Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

6. 9. 2021 -

Kurz je určen jak zájemcům o danou tematiku, těm, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti a odbornost, tak zájemcům o dotace z EU.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

kurz je akreditován u MZe ČR - evid.č. 041/2020-14150


Komu je kurz určen

  • zemědělská veřejnost
  • začínající zemědělci, kteří žádají o dotaci z Programu rozvoje venkova - opatření I.3.2 - úspěšným absolvováním kurzu získají minimální zemědělskou kvalifikaci, která je jednou z podmínek, kterou má příjemce dotace splňovat

Cíl kurzu

Komplexní příprava pro výkon zemědělských činností. Zvládnutí teoretického základu i absolvování praxe k ověření teoretických poznatků. Znalosti získané během studia budou prověřeny u závěrečné zkoušky. Po jejím úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu, které je zároveň podkladem pro žádosti o dotace z EU pro potenciální zájemce.


Obsah a rozsah kurzu

Název odborného tematického celku
Pěstování zemědělských plodin
Chov hospodářských zvířat
Zemědělská technika a technologické linky
Ekonomika podnikání                       
Základy obsluhy informačních technologií              
Základy zemědělského práva a politiky
Zásady bezpečnosti a hygieny práce
Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny
Zpracování projektu 
Teorie 195 h.
Praxe 105 h.
Teorie + praxe celkem
300 h.
Závěrečná zkouška 2 h.

Ukončení kurzu

Kurz je ukončen komisionální zkouškou. Zkouška se skládá z 2 částí - z teoretické zkoušky (písemného testu) a z obhajoby závěrečné práce - samostatně písemně vypracovaného projektu (struktura zde) dle individuálního zadání.

  • Teoretická zkouška sestává z písemného testu v rozsahu minimálně 70 otázek. K hodnocení prospěl musí v teoretické části účastník správně zodpovědět nejméně 70% otázek.
  • Obhajoba projektu probíhá před zkušení komisí.

Dle metodických pokynů MZe je také třeba vypracovat Deník praxe. Praxi si účastníci zajišťují sami a probíhá ve Vámi zvoleném podniku ( formulář zde ), může být i ve vlastním podniku. Odevzdání deníku praxe spolu s projektem je podmínka připuštění k záv.zkoušce. Praxe je stanovena v rozsahu 105 hodin minimálně.


Výstup kurzu

Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu "Kurz pro výkon obecných zemědělských činností" s celostátní platností.

Pro získání osvědčení je nutná minimálně 75% účast na prezenční výuce.


Termín kurzu

podzim 2022

  • v čase 9 -16 hodin, závěrečná zkouška leden/únor 2023
  • přímá výuka probíhá 3 dny/týdnu; celkem 19 výukových dní
  • povinná je minimálně 75% účast na výuce
  • výuka se bude řídit epidemiologickými nařízeními (hygiena JMK, MŠMT, MZe, MZ) a nařízemi a směrnicemi MENDELU

Cena kurzu

17 500 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborný garant kurzu

Doc. Dr. Ing. Petr Marada
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
+420 545 132 380
petr.marada@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: