Specializační studium Rostlinolékařství

19. 1. 2021 -

Specializační studium Rostlinolékařství odpovídá akreditovanému magisterskému studiu v oboru "Rostlinolékařství" a je určeno pro zájemce s ukončeným vysokoškolským vzděláním zemědělského nebo biologického zaměření.

Specializační studium Rostlinolékařství


Program celoživotního vzdělávání "Rostlinolékařství" je uskutečňován na Mendelově univerzitě v Brně, Institutu celoživotního vzdělávání podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.

Institut realizuje studium ve spolupráci s Ústavem pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 

Specializační studium Rostlinolékařství odpovídá akreditovanému magisterskému studiu v oboru "Rostlinolékařství" - ovšem magisterský program nenahrazuje (není ukončeno vysokoškolským titulem) a je v souladu s požadavky ÚKZUZ dle zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči v platném znění.


Předpoklady pro studium

Ukončené vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo biologického zaměření.


Forma studia, délka, termíny

Zahájení dalšího běhu studia 6. 10. 2021

Termíny 1. semestru jsou:

6. a 7. 10. 2021

20. a 21. 10. 2021

3. a 4. 11. 2021

24. a 25. 11. 2021

8. a 9. 12. 2021

leden 2022

Studium se bude řídit aktálními epidemiologickými nažízeními.

Studium je 2leté - čtyřsemestrální, probíhá kombinovanou formou a je zakončené komisionální závěrečnou zkouškou.

Celková časová dotace studia je 485 hodin. Obsahuje 384 hodin přímé výuky (přednášky a cvičení). Zbytek tvoří samostatná příprava a konzultace v souvislosti s vypracováním závěrečné práce.

Studium je tvořeno 5 hlavními výukovými bloky:

  • Choroby a poruchy rostlin 
  • Živočišní škůdci
  • Plevele
  • Pěstební technologie
  • Integrované systémy ochrany rostlin

Výuka probíhá ve všech 4 semestrech, 1x14 dní v blocíh po 2 dnech (6 výukových bloků za semestr). Výuka bude ve dnech středa, čtvrtek. Ve středu od 9 do 17 hod, čtvrtek od 8 do 16 hod.

Podmínka pro získání osvědčení (mimo absolvování závěrečné zkoušky) je 60% docházka na výuce.


Cena studia

Cena za celé studium je 36 500 Kč (kurz je akreditovaný, osvobozen od DPH). Možnost platit ve 4 splátkách před začátkem semestru, lze také platit na fakturu.


Lektorský tým

Odborným garantem kurzu je:

prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
radovan.pokorny@mendelu.cz
+420 545 133 045
Akademický pracovník - profesor - Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Označení kanceláře: BA01N4006 (A4.06)

dále se na výuce podílejí zaměstnanci Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, ostatní zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně, ale i externí pracovníci (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský aj.)


Zakončení studia

Před ukončením studia posluchači vypracují závěrečnou písemnou práci podle individuálního zadání. Každému posluchači bude přidělen vedoucí ZP, s kterým bude mít možnost ZP konzultovat a který následně na ZP napíše posudek. Studium bude ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby závěrečné práce a ústní zkoušky z předmětů Fytopatologie, Rostlinolékařská entomologie a Herbologie.

Po úspěšném ukončení celého studia bude posluchačům vydáno osvědčení o absolvování specializačního studia Rostlinolékařství.

Osvědčení (úspěšně ukončené studium) opravňuje absolventy k získání až III. stupně osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. Je třeba vyplnit Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (neplatí se kolek-poplatek). Platnost tohoto osvědčení je 5 let.


Místo konání

Institut celoživotního vzdělávání - budova E, Zemědělská 5, Brno - Černá Pole


Možnost ubytování

Mimobrněnští účastníci se mohou ubytovat na VŠ kolejích (např. J.A.Komenského, koleje Akademie aj.) více zde http://skm.mendelu.cz/ubytovani/27993-pro-verejnost.


Podmínky účasti

  • zaslání (odevzdání) přihlášky ke studiu
  • ukončené vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo biologického zaměření.
  • úhrada účastnického poplatku (popř. 1. splátky) před zahájením semestru


Přihlášky

Přijímáme přihlášky na nový běh 2021-2023. V případě zájmu o studium kontaktujte: Ing. Zdeňka Šobová, sobova@mendelu.cz, tel: 545 135 218

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: