Máte otázky ke studiu? Odpověď možná najdete hned na této stránce.

Kombinovaná forma studia kombinuje prezenční i distanční výuku. Prezenční část bude u studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku probíhat v pátek a sobotu, u programu Aplikovaná pedagogická studia v sobotu a v neděli každých 14 dnů (cca 6 setkání za semestr). Distanční část výuky bude zajištěna pomocí výpočetní techniky, internetu a s využitím elektronických studijních materiálů (e-learningový systém Moodle).

Výuka prezenční formy studia probíhá od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 18.00 h podle rozvrhu na základě schváleného harmonogramu pro aktuální akademický rok.

Ano, přestup na jinou formu studia je možný. Přestoupit ale můžete nejdříve po absolvování minimálně jednoho semestru.

Předměty lze uznávat pět let zpětně, jejich výstupy přitom musí odpovídat výstupům na ICV. Žádost můžete podat až poté, co absolvujete zápis do studia na ICV.

Vyplníte elektronický formulář žádost 009_Z, který najdete v UIS v Portálu studenta. Žádost se automaticky odešle na Studijní oddělení ICV.

 • Pokud žádáte o uznání předmětů absolvovaných na ICV, není třeba dokládat další dokumenty a stačí žádost podat elektronicky v UIS.
 • Pokud žádáte o uznání předmětů absolvovaných na jiné fakultě nebo vysoké škole, je třeba na Studijní oddělení ICV doložit ověřený výkaz o studiu a ověřené sylaby předmětů, potvrzené školou, na které jste studovali.
 • O uznání předmětů rozhoduje Pedagogická komise ICV MENDELU.
 • Kreditová hodnota uznaných předmětů se započítává až na konci studia.
 • Podrobné informace o uznávání předmětů najdete ve Studijním a zkušebním řádu MENDELU (účinný od 1. 9. 2023).

Když budete podávat přihlášku ke studiu, zaplatíte pouze poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 600 Kč. Žádné další dokumenty v tu chvíli neposíláte.

Pokud úspěšně složíte přijímací zkoušku, tak doklady o potřebném dosaženém vzdělání předložíte až během zápisu do studia, který proběhne na konci června. Složení maturitní zkoušky prokážete úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo autorizovanou konverzí tohoto dokumentu do elektronické podoby (více o možnosti autorizované konverze dokumentů). Pokud jste absolventem vysoké školy, předložíte úředně ověřenou kopii diplomu včetně přílohy (Diploma Supplement) nebo autorizovanou konverzi těchto dokumentů do elektronické podoby.

Přesný termín přijímací zkoušky Vám zašle emailem studijní referentka ICV 14 dní předem. Pokud se bude tento termín shodovat s termínem Vaší maturitní zkoušky, můžete požádat o náhradní termín přijímací zkoušky. Napíšete žádost a zašlete ji emailem na Studijní oddělení na adresu iva.urbankova@mendelu.cz. Žádost s podpisem stačí poslat naskenovanou.

Pokud se do 14 dní od odeslání nezobrazí Vaše přihláška jako přijatá a platba jako zaplacená, je třeba kontaktovat Studijní oddělení ICV.

Studium na veřejné vysoké škole je zdarma a nezáleží na tom, jestli se jedná o Vaše první, druhé, či kterékoliv další studium. Není zde žádné věkové omezení. Studium je rovněž bezplatné, pokud trvá standardní dobu (3 roky bakalářské + 1 rok možný na prodloužení). V případě delšího studia stanoví veřejná vysoká škola poplatky za delší studium (viz Poplatky spojené se studiem) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace vám podá Studijní oddělení ICV.

Informace o termínu zahájení výuky, o Úvodu do studia, o možnostech ubytování, stravování apod. najdete v sekci Student ICV na stránce Pro prváky.

Pokud se Vám rozvrhy jednotlivých studijních programů nebudou překrývat, můžete studovat současně i více studijních programů.

Ano, na Mendelově univerzitě nabízíme i poradenství a podpůrné služby pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami. Za uchazeče a studenty se specifickými potřebami (dále jen „SP“) jsou považováni lidé:

 • se specifickými poruchami učení (SPU) včetně ADD a ADHD,
 • s pohybovým postižením,
 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s poruchou autistického spektra,
 • s psychickým onemocněním,
 • s chronickým somatickým onemocněním včetně narušených komunikačních schopností.

Více informací najdete na stránkách Poradenského a profesního centra, nebo kontaktujte Mgr. Blanku Pioreckou, koordinátorku služeb pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami na emailu blanka.piorecka@mendelu.cz

Jako student žádný rozdíl nepoznáte. Bakalářské studium probíhá podobným způsobem na ICV i na fakultách a naši studenti mají statut studenta (nejde o účast v kurzech celoživotního vzdělávání). ICV je vysokoškolským ústavem, ne fakultou a rozdíl spočívá především v organizačním uspořádání. Např. v čele vysokoškolského ústavu stojí ředitel, kterého jmenuje rektor/ka. Fakultu vede děkan, kterého volí akademický senát dané fakulty. Vysokoškolský ústav má jednotlivá oddělení, v případě ICV např. Oddělení sociálních věd, Oddělení dalšího odborného vzdělávání nebo Poradenské a profesní centrum. Fakulta má ústavy nebo katedry.

S dotazy ohledně studijních záležitostí se neváhejte obrátit na naše Studijní oddělení, Bc. Ivu Urbánkovou, tel.: 545 135 208; email: studijni.icv@mendelu.cz 

Jestli vás zajímají zkušenosti našich studentů se studiem na ICV, napište našim studentským ambasadorům na adresu ambasadori.icv@mendelu.cz 

V případě technických záležitostí spojených s Univerzitním informačním systémem nebo v případě technických potíží při vyplnění přihlášky kontaktujte systémového integrátora Josefa Schmieda na emailu josef.schmied@mendelu.cz  nebo siu.icv@mendelu.cz.