Lektor dalšího vzdělávání – rekvalifikační kurz

16. 11. 2021 -

Rekvalifikační kurz "Lektor dalšího vzdělávání" -  akreditován MŠMT ČR.

Vhodný jako přípravný pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání.

Rekvalifikační kurz - Lektor dalšího vzdělávání 


Komu je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru, či osoby, které poskytují poradenskou nebo vzdělávací činnost. 

Kurz je akreditován MŠMT ČR jako rekvalifikační a je vhodný pro přípravu osob k získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání v souladu s Národní soustavou kvalifikací.


Cíl kurzu

Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat v rámci celoživotního vzdělávání, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu, projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat poznatky s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu, ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na všechny aspekty dalšího vzdělávání dospělých.


Obsah a ukončení kurzu

Vzdělávací program obsahuje tato témata:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 • Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých

 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí 

 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky

 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu 

 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek 

 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou 

 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu 

 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Účastník získá potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a poté má možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání".  Více informací k autorizované zkoušce naleznete zde.


Lektoři

V kurzu vyučují zkušení externí i interní lektoři, kteří se dlouhodobě zabývají vzděláváním dospělých (např. Mgr. Petr Adamec, Ph.D., Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC, PhDr. Mirka Dvořáková, Ph,D. a další).


Rozsah kurzu

Celkový rozsah 100 hodin výuky, z toho 60 hodin prezenčně a 40 distančně - formou e-learningu (LMS MOODLE)

Výuka bude probíhat ve 4 dvoudenních blocích, 12-20 hod.


Termín kurzu

podzim 2022 - přesný termín bude upřesněn


Cena kurzu

 

14 900 Kč

Nabízíme také možnost vytvoření kurzu na míru v oblasti dalšího vzdělávání (např. pro HR manažery, odborné školitele ve firmách, či jazykové lektory a další). 

V případě zájmu o skupinové proškolení profesních kompetencí interních školitelů či lektorů zašlete poptávku na e-mail organizátora kurzu.  


Požadavky k přijetí do kurzu

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zaslání vyplněné přihlášky
 • zaplacení poplatku za kurz

Kontakty

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz

 

Odborný garant kurzu

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

petr.adamec@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: