Péče o krajinu

Často slýcháme, že je nezbytné se o krajinu starat, pečovat o ni a chránit ji. Hovoří se také o podpoře jejich funkcí, například klimatické a protierozní. Co už se ale nezmiňuje tak často, jsou kroky, jak docílit optimálního stavu. Zásadní je péče a aby každý z nás začal u sebe – kolem svého domu, v zahradě, na svém poli, v lese nebo na dobrovolnické akci. V tomto kurzu budou probrány základní informace a popsány praktické zkušenosti, jak správně provádět údržbu krajiny různých měřítek. V rámci kurzu bude například probráno, jak obnovovat krajinné trávníky, jak provádět mozaikovou seč, jak vykopat tůň nebo obnovit mokřad nebo jak efektivně bojovat s invazními druhy rostlin.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je získání základních znalostí a zkušeností v ochraně přírody a krajiny. Účastník kurzu se dozví mnoho nových informací, ať už o provádění konkrétních zásahů, tak o legislativním rámci nebo o moderních přístupech.

Komu je kurz určen

Kurz je určený pro zájemce o ochranu přírody, kteří chtějí změnit své okolí k lepšímu. Je vhodný pro zemědělce a lesníky, kteří potřebují doplnit své zkušenosti o praktickou ochranu přírody, pro koordinátory dobrovolnických skupin nebo také úředníky, kteří chtějí získat ucelený přehled o možnostech údržby krajiny.

Obsah kurzu

  1. Úvod do krajiny a ochrany přírody
  2. Základní legislativa v ochraně přírody
  3. Přehled funkčních jednotek v krajině
  4. Ekologická obnova krajiny
  5. Péče o dřeviny
  6. Péče o les
  7. Péče o vodní biotopy
  8. Péče o travino-bylinné porosty
  9. Likvidace invazních druhů rostlin
  10. Alternativní přístupy v ochraně přírody

Praktická část

Proběhne formou exkurze v lokalitě Hády. Postupně si projdeme různé biotopy od kamenitých stepí, přes lesy až po mokřadní společenstva a ukážeme si realizace různých zásahů v praxi. Mezi ukázkami budou přírodě blízké rekultivace v Růženině lomu, kde se vybudovala síť mokřadů. Vysvětlíme si mozaikové sečení na Hádecké planince a postupy při redukce křovin. Vyklad se zaměří i na chráněné druhy rostlin a živočichů a jejich speciální management. Součástí exkurze bude i výlet do historického vývoje krajiny Hádů.

Informace o lektorovi

Ing. Vilém Jurek – absolvent Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, oboru Krajinné inženýrství. Zabývá se ochranářským managementem, přírodě blízkými rekultivacemi po těžbě nerostných surovin a funkčním ozeleňováním krajiny. Přes 12 let působí v brněnské organizaci Rezekvítek, která se věnuje ochraně přírody a ekologické výchově. Je propagátorem ekologické obnovy a paradoxní ochrany přírody. Nejnovější vědecké poznatky se snaží aplikovat do praxe. O odborných tématech v ochraně přírody publikuje i přednáší. Je autorem eseje Stručný manuál, jak udělat něco dobrého pro krajinu.

Rozsah kurzu

2denní

1. den teoretická část na ICV MENDELU, Zemědělská 5 Brno; 7 vyučovacích hodin

2. den praktická část v lokalitě Hády; 4 vyučovací hodiny

Termín kurzu

podzim 2024

přihlášky přijímáme již nyní (nejsou závazné), až bude znám přesný termín kurzu, budete o něm informováni na email uvedený v přihlášce

pátek 9 – 17 hodin (s přestávkou na oběd)

sobota sraz v 9 hodin (přesné místo zašleme do emailu)

Cena kurzu

2 600 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality