Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace

28. 12. 2014 -

 Zahájení nového běhu kurzu je naplánováno na září 2018.

Rozšiřující studium Písemná a elektronická komunikace


Komu je kurz určen

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento kurz vznikl na základě spolupráce s Obchodní akademií, Střední odbornou školou knihovnickou a Vyšší odbornou školou, příspěvovou organizací Brno. 


Cíl kurzu

Cílem rozšiřujícího studia kvalifikovaných pedagogických pracovníků je získání aprobace pro výuku předmětů Písemná a elektronická komunikace, Technika administrativy a obchodní korespondence apod., jejichž obsahem je zvládnutí hmatové metody psaní na klávesnici a obchodní korespondence. Záměrem je, aby na základě získaných poznatků učitelé středních škol, případně učitelé odborného výcviku a praktického vyučování získali potřebné znalosti a praktické pedagogické kompetence pro výuku těchto předmětů.


Obsah kurzu

Celková dotace studia v délce tří semestrů

  250 hodin,

  z toho

  90 prezenčně

  80 e-learning

  80 konzultace

1. výukový blok

Počet hodin

Ovládání klávesnice hmatovou metodou

14/14

Práce s textem, Word

4/2

Autorská korektura

2/2

Výukové programy

2/0

Celkem

22/18

 

Cílem prvního výukového bloku je získání praktických klíčových dovedností učitele -- ovládání klávesnice hmatovou metodou pomocí výukového programu ZAV. Seznámení se s výukou psaní na klávesnici pomocí alternativních výukových programů a s výukou psaní na klávesnici pomocí učebnice. V prvním bloku studia se účastníci naučí ve Wordu pracovat s textovými předlohami, rozpočítat text na úhozy, vypočítat čisté úhozy za minutu a procento chyb. Dále se seznámí s používanými korekturními značkami a naučí se upravovat a opravovat text dle korekturních značek.

 

2. výukový blok

Počet hodin

Excel  

 4/0

Vyhotovení tabulek (Excel, Word)

 8/13

Wordprocessing

6/8

Elektronická komunikace

6/6

Celkem

24/27

 

Cílem druhého výukového bloku je seznámení se s tabulkovým programem Excel. Prakticky vyhotovit tabulky v programu Excel a Word z daného zadání. Seznámit se s disciplínou Wordprocessing, tj. upravovat text dle zadání v programu Word a maximálně využívat jeho možnosti pro efektivní práci s textovým souborem. V elektronické komunikaci se naučit práci s elektronickou poštou, tvorbou e-mailu, naučit se získávat informace z webovských stránek, seznámit se s elektronickým obchodováním a elektronickým bankovnictvím.

 

3. výukový blok

Počet hodin

Ekonomika

6/4

Česká státní norma 09210

4/0

Obchodní korespondence

12/17

Vnitropodnikové písemnosti

4/4

Pracovně právní písemnosti

4/4

Celkem

30/29

 

Cílem třetího výukového bloku je seznámení se základy ekonomiky a obchodní korespondence, dále seznámit účastníky s ČSN 09210 tak, aby byli schopni prakticky vyhotovovat obchodní písemnosti do předtisků i bez předtisku. Součástí třetího výukového bloku bude i seznámení a praktické písemné zpracování vnitropodnikových písemností.

 

4. výukový blok

Počet hodin

Didaktika

6/6

Náslech na cvičné škole

2/0

Výstup na cvičné škole

1/0

Diskuse nad jednotlivými náslechy a výstupy

1/0

Ústní zkouška

1/0

Závěrečná písemná zkouška

3/0

Celkem

14/6

 

Cílem čtvrtého výukového bloku je seznámit účastníky s didaktikou vyučovacího předmětu, nácviku psaní jednotlivých písmen, číslic a značek a ovládání klávesnice. Prostřednictvím náslechu a výstupu upevnit praktické poznatky získané během studia přímo ve vyučovacím procesu a zároveň otevřít diskusi nad konkrétní vyučovací hodinou, nad důvody použitých tradičních i netradičních didaktických metod a postupů a jejich významem pro podporu tvorby příznivého klimatu ve třídě při vyučován


Rozsah kurzu

  • 3-semestrální výuka; 3 semestry bude probíhat výuka, a poté proběhne týdenní praxe
  • výuka bude probíhat v pátek (cca 14 -20 h); dle rozvrhu
  • výuka bude zahájena na základě naplnění kapacity kurzu, nejbližší termín v září 2018

 


Ukončení a výstup studia

Podmínkou ukončení studia je splnění požadavků stanoveného garantem a účast na minimálně 80 % přímé výuky a absolvování náslechu a výstupu na cvičné škole. Písemná závěrečná zkouška z ekonomiky proběhne po 2 semestrech výuky.

Účastníci vypracují závěrečnou práci na téma didaktika odborného předmětu v celkovém rozsahu 10 stran. Dílčí závěrečná ústní zkouška z didaktiky probíhá formou diskuse nad závěrečným výstupem a závěrečnou prací. Dílčí závěrečná písemná zkouška zahrnuje desetiminutový opis textu dle písemné předlohy, vypracování tabulky a vyhotovení obchodní písemnosti. Na základě výše stanovených podmínek obdrží účastník Osvědčení o absolvování rozšiřujícího studia předmětu "Písemná a elektronická komunikace" a Vysvědčení z kurzu.


Termín kurzu

Dle kapacitního obsazení. 


Cena kurzu

Celková cena 18 900 Kč

Platba po splátkách 4 725 Kč za 1 semestr (celkově 4 semestry výuky)


Kontakty

organizační zajištění

Magdalena Hábová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
magdalena.habova@mendelu.cz

 

Odborná garantka kurzu

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání

+420 545 135 220

dana.linhartova@mednelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam