Studium pedagogiky

10. 2. 2022 -

podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému.
Kurz je akreditován MŠMT ČR v rámci DVPP.

 

Studium pedagogiky 


Cílová skupina 

Studium je určeno těm, kteří chtějí získat kvalifikaci učitele střední školy podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, konkrétně učitele odborných předmětů a učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku na středních školách se zaměřením na výuku zemědělských (vč. lesnických, zahradnických, ekologických, potravinářských, dřevařských), technických (vč. mechanizačních, informatických), ekonomických (vč. obchodu a služeb, administrativy, podnikání) a zdravotnických (vč. veterinárních) oborů.


Vzdělávací cíl

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka podle výše uvedeného zákona. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.


Obsahová náplň studia 

Studium obsahuje 3 moduly: Základy pedagogiky a didaktiky, Základy psychologie pro pedagogy, Doplňující témata a praxe a jejich obsah je rozdělen do 15 dílčích předmětů.

[1] Absolventi středních škol volí podle svého zaměření a vzdělání odbornost předmětu Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku. Absolventi vysokých škol volí podle svého zaměření a vzdělání odbornost předmětu Didaktika odborných předmětů.


Hodinová dotace a organizace kurzu

Časový rozsah vzdělávání je 3 semestry a je organizováno kombinovanou formou. Celková hodinová dotace je 154 hodin, z toho prezenční výuka tvoří 105 hodin a distanční 49 hodin.
Přímá výuka bude probíhat blokově formou dvoudenních soustředění, a to v pátek odpoledne a v sobotu. Cca 3-4 bloky během dvou semestrů, ve 3. semestru proběhne praxe a závěrečná zkouška.


Termín kurzu

září 2022 - obsazeno (přijímáme náhradníky)


Cena 

13 900 Kč

Možnost platby ve 2 splátkách (1. splátka ve výši 7 500 Kč splatná před zahájením studia, 2. splátka ve výši 6 400 Kč před zahájením 3. semestru)


Předpoklady pro přijetí ke studiu v kurzu

  • vyplnění/odeslání přihlášky ke studiu
  • zaplacení první částky školného 
  • pro získání kvalifikaci učitele odborných předmětů: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu zemědělského, ekonomického, technického nebo zdravotnického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaných odborných předmětů  
  • pro získání kvalifikaci učitele praktického vyučování a odborného výcviku: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaných předmětů
     

Místo konání

Výuka probíhá v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.  


Podmínky absolvování 

Podmínkou pro ukončení studia je splnění požadavků stanovených garanty jednotlivých předmětů a minimálně 75% účast na přímé výuce.
Po úspěšném ukončení předmětů posluchači ukončí studium závěrečnou zkouškou před komisí. Součástí zkoušky bude obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečné kolokvium.
Na základě vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání „Studium pedagogiky“ podle podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému.


Kontakty

Organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz

 

Odborný garant kurzu

Mgr. Petr Adamec, Ph.D.

petr.adamec@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

  

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: