ICV letos slaví 15. výročí

16. 4. 2021
V letošním roce uplyne 15 let od doby, kdy se Institut celoživotního vzdělávání stal samostatným vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně, a to na základě Rozhodnutí rektora č. 15/2006 ze dne 15. června 2006. Už 15 let pomáháme růst znalostem studentů a posluchačů různých věkových kategorií.

Vzdělání by mělo být pomyslnou červenou nití, která se táhne celým lidským životem. Na tom, aby k tomu pomohla také Mendelova univerzita, již patnáct let pracuje její Institut celoživotního vzdělávání (ICV). Díky ICV může být univerzita spolehlivým partnerem svých studentů od doby, kdy jsou na ni přijati po střední škole, až do pozdního věku, v němž se chtějí svým sebevzděláváním bavit, případně k němu ještě přizvat svá vnoučata. K dispozici je samozřejmě také všem zaměstnancům univerzity i široké veřejnosti.

I když je ICV vysokoškolským ústavem malého rozměru, věnuje se celé řadě činností.

Jako jediní na MENDELU nabízíme vysokoškolské vzdělávání v oblasti pedagogiky. V letošním roce zahájíme výuku v unikátním, profesně zaměřeném bakalářském programu Aplikovaná pedagogická studia, který vychází ze současných trendů v oblasti vzdělávání dospělých. Už 15 let vzděláváme budoucí pedagogy středních odborných škol a spolupracujeme s téměř 50 středními odbornými školami. Naším cílem je vychovávat profesionály ve vzdělávání, kteří jdou s dobou a jsou připraveni na změny ve vzdělávacích metodách, které s sebou přináší dnešní doba. 

V rámci vědecko-výzkumné činnosti se věnujeme několika projektům. Mapujeme každodenní život na středních odborných školách v době socialismu a odhalujeme minulost pro budoucí generace. A to v rámci projektu financovaném prestižní Grantovou agenturou ČR s názvem Střední odborná škola v socialistickém Československu pohledem dějin každodennosti. Od jara 2020 řešíme projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož cílem je zdokonalit komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči na základních a středních školách prostřednictvím nástrojů transakční analýzy. V dalším projektu, pro který byla v lednu 2021 zaslána žádost o financování z mezinárodního programu spolupráce INTERREG, chceme na středních školách v Česku a na Slovensku zlepšovat počítačové dovednosti žáků a učitelů.

Pořádáme mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE, která se věnuje aktuálním tématům v oblasti celoživotního vzdělávání. Její 14. ročník se letos uskuteční 8. září a zájemci se na něj mohou registrovat už nyní. Hlavním tématem konference bude Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi ve 21. století. Záštitu nad konferencí převzali rektorka MENDELU a hejtman Jihomoravského kraje.

Vydáváme nezávislý odborný recenzovaný časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, který od roku 2011 přináší aktuální poznatky z oblasti celoživotního vzdělávání.

V oblasti celoživotního vzdělávání nabízíme téměř 60 různých kurzů a seminářů, od dvoudenních až po čtyřsemestrové. A ani příchod pandemie koronaviru loni na jaře jejich pořádání nezastavil. O přetrvávajícím zájmu o kurzy svědčí i to, že se do některých hlásí až třikrát více zájemců, než kolik je jich možné přijmout. Nabídka kurzů je tematicky pestrá. Zahrnuje například rekvalifikační kurzy pro zemědělce, pro lokální výrobce sýrů, ale i kurzy o rostlinolékařství, ekonomicky zaměřené kurzy, IT kurzy nebo třeba aromaterapii. Co bylo v silách lektorů převést do on-line podoby výuky, to se již realizuje na dálku.

Od roku 2008 poskytuje naše Poradenské a profesní centrum kvalifikované studijní, kariérové a psychologické poradenství všem studentům, absolventům i zaměstnancům MENDELU. Od minulého jara evidujeme zvýšený zájem o psychologické poradenství v souvislosti se současnou pandemií. Poradenské centrum studentům také pomáhá s plánováním jejich kariéry. Pořádá pro ně např. šestým rokem kurz Podnikni to!, díky kterému mohou rozjet vlastní podnikání už během studia.

Nedílnou součástí ICV je Univerzita třetího věku (U3V). V současné době pandemie jako jedna z mála univerzit třetího věku přešla na online výuku. Nové on-line kurzy jsou pro seniory pomyslným spojením se světem „tam venku“ za situace, kdy v obavě o své zdraví zůstali v dobrovolné izolaci. Pravidelný kontakt se školou, tedy s přednášejícími i spolužáky, jim dává naději. Univerzita třetího věku má i mezinárodní přesah. V posledních třech letech se desítky jejích posluchačů zúčastnily dvou projektů, do kterých se zapojilo 7 evropských zemí.

V roce 2019 jsme zahájili unikátní projekt Mezigenerační univerzity, jehož cílem je posílení vztahů a vazeb mezi starší a mladší generací prostřednictvím mezigeneračního vzdělávání. Jde o vzdělávání, kterého se senioři účastní společně se svými vnoučaty. Nesedí s nimi u televize, ale mohou společně vyrážet ven například za poznáváním lesa nebo do univerzitních laboratoří.  Autorky projektu získaly cenu rektorky za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti.

Za 15 let působení Institutu celoživotního vzdělávání, jako samostatného vysokoškolského ústavu, prošlo našimi učebnami přes 900 studentů, přes 1000 odborníků se účastnilo jeho třinácti konferencí ICOLLE, kurzů a seminářů celoživotního vzdělávání a poradenského centra se zúčastnilo více než 18.000 osob, přednášky na Univerzitě třetího věku navštívilo více než 11.000 posluchačů.

Více aktualit

Všechny aktuality