I dyslektici se mohou naučit cizí jazyk

23. 3. 2018
Lidé s dyslexií se bez ohledu na svůj věk velmi těžce učí cizí jazyky. Ovšem pod vedením zkušeného pedagoga to mohou zvládnout. Proto v rámci projektu Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně uspořádalo 22. 3. 2018 Poradenské a profesní centrum ICV MENDELU seminář „Jak pomoci studentům se specifickými poruchami učení při osvojování cizího jazyka". Hlavním cílem semináře bylo nabídnout odbornou pomoc především vyučujícím. Vedla jej odbornice ve svém oboru, doc. PaeDr. Olga Zelinková CSc., která je rovněž prezidentkou České společnosti "Dyslexie".

V současné době jsou osvojení a znalost cizího jazyka velmi důležité jak při studiu, když se chtějí studenti např. zúčastnit zahraničních studijních stáží, tak následně v zaměstnání. Neznalost cizího jazyka je pro mnohé studenty noční můrou a může snížit jejich úspěšnost na trhu práce. A zvláště pak pro studenty se specifickými poruchami učení jako jsou dyslexie, dysgrafie a dysortografie, může být osvojení cizího jazyka závažným problémem.

Jaké jsou příčiny jejich obtíží a jak je možné studentům pomoci v oblasti komunikace? Jak rozvíjet u těchto studentů slovní zásobu, čtení, písemný projev a osvojování gramatiky? Jak hodnotit a klasifikovat dané studenty? To byla témata, kterým se věnoval seminář Poradenského a profesního centra Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU a který se uskutečnil v rámci projektu Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365. Seminář byl primárně určen studentům a pedagogům Mendelovy univerzity v Brně. V rámci sdílení dobré praxe a zkušeností a pro rozvoj osvětové činnosti na něj byli pozváni ale také pracovníci dalších vysokých škol, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, základních a středních škol. Seminář vedla doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., která se zabývá diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifických poruch učení a je prezidentkou České společnosti „Dyslexie“.

Více aktualit

Všechny aktuality