Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Reg.číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016421
Rozpočet projektu: 11 364 192 Kč
Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 – 30. 11. 2022
Řešitel: Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

Popis projektu

Učitelé nejsou v rámci přípravy na svoje povolání dostatečně připravováni na profesi pedagoga jako na celek. Hlavním řešeným problémem realizovaného projektu je absence konkrétních nástrojů pro nastavování vzájemného respektujícího vztahu mezi pedagogy a žáky (eventuálně jejich rodiči a dále pak mezi pedagogy navzájem), efektivní komunikaci a předcházení a zvládání případných konfliktních situací. Toto řeší britský model TAPATE (Transactional Analysis Proficiency Award for Teachers and Educators).

Model TAPATE je založen na psychologickém přístupu transakční analýzy, který se zabývá komunikací mezi jednotlivci. Výhodou transakční analýzy je její srozumitelný slovník a lehká aplikovatelnost do reálných situací a každodenní praxe. Díky tomu je model přístupný pedagogům různých oborů. Model TAPATE, původem z Velké Británie, obsahuje celkem šest základních konceptů, které pomáhají pedagogovi při vedení výuky, při komunikaci se žáky a studenty, a které podporují jejich motivaci.

Aplikace modelu TAPATE spočívá v realizaci celkem 6 vzdělávacích skupinových seminářů (dle 6 rozdílných konceptů transakční analýzy, ze které model vychází, s rozsahem á 4 hodiny) a následné průběžné podpory (skrze individuální konzultace metodiky implementace v minimálním rozsahu 10 hodin/pedagog).

Cílem projektu je realizovat přenos dobré praxe britského modelu TAPATE prostřednictvím seminářů a individuální podpory pedagogům a dále realizovat akční výzkum, který zhodnotí efektivitu modelu TAPATE v prostředí českého školství, v oblastech způsobu kontraktování ve výuce (na úrovni pedagog-žák), využívání respektujícího přístupu k žákům ze strany pedagogů, zefektivnění komunikace a spolupráce (jak mezi pedagogem a žákem, tak na úrovni pedagog-rodič a pedagog-pedagog), snížení komunikačně náročných situací a v neposlední řadě posílení poskytování konstruktivní zpětné vazby.

Předpokládaným výstupem pro zapojené pedagogy je osvojení si nástrojů pro vytváření respektujícího vztahu, efektivní komunikace a efektivní řešení nastalých náročných komunikačních situací. Rovněž se očekává zvýšení motivace pedagoga a jeho žáků, zefektivnění komunikace s rodiči žáků a posílení statutu pedagoga.