Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit svou aprobaci o další předmět – Písemnou a elektronickou komunikaci. Vznikl na základě spolupráce s Obchodní akademií, SOŠ knihovnickou a VOŠ Brno. Podmínkou přijetí do kurzu je magisterský stupeň vzdělání. Absolvováním kurzu nezískáte tzv. „pedagogické minimum“, k tomu je určen kurz Studium pedagogiky

Kurz je akreditován MŠMT ČR dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Cíl kurzu

Cílem rozšiřujícího studia kvalifikovaných pedagogických pracovníků je získání aprobace pro výuku předmětů Písemná a elektronická komunikace, Technika administrativy a obchodní korespondence apod., jejichž obsahem je zvládnutí hmatové metody psaní na klávesnici a obchodní korespondence. Záměrem je, aby na základě získaných poznatků učitelé středních škol získali potřebné znalosti a praktické pedagogické kompetence pro výuku těchto předmětů.

Obsah kurzu

Předmět Počet hodin přímé výuky/nepřímé výuky
Ovládání klávesnice hmatovou metodou18/21
Práce s textem, Word12/6
Autorská korektura8/6
Výukové programy2/0
Celkem40/33

Cílem prvního výukového bloku je získání praktických klíčových dovedností učitele — ovládání klávesnice hmatovou metodou pomocí výukového programu ZAV. Seznámení se s výukou psaní na klávesnici pomocí alternativních výukových programů a s výukou psaní na klávesnici pomocí učebnice. V prvním bloku studia se účastníci naučí ve Wordu pracovat s textovými předlohami, rozpočítat text na úhozy, vypočítat čisté úhozy za minutu a procento chyb. Dále se seznámí s používanými korekturními značkami a naučí se upravovat a opravovat text dle korekturních značek.

Předmět Počet hodin přímé výuky/nepřímé výuky
Excel  8/0
Vyhotovení tabulek (Excel, Word)14/12
Wordprocessing8/4
Elektronická komunikace6/4
Ovládání klávesnice hmatovou metodou4/15
Celkem40/35

Cílem druhého výukového bloku je seznámení se s tabulkovým programem Excel. Prakticky vyhotovit tabulky v programu Excel a Word z daného zadání. Seznámit se s disciplínou Wordprocessing, tj. upravovat text dle zadání v programu Word a maximálně využívat jeho možnosti pro efektivní práci s textovým souborem. V elektronické komunikaci se naučit práci s elektronickou poštou, tvorbou e-mailu, naučit se získávat informace z webovských stránek, seznámit se s elektronickým obchodováním a elektronickým bankovnictvím. Výuka psaní na klávesnici hmatovou metodou navazuje na zvládnuté učivo výukového bloku č. 1 a pokračuje e-learningovou formou výuky.

PředmětPočet hodin přímé výuky/nepřímé výuky
Ekonomika8/4
Česká státní norma 092104/0
Obchodní korespondence16/16
Vnitropodnikové písemnosti4/4
Pracovně právní písemnosti4/4
Ovládání klávesnice hmatovou metodou4/10
Celkem40/38

Cílem třetího výukového bloku je seznámení se základy ekonomiky a obchodní korespondence, dále seznámit účastníky s ČSN 09210 tak, aby byli schopni prakticky vyhotovovat obchodní písemnosti do předtisků i bez předtisku. Součástí třetího výukového bloku bude i seznámení a praktické písemné zpracování vnitropodnikových písemností. Výuka psaní na klávesnici hmatovou metodou navazuje na zvládnuté učivo výukového bloku č. 2 a pokračuje e-learningovou formou výuky.

Předmět Počet hodin přímé výuky/nepřímé výuky
Didaktika6/2
Náslech na cvičné škole2/0
Výstup na cvičné škole2/0
Diskuse nad jednotlivými náslechy a výstupy4/0
Konzultace k ZP2/2
Ústní zkouška1/0
Závěrečná písemná zkouška3/0
Celkem20/4

Cílem čtvrtého výukového bloku je seznámit účastníky s didaktikou vyučovacího předmětu, nácvikem psaní jednotlivých písmen, číslic a značek a ovládání klávesnice. Prostřednictvím náslechu a výstupu upevnit praktické poznatky získané během studia přímo ve vyučovacím procesu a zároveň otevřít diskusi nad konkrétní vyučovací hodinou, nad důvody použitých tradičních i netradičních didaktických metod a postupů a jejich významem pro podporu tvorby příznivého klimatu ve třídě při vyučování.

Rozsah kurzu

  • Čtyř-semestrální výuka; 3 semestry bude probíhat výuka, ve 4. semestru proběhne příprava na praxi, praxe a vypracování závěrečné práce
  • Výuka bude probíhat v pátek (13 -20 hod.); dle rozvrhu

Ukončení a výstup studia

Podmínkou ukončení studia je splnění požadavků stanoveného garantem a účast na minimálně 80 % přímé výuky, úspěšné zvládnutí písemné průběžné zkoušky konané po ukončení 2. semesetru a absolvování náslechu a výstupu na cvičné škole. 

Studenti ukončí studium závěrečnou zkouškou, která má písemnou a ústní část. Závěrečná písemná zkouška zahrnuje desetiminutový opis textu dle písemné předlohy, vypracování tabulky a vyhotovení obchodní písemnosti. Závěrečná ústní zkouška z didaktiky probíhá formou diskuse nad závěrečným výstupem a obhajobou závěrečné práce před komisí.

Na základě výše stanovených podmínek obdrží účastník Osvědčení o absolvování rozšiřujícího studia předmětu „Písemná a elektronická komunikace“.

Termín kurzu

Bude stanoven na základě dostatečného zájmu.

Cena kurzu

Celková cena 18 900 Kč

Platba ve splátkách ve výši 9 450 Kč před 1. a 3. semestrem (celkově 4 semestry výuky)

Kontakty

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Odborný garant kurzu
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality