Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační studium je určeno všem zájemcům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získávání vědomostí a dovedností, které jim umožní výkon této profese.

Cíl studia

Absolventi tohoto studia získají kvalifikaci asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Studium je akreditováno MŠMT ČR dle § 20 odst. 1 písm. b), d), f) a odst. 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Organizace studia

Výuka bude probíhat prezenčně formou přednášek a seminářů, v průběhu 1 semestru. Celková hodinová dotace činí 123 hodin, z toho 83 hodin tvoří přímá výuka a 40 hodin pedagogická praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích.

Přímá výuka bude probíhat blokově formou 5 dvoudenních soustředění, a to zejména v pátek odpoledne a v sobotu.

Obsah studia

Studium obsahuje 4 moduly: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga, Podpora žáka, Systém péče o žáka a Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga.

Podrobnější rozpis témat:

 • Škola jako systém, základní pedagogické a speciálně-pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby
 • Práva a povinnosti asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem
 • Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů
 • Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka
 • Základy didaktické a výchovné činnosti
 • Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy
 • Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ)
 • Základy psychohygieny učení
 • Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky
 • Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování
 • Základní znalosti řešení výchovných problémů
 • Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků
 • Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Systém péče o žáka (působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení, léčebné péče atd.)
 • Základní právní předpisy (zákony, vyhlášky, metodické pokyny atd., které ovlivňují činnost AP)
 • Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR
 • Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání
 • Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 • Specifika práce se žáky se zdravotním postižením
 • Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky
 • Komunikační dovednosti asistenta pedagoga

Termín konání

Podzim 2024. Bude upřesněno.

Cena kurzu

9 000 Kč

Lektoři

Odbornou garantkou studia je PhDr. Lenka Venterová, Ph.D., na výuce se podílejí zkušení interní a externí lektoři z praxe.

Místo konání

Výuka probíhá v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.

Podmínky absolvování

Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je:

 • minimálně 75 % účast na přímé výuce
 • absolvování pedagogické praxe v plném rozsahu (dle kritérií zadaných při zahájení kurzu)
 • úspěšné složení závěrečné zkoušky před komisí

Zkouška bude obsahovat pohovor o pedagogické praxi absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí, písemnou i ústní formou.

Na základě vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání „Studium pro asistenty pedagoga“ podle § 20 odst. 1 písm. b), d), f) a odst. 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Pracovní uplatnění:

 • asistent pedagoga se vzděláním VŠ a SŠ s maturitou získá kvalifikaci k přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace
 • asistent pedagoga se vzděláním SŠ bez maturity a ZŠ získá kvalifikaci k přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči

Podmínky přijetí ke studiu

 • vyplnění a odeslání přihlášky (viz níže)
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Institut celoživotního vzdělávání

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality