Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Orálně historické rozhovory s učiteli.

Tento projekt je financován Grantovou agenturou České republiky.

Číslo projektu: 19-24776S
Rozpočet projektu: 2 046 000,- Kč
Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2022
Hlavní řešitel: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph. D.
Odborná spolupracovnice: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph. D. (07/2021 – 06/2022)
Odborná spolupracovnice: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph. D. (01/2019 – 06/2021)

Popis projektu

Projekt se zaměřuje na studium soudobých dějin v oblasti středního odborného školství. Hlavním cílem projektu je prozkoumat a popsat každodenní život střední odborné školy v období socialistického Československa. Řešení projektu je založeno na historiografickém přístupu dějin každodennosti. Primární místo ve výzkumu zaujímá metoda orální historie, jejímž prostřednictvím jsou realizovány rozhovory s respondenty. Těmito respondenty jsou klíčoví aktéři školního vzdělávání i života – učitelé (pamětníci) středních odborných škol, kteří na tomto typu škol působili v období před rokem 1989. Prostřednictvím metody orální historie jsou získávána data nejenom o životě střední odborné školy, ale i o životě a práci samotných učitelů. Metoda orální historie je dále doplněna i studiem dostupných archivních pramenů uložených v Národním archivu, Moravském zemském archivu a Archivu města Brna. Hlavním výstupem projektu bude publikování odborné monografie.

Aktuálně publikované výsledky projektu:
  • ŠIMÁNĚ, M. — KAMANOVÁ, L. Developing of the Secondary Technical Schools in Czechoslovakia under the Influence of the Soviet Union in 1948-1959. Vēsture: avoti un cilvēki. 2021. sv. 24, č. 1, s. 276–281. ISSN 1691-9297
  • ŠIMÁNĚ, M. — KAMANOVÁ, L. Politika rovnostářství v každodenním životě středních odborných škol v socialistickém Československu v průběhu normalizace. In Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 168–171. ISBN 978-80-7392-367-9.
  • ŠIMÁNĚ, M. Střední odborné školství v Československu v letech 1945-1953. In: Vybrané kapitoly soudobých témat odborného vzdělávání. Praha: Powerprint, 2021. s. 10–29. ISBN 978-80-7568-402-8.
  • ŠIMÁNĚ, M. — KAMANOVÁ, L. Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa. Studia paedagogica. 2020. sv. 25, č. 3, s. 69–101. ISSN 1803-7437. DOI: https://doi.org/10.5817/SP2020-3-3.