Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky připravujeme pro pedagogy, kteří mají zájem získat kvalifikaci pro výuku informatiky na druhém stupni základní školy a na středních školách. Studium probíhá kombinovanou formou. Je akreditováno MŠMT ČR dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studium pořádají Provozně ekonomická fakulta a  Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

Cíl studia

Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozšíření aprobace o další předmět. Absolventi získají kvalifikaci pro výuku informatiky na druhém stupni základní školy a na středních školách.

Komu je studium určeno

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, absolventy magisterských studijních programů, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 8 a § 9 zákona 563/2004 Sb.

Organizace studia

Čtyřsemestrové studium o celkové dotaci 280 hodin, z toho je 179 hodin prezenční formou, 101 hodin distanční formou. Výuka probíhá formou přednášek a seminářů podporovaných e-learningovou formou výuky, včetně videokonferencí, webinářů a internetových diskuzí a je doplněná praktickými cvičeními a konzultacemi.

Prezenční výuka bude probíhat vždy v pátek (cca 6 setkání za semestr).

Výsledky výuky – zápočty za jednotlivé předměty, zkoušky po každém semestru realizované v e-learningovém systému univerzity.

Obsah studia – vzdělávací plán

PředmětHodin celkem Přímá výukaNepřímá výuka
Úvod do studia220
Teoretické základy informatiky844
Algoritmizace 14104
Programovací techniky1266
Blokové programování1064
Objektově orientované programování20164
Informační systémy1064
Databázové systémy14104
Tvorba a využití webových aplikací844
Metody analýzy dat, VBA880
Počítače – princip, konfigurace, funkce1064
Operační systémy642
Počítačové sítě660
Komprimace a šifrování, bezpečnost660
Edukační robotika22184
Gramotnosti a průřezová témata v informatice22148
Modelování a simulace844
Didaktika informatiky 20128
Systémy pro podporu výuky844
Moderní technologie (výběr z volitelných předmětů)18108
Aktuální zdroje informací880
Projektové vyučování v informatice844
    
Seminář a konzultace k závěrečné práci, závěrečná práce27621
Zkoušky průběžné a závěrečná55 0
    
Celkem280179101

Závěrečná zkouška

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce před komisí.

Termíny

Podzim 2024. Bude upřesněno.

Cena studia

29 000 Kč

Možnost platby ve dvou, popř. 4 splátkách, vždy před zahájením daného semestru.

Výstup studia

Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování Studia k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku informatiky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Místo konání

Učebny Mendelovy univerzity v Brně, vč. odborných laboratoří Ústavu informatiky PEF MENDELU.

Předpoklady pro přijetí do studia

  • Odeslání přihlášky
  • Úhrada účastnického poplatku, popř. 1. splátky ve stanoveném termínu před zahájením studia
  • Ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání (dokládá se kopií diplomu)

Kontakty

Odborný garant
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta MENDELU
Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání, Institut celoživotního vzdělávání MENDELU

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality