Kdo může využít poradenství?

Poskytujeme odborný servis uchazečům o studium a studentům MENDELU. Prioritou je podporovat komplexně a obrátit se na nás mohou:

  • Uchazeči o studium, studenti denního a dálkového studia a účastníci programů celoživotního vzdělávání se specifickými potřebami na všech fakultách univerzity.
  • Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci univerzity.
  • Učitelé středních škol, které zajímají možnosti vzdělávání studentů se specifickými potřebami.
  • Studenti bez specifických potřeb, kteří mohou využít služby poradenského centra v oblasti poradenství i proškolení v přístupu k osobám se specifickými potřebami.

Co vám můžeme nabídnout?

Nabízíme poradenství a podpůrné služby, které vedou k vyrovnávání příležitostí při přijímacím řízení a ve studiu studentům se specifickými potřebami, zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním (dále jen SP).

Našim cílem je zvýšit studijní komfort a podporovat všechny, kteří se studenty se SP přijdou v rámci studia do kontaktu.

Jak pracujeme a z čeho vycházíme?

Služby nastavujeme dle individuálních potřeb každého studenta. Zároveň dbáme na to, aby nedocházelo ke snižování nároků studia. Studenti se specifickými potřebami musí prokázat stejné znalosti a dovednosti, jako kdyby studovali ve standardním režimu. Specifická potřeba sama o sobě nemusí být důvodem pro čerpání našich služeb. Záleží na praktickém dopadu SP na činnosti související se studiem konkrétního oboru/programu.

Spolupracujeme se studijními referentkami, proděkany pro studium, garanty oborů a dalšími pracovníky univerzity, je-li to potřeba.

Při poskytování služeb vycházíme z Metodického pokynu MŠMT (Příloha č. 3) platného pro aktuální rok. Řídíme se směrnicí rektora č. 10/2019 upravující postavení studentů a uchazečů o studium se specifickými potřebami na Mendelově univerzitě v Brně. Veškeré poradenství a služby zohledňují ochranu osobních údajů.

Cena:

Uchazeči o studium na MENDELU se specifickými potřebami ZDARMA
Studenti MENDELU se specifickými potřebami ZDARMA

Koordinátorky:

Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV), 1. poschodí – vlevo, kancelář N2018

Podpora uchazečů se SP.

Podpora studentů:
– s omezením hybnosti,
– s psychickým onemocněním,
– se specifickými poruchami učení,
– s chronickým somatickým onemocněním.
Mgr. Veronika Matějková
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV), 1. poschodí – vlevo, kancelář N2019

Podpora studentů:
– se zrakovým postižením,
– se sluchovým postižením,
– s poruchou autistického spektra.