Projekt Erasmus+: KA220 – Spolupráce mezi partnery v oblasti vysokého školství 

Koordinátorky za MENDELU: Mgr. Kateřina Pevná a Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph. D.
Administrativní pracovnice: Mgr. Kamila Hercová
Doba řešení: 01/2022 – 01/2025

Konsorcium projektu
 • Universite de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Francie) – hlavní koordinátor
 • European University Foundation – Campus Europae (Lucembursko) – partner
 • Sveučilište u Splitu (Chorvatsko) – partner
 • Universidade do Porto (Portugalsko) – partner
 • Latvijas Universitate (Lotyšsko) – partner
 • Eotvos Lorand Tudomanyegyetem (Maďarsko) – partner
 • Universität Zurich (Švýcarsko) – partner
 • Mendelova univerzita v Brně (Česká republika) – partner
Popis projektu

Projekt Erasmus+ 60 je mezinárodní vzdělávací projekt osmi evropských univerzit, který se zaměřuje především na analýzu široké škály stávajících nabídek vysokoškolského vzdělávání pro občany ve věku 60+. Projekt bude zahájen výzkumným šetřením s cílem vytvořit komplexní pohled na stávající nabídku seniorského vzdělávání u partnerských institucí a v rámci jejich vlastního národního kontextu. Budou identifikovány hlavní překážky a problémy, které je v kontextu seniorského vzdělávání třeba řešit: osobní motivace, bariéry, IT dovednosti, kritické myšlení atd. Výzkumné šetření směřuje také k vytvoření co nejpestřejšího a nejpřesnějšího obrázku o postojích starších občanů ke vzdělávání třetího věku a jejich potřebám. Na základě výsledků šetření bude vyvinuto 7 pilotních online kurzů přispívajících k budování inkluzivních systémů vysokoškolského vzdělávání s důrazem na občany 60+. Na základě výsledků šetření bude rovněž vytvořena metodika pro společné online mezigenerační učení. Bude tak vyvinuta sada nástrojů, model plánování, realizace a hodnocení mezigeneračního učení založeného na spolupráci mezi seniory a VŠ.  Dále vznikne evropská online platforma vzdělávacích aktivit pro občany 60+ s akademicky spolehlivým a mezinárodně sdíleným obsahem, která bude funkční na národní i evropské úrovni. Výsledky šetření a zpětná vazba pilotních běhů kurzů poslouží jako základna metodických doporučení pro politickou úroveň. Budou navrženy nové, inkluzivnější způsoby vhodné pro integraci starších občanů s ohledem na jejich specifické potřeby.

Více na www stránkách projektu.

Sada nástrojů „Zlepšování celoživotního učení prostřednictvím mezigeneračního učení“

Hlavními cíli této sady nástrojů jsou:

 • Poskytnout příležitosti k učení účastníkům ze dvou různých generací.
 • Vytvořit vzdělávací prostředí, které účastníky smysluplně zapojí do výměny zkušeností mezi generacemi.
 • Poskytnout platformu pro spolupráci a vzájemné učení mezi generacemi a představit metody a prostředí neformálního vzdělávání v kontextu mezigeneračního učení.

Stáhněte si kompletní sadu nástrojů v anglickém jazyce.

Stáhněte si zkrácenou verzi sady nástrojů v českém jazyce.

Výzkumné šetření

Cílem tohoto výzkumného šetření je popsat demografické údaje o stárnoucí populaci a zejména definovat populaci třetího věku. Dále identifikovat klíčové aspekty mezigeneračního vzdělávání a nastinit předpokládané výsledky i možné přínosy mezigeneračních iniciativ.
Výzkum také popisuje klíčové rysy úspěšných mezigeneračních postupů a příkladů dobré praxe.

Stáhněte si kompletní verzi výzkumného šetření v anglickém jazyce.

Stáhnětě si zkrácenou verzi výzkumného šetření v českém jazyce.

Setkání v rámci projektu

Brno, březen 2023

Multiplier Eventu, který se uskutečnil 31. března 2023 od 9:00 do 13:30 hod., se zúčastnilo více než 40 účastníků z řad zástupců státních institucí, neziskového sektoru či univerzit.  Akci hostila Mendelova univerzita v Brně a byla zaměřena na téma „Jak na seniorské vzdělávání nejen na univerzitách?“. Součástí byly jak praktické workshopy představující interaktivní formu seniorského i mezigeneračního vzdělávání, tak přednášky zaměřené na nástroje mezigeneračního učení či systém vzdělávání na univerzitách třetího věku v České republice. Na závěr se s účastníky o zkušenosti, motivaci i pohled na vzdělávání v seniorním věku podělil zástupce posluchačů Univerzity třetího věku MENDELU. 

Naším cílem bylo především umožnit setkání osob, které realizují či koordinují seniorské a mezigenerační vzdělávání, i těch, kteří jsou součástí institucí podílejících se na realizaci a plánování rodinné politiky (včetně seniorské) a nabídnout prostor pro inspiraci i diskusi.

Akce byla v českém jazyce (zahraniční příspěvky byly simultánně překládány), téměř 30 dalších hostů z Česka i zahraničí se k jednání připojilou prostřednictvím aplikace ZOOM.

Split, září 2023

V termínu 4. – 8. září 2023 proběhlo další projektové setkání v chorvatském Splitu. Akce se zúčastnílo více než 30 seniorů a dalších více než 40 účastníků z řad zástupců státních institucí, neziskového sektoru či univerzit. 

V rámci aktivity Teaching, learning and training senioři za podpory lektorů zhlédli ukázky sedmi online kurzů, které vytvořili zapojené univerzity. Témata kurzů i využité formy výuky byly velmi různorodé – od kurzů kritického myšlení a zdravého životního stylu až po téma permakulturního zahrádkaření, které představila právě naše univerzita. Senioři zvláště oceňovali interaktivní a názorné formy výuky v online kurzech jako byly kvízy, dotazníky či videa. Testování online kurzů pak bylo doplněno o poznávání místní historie a kultury, včetně návštěvy místní univerzity a její velmi unikátní Námořní fakulty.

V navazující aktivitě Multiplier Event se měli možnost odborníci z oblasti seniorského a rodinného vzdělávání a rovněž odborníci z oblasti seniorské politiky, veřejné správy a samosprávy a neziskových organizací dozvědět více o aktivitách projektu a seznámit se také s evropskými příklady dobré praxe, které představila Mendelova univerzita v Brně a Eotvos Lorand Tudomanyegyetem z maďarské Budapešti.

Akce byla v anglickém jazyce s možností připojení prostřednictvím aplikace ZOOM.