročních a hodnotících konferencí v  kongresovém sálu MZLU v Brně ve Křtinách (viz KA11).

2.     Cesta pod povrch finančních zdrojů

Tajemství úspěchu nejlepších univerzit jsme hledali v rámci KA 1. Nyní bylo zapotřebí podívat se hlouběji pod povrch nejrůznějších zdrojů financování VaV a co nejpřístupnější formou s nimi seznámit pracovníky ve VaV. Chtěli jsme opustit obvyklý modul suchých výkladů plných projektových newspeaků a spíše seznámit zájemce prostřednictvím workshopů s konkrétními řešiteli, jejich projekty a různými, pro nás relevantními, zdroji financování. Na základě zájmu cílové skupiny jsme se zaměřili na podporu vzdělávání ve výzkumu a vývoji z OP Strukturálních fondů, ale také na programy jako Interreg, COST, EUREKA, LIFE, Finanční mechanismus EHP/Norsko. 7. Rámcovému programu EU, jako nejdůležitějšímu zdroji pro VaV, věnujeme samostatnou KA 3.

Lektory byly zkušení řešitelé projektů z uvedených zdrojů, kteří poskytli cílové skupině obecní informace o dané zdroji, dále proč se pro daný zdroj rozhodli, jaké jsou jeho přednosti i  nevýhody, jaké mají zkušenosti z jednání s různými poskytovateli, jaké byly největší problémy s realizací projektu, co všechno je možné zaplatit a co už ne a samozřejmě jak je to s  výkaznictvím a dokládáním dosažených cílů projektů. Součástí workshopů pak byla poradenská činnost těm, kteří projekt v rámci daného zdroje připravovali. Aktivita byla realizována prostřednictvím 10 workshopů v rozsahu 3 hodin, přičemž každý workshop byl zaměřen na jeden finanční zdroj.

3. Kurzy na podporu zapojení do 7. RP EU

Účast v projektu 7. Rámcového programu byla stěžejním cílem každého výzkumného pracovníka a výzkumné instituce. Příprava pro zapojení týmů z ČR do tohoto programu obecně nebyla dostatečná, a to hlavně z toho důvodu, že podávané informace byly spíše obecného charakteru, opomíjející zvláštnosti při přípravě projektů včetně nezbytného lobby nebo aktivit při jednáních s bruselskými úředníky. Snahou projektu bylo tento identifikovaný nedostatek řešit. Prostřednictvím VFU jsme navázali kontakt se školitelkou se zkušenostmi z praktického řešení projektů 7. RP na univerzitě v  Cambridge. Naším záměrem bylo realizovat 6 obecných seminářů v rozsahu 4 hodin (2 v každém roce), jejichž cílem bylo seznámení se s projektovou žádostí, zásadami tvorby realizačních týmů, spolupráce s dalšími zeměmi, navazování kontaktů, jednání s úředníky apod. Vedle toho jsme rovněž chtěli využít zkušeností školitelky i  k praktické tutorské činnosti při přípravě konkrétních projektů, a to v rozsahu až 100 hodin za rok. V rámci této KA se rovněž chceme účastnit informačních seminářů k vyhlášeným výzvám 7. RP v Bruselu a semináře pořádaného irskou firmou Hyperion v Bruselu se zaměřením na poradenskou činnost a lobby, konzultovat projektové záměry s příslušnými bruselskými úředníky a zajistit krátkodobou stáž 5 zástupců cílové skupiny na původním pracovišti lektorky 7. RP na univerzitě v  Cambridge.

Pro účely prezentací v rámci KA1 a bruselských návštěv v rámci této KA jsme vytvořili propagační brožury o výzkumu na našich univerzitách, jež by měly napomoci šířit informovanost v rámci partnerských setkání.

4. Příprava a realizace kurzů MIU se zaměřením na pracovníky ve VaV

MZLU v Brně připravila celoškolský systém vzdělávání pracovníků v podobě Mendelovy interní univerzity (MIU). Příprava kurzů pro pedagogické pracovníky byla součástí realizovaného projektu v  rámci oblasti podpory 2.2 – vysokoškolské vzdělávání. Kurzy zaměřené na pracovníky ve výzkumu a vývoji a studenty doktorského studia byly připraveny a pilotně realizovány v rámci realizace tohoto projektu. Cílovou skupinu KA tvořili jak vědečtí pracovníci a studenti doktorského studia žadatele, tak i partnerů. Jednalo se o následující kurzy: Informační zdroje pro VaV; Práce s informačními zdroji; Zapojení do mezinárodních sítí a  projektů; Publikační činnost v tuzemsku a zahraničí; Spolupráce vědeckých institucí; Ochrana duševního vlastnictví; Prezentace výsledků vědy; Setkání s vědeckými kapacitami; Psychosociální kompetence VaV; Ekonomické a právní aspekty VaV; Řízení VaV v podmínkách univerzity; Kultura projevu výzkumníka.

5. Vyrovnání manažerského hendikepu pracovníků VaV

Přestože je obecným trendem role manažerů a výzkumníků oddělovat, v praxi je to ne vždy zcela možné, a to zejména v univerzitním prostředí, kde u vedoucích ústavů obě role často splývají. Proto bylo našim cílem poskytnout právě této kategorii cílové skupiny vzdělávací modul Management a marketing ve vědě složený z jednotlivých seminářů a workshopů zaměřených na obecné manažerské a marketingové dovednosti, aplikovaný marketingový management a motivaci pracovníků ve VaV formou ujasnění si role a úlohy manažera při řízení a motivaci pracovníků VaV, porozumění motivátorům a systému odměňování, osvojení dovedností, vedení, řízení a účinné motivace podřízených, ale také na legislativu a komunikační dovednosti. Modul zahrnoval celkem 10 témat po 4 hodinách a v rámci projektu byl dvakrát opakován. Modul byl komplementární k aktivitám MIU. Součástí lektorské přípravy byla realizace 3 expertních stáží u partnerských univerzit v zahraničí. Jelikož se snažíme zlepšit také systémové mechanismy podpory VaV v personální oblasti, zařadili jsme do této KA externí přípravu kouče (1rok), který následně poskytne koučování 10 vedoucím pracovníkům ve VaV v rámci projektu. Vedle toho zorganizuje 4 6-hodinové semináře zaměřené na metody koučování a jeho význam pro vedení lidí.

V rámci této KA byla sledována úspěšnost absolventů kurzů. Jejich součástí byl závěrečný test, úspěšní absolventi obdrželi certifikát vydaný ICV MZLU v Brně nebo VFU Brno (v závislosti na tom, kdo jednotlivé aktivity zajišťoval a garantoval). Vydání certifikátu považujeme za jeden z motivačních faktorů pro účast pracovníků ve VaV a studentů doktorského studia v manažersky laděných kurzech.

6. Odborné vzdělávání pracovníků VaV a studentů DPS

Hlavní zřetel byl brán na problematiku strategie vědy a výzkumu a problematiku inovačního chování, popularizaci a šíření výsledků vědy do praxe. Vzdělávací moduly byly zaměřeny od obecných témat až po odborně orientovanou problematiku v oblasti veterinárního, farmakologického a přírodovědného výzkumu. Účastníci získali povědomí o týmové spolupráci na úrovni univerzit a výzkumných pracovišť v rámci národní a mezinárodní spolupráce. V programu byly zahrnuty krátkodobé zahraniční stáže využívající unikátní zařízení zahraničních pracovišť. Na této aktivitě, která byla realizována prostřednictvím výukových modulů zahrnujících semináře a workshopy specificky zaměřené dle odbornosti účastníků cílové skupiny (výživa a dietetika, interní medicína, chirurgie a ortopedie, gynekologie, farmakologie, hygiena potravin, ekologie, genetika, epizootologie, technologie chovu zvířat a welfare apod.) se podíleli garanti a lektoři z řad odborníků realizačního týmu. V rámci této aktivity byl vytvořen vzdělávací modul obsahující 10 témat. Každé téma modulu bylo prezentováno v rámci 6 hodinového workshopu (semináře). Modul proběhl ve 2 bězích.

7. Intersektorální mobilita pracovníků VaV

Principem této klíčové aktivity bylo využití jedinečné nabídky přístrojů, zařízení a specializovaných pracovišť partnerů projektu pro možnost krátkodobé stáže a praxe na některých přístrojích zástupců cílové skupiny žadatele a VFU Brno. Právě možnost využití těchto jedinečných přístrojů byla jedním z důvodů zapojení firmy Biopharm do projektu a v rámci této KA došlo k intenzivním kontaktům všech zúčastněných pracovišť. Poznatky získané zástupci cílové skupiny ve formě krátkodobých stáží a výměny expertů byly prezentovány formou 2 expertních fór určených všem zástupcům cílové skupiny. V rámci těchto fór účastníci stáží představili unikátní zařízení a pracoviště včetně vyhodnocení možností jejich přínosu pro rozvoj vědecké práce zejména na obou univerzitách.

8. Popularizace výsledků výzkumu a vývoje

V této KA jsme chtěli zástupcům cílové skupiny ukázat, jak by měla vypadat popularizace úspěšných výsledků ve výzkumu a vývoji. Za tímto účelem jsme využili naprosto unikátní výsledky dosažené ve spolupráci zoologů a potravinářů na MZLU v oblasti hledání alternativních zdrojů výživy. Workshopy se uskutečnily na MZLU, VFU a u partnerských SŠ MZLU v Brně v Olomouci a ve Znojmě. Bylo realizováno celkem 13 půldenních prezentací a výuky včetně jedinečných praktických ukázek a ochutnávek nových potravinových zdrojů. Do této KA byli zapojeni studenti magisterského studia MZLU v Brně a VFU Brno a zájemci o výzkum a vývoj z řad studentů a pedagogů 3 spolupracujících SŠ (SZŠ Brno, Olomouc, Znojmo). Na akce pořádané na MZLU v Brně byli pozváni zástupci médií. Dále byly uspořádány 4 výstavy vědecké fotografie s tématikou nejzajímavějších plemen hospodářských zvířat, představitelů etiopské zoogeografické oblasti, geologických struktur amerického jihozápadu a tajemného světa bezobratlých živočichů. Cílové skupině byla nabídnuta fotosoutěž o nejlepší vědeckou fotografii, nejlepší fotografie vybrané expertním panelem byly vystaveny a 5 nejlepších fotografií odměněno autorskými honoráři. Zorganizovali jsme taktéž 2 kurzy – Kurz vědecké kinematografie (8 hodin) a Zpracování obrázků v grafickém editoru (3 hodiny). Oba kurzy měly po 1 běhu v každém roce.

9. Jak na to – otázka transferu technologií

Praktické využití výsledků výzkumu a vývoje je v našich podmínkách obecně velmi nízké. Platí to i pro MZLU v Brně a ve značné části i pro VFU Brno. Jedním z důvodů je neznalost postupů, příkladů dobré praxe, úspěchů jiných. Realizovaný projekt neměl ambici tento problém řešit. Abychom však mohli připravovat projekty ambicióznější, případně spolupracovat při řešení problému např. s Jihomoravským inovačním centrem, musíme cílovou skupinu pro toto připravit a získat. To bylo účelem této klíčové aktivity. Chtěli jsme poukázat na význam transferu technologií (a souvislost s právem na ochranu duševního vlastnictví) a předvést úspěšné praktické příklady ve spolupráci právě s Jihomoravským inovačním centrem a Technologickým centrem akademie věd. Tímto způsobem jsme se snažili upozornit na význam funkce administrátora pro transfer technologií, a to zejména v souvislosti s rostoucím důrazem na získávání dalších financí pro VaV od neveřejného sektoru. Tomu nám měly sloužit dva semináře realizované experty obou zmíněných institucí. Součástí této KA byla rovněž účast zástupce realizačního týmu na konferenci INOVA (2010 v Budapešti), což byl projekt financovaný v rámci FP 6 a sloužil jako platforma pro zakládání klastrů, jako jedné z převodových pák usnadňujících transfer výsledků inovací z laboratoří (vývojových dílen) do praxe.

10. Podpora zájmu o studium přírodovědných oborů

Získávání talentovaných zájemců ze SŠ pro výzkum v oblasti přírodních věd, kam veterinární vědy i část nabídky MZLU v Brně náleží, patřilo k imperativům v práci obou účastnících se univerzit. V rámci tohoto projektu se jednalo o aktivitu okrajovou, nicméně měla přispět k dosažení jeho celistvosti. V každém roce jsme realizovali jeden workshop v rozsahu 8 hodin, kam jsme pozvali, ve spolupráci s oslovenými pedagogy, zejména zájemce o vědeckovýzkumnou práci z řad studentů středních veterinárních a zemědělských škol. Prostřednictvím workshopu se této cílové skupině populární formou dostaly informace o možnostech výzkumné práce v našich laboratořích. Současně si mohli zájemci prohlédnout specializovaná pracoviště, setkat se s významnými vědeckými kapacitami a diskutovat s nimi o vědě, jejích krásách i problémech. Odborníci na VFU rovněž připravili populární brožurku seznamující zájemce přístupnou formou s vědeckovýzkumnou prací na univerzitě.

11. Hodnotící a informační konference, webové stránky

Co nejintenzivnější interakce s cílovou skupinou byla zásadní podmínkou úspěchu projektu. Cílovou skupinu jsme oslovili na úvodní informačně-propagační konferenci v kongresovém středisku MZLU v Brně ve Křtinách. Zde došlo k představení realizačního týmu, nabídky aktivit a byly podány další informace nezbytné pro zapojení cílové skupiny. Na tuto konferenci navázali ve 2. a 3. roce konference hodnotící. Zde jsme seznamovali cílovou skupinu s dosaženými výsledky, informovali o další nabídce a případných změnách, které vyplynuly z připomínek a jejichž cílem bylo zajistit ještě větší přínos projektu. Součástí byla diskuse s cílovou skupinou. Na akci byli pozváni i řešitelé dalších projektů na MZLU v Brně a VFU Brno se snahou vytvořit platformu pro setkávání nositelů myšlenek a položení základů pro budování nových týmů a přípravu nových projektů. Konference měly celodenní program, v němž se střídaly odborná část (prezentace výsledků KA), informační část a společenská část. Závěru projektu pak patřila závěrečné konference, která měla především hodnotící charakter.

Do této KA jsme zařadili rovněž vytvoření interaktivních webových stránek projektu. Jejich účelem bylo poskytovat cílové skupině informace o realizaci jednotlivých aktivit projektu, současně byly každodenním nástrojem pro komunikaci s cílovou skupinou. Obsahovaly popisy všech akcí s termíny jejich konání a možností on-line registrace.