Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace

12. 3. 2018 -

Zahájení nového běhu kurzu je naplánováno na 21. 9. 2018.

Rozšiřující studium Písemná a elektronická komunikace


Komu je kurz určen

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento kurz vznikl na základě spolupráce s Obchodní akademií, Střední odbornou školou knihovnickou a Vyšší odbornou školou, příspěvovou organizací Brno. 

Kurz je akreditován MŠMT.


Cíl kurzu

Cílem rozšiřujícího studia kvalifikovaných pedagogických pracovníků je získání aprobace pro výuku předmětů Písemná a elektronická komunikace, Technika administrativy a obchodní korespondence apod., jejichž obsahem je zvládnutí hmatové metody psaní na klávesnici a obchodní korespondence. Záměrem je, aby na základě získaných poznatků učitelé středních škol, případně učitelé odborného výcviku a praktického vyučování získali potřebné znalosti a praktické pedagogické kompetence pro výuku těchto předmětů.


Obsah kurzu

Celková dotace studia v délce tří semestrů

  250 hodin,

  z toho

  132 prezenčně (P)

  113 e-learning (E)

  5 konzultace

1. výukový blok

Počet hodin

P/E

Ovládání klávesnice hmatovou metodou

18/29

Práce s textem, Word

6/0

Autorská korektura

6/6

Výukové programy

4/0

Celkem

34/35

 

Cílem prvního výukového bloku je získání praktických klíčových dovedností učitele -- ovládání klávesnice hmatovou metodou pomocí výukového programu ZAV. Seznámení se s výukou psaní na klávesnici pomocí alternativních výukových programů a s výukou psaní na klávesnici pomocí učebnice. V prvním bloku studia se účastníci naučí ve Wordu pracovat s textovými předlohami, rozpočítat text na úhozy, vypočítat čisté úhozy za minutu a procento chyb. Dále se seznámí s používanými korekturními značkami a naučí se upravovat a opravovat text dle korekturních značek.

 

2. výukový blok

Počet hodin

P/E

Excel  

 6/0

Vyhotovení tabulek (Excel, Word)

 22/30

Elektronická komunikace

6/6

Celkem

34/36

 

Cílem druhého výukového bloku je seznámení se s tabulkovým programem Excel. Prakticky vyhotovit tabulky v programu Excel a Word z daného zadání. V elektronické komunikaci se naučit práci s elektronickou poštou, tvorbou e-mailu, naučit se získávat informace z webovských stránek, seznámit se s elektronickým obchodováním a elektronickým bankovnictvím.

 

3. výukový blok

Počet hodin

P/E

Ekonomika

6/0

Česká státní norma 09210

2/0

Obchodní korespondence

14/20

Vnitropodnikové písemnosti

6/10

Pracovně právní písemnosti

6/6

Celkem

34/36

 

Cílem třetího výukového bloku je seznámení se základy ekonomiky a obchodní korespondence, dále seznámit účastníky s ČSN 09210 tak, aby byli schopni prakticky vyhotovovat obchodní písemnosti do předtisků i bez předtisku. Součástí třetího výukového bloku bude i seznámení a praktické písemné zpracování vnitropodnikových písemností.

 

4. výukový blok

Počet hodin

P/E

Didaktika

12/6

Náslech na cvičné škole

3/0

Výstup na cvičné škole

3/0

Diskuse nad jednotlivými náslechy a výstupy

6/0

Ústní zkouška

4/0

Závěrečná písemná zkouška

2/0

Celkem

30/6

 

Cílem čtvrtého výukového bloku je seznámit účastníky s didaktikou vyučovacího předmětu, nácviku psaní jednotlivých písmen, číslic a značek a ovládání klávesnice. Prostřednictvím náslechu a výstupu upevnit praktické poznatky získané během studia přímo ve vyučovacím procesu a zároveň otevřít diskusi nad konkrétní vyučovací hodinou, nad důvody použitých tradičních i netradičních didaktických metod a postupů a jejich významem pro podporu tvorby příznivého klimatu ve třídě při vyučován


Rozsah kurzu

  • 3-semestrální výuka; 3 semestry bude probíhat výuka, a poté proběhne týdenní praxe
  • výuka bude probíhat v pátek (13 -20 h); dle rozvrhu
  • výuka bude zahájena na základě naplnění kapacity kurzu, nejbližší termín v září 2018

 


Ukončení a výstup studia

Podmínkou ukončení studia je splnění požadavků stanoveného garantem a účast na minimálně 80 % přímé výuky a absolvování náslechu a výstupu na cvičné škole. Písemná závěrečná zkouška z ekonomiky proběhne po 2 semestrech výuky.

Účastníci vypracují závěrečnou práci na téma didaktika odborného předmětu v celkovém rozsahu 10 stran. Dílčí závěrečná ústní zkouška z didaktiky probíhá formou diskuse nad závěrečným výstupem a závěrečnou prací. Dílčí závěrečná písemná zkouška zahrnuje desetiminutový opis textu dle písemné předlohy, vypracování tabulky a vyhotovení obchodní písemnosti. Na základě výše stanovených podmínek obdrží účastník Osvědčení o absolvování rozšiřujícího studia předmětu "Písemná a elektronická komunikace" a Vysvědčení z kurzu.


Termín kurzu

Zahájení kurzu: 21. 9. 2018

            Výuka v 1. bloku                 
1. prezenční setkání  21. 9. 2018
2. prezenční setkání 5. 10. 2018
3. prezenční setkání 19. 10. 2018
4. prezenční setkání 9. 11. 2018
5. prezenční setkání 23. 11. 2018
6. prezenční setkání 7. 12. 2018

 


Cena kurzu

Celková cena 18 900 Kč

Platba po splátkách 4 725 Kč za 1 semestr (celkově 4 semestry výuky)


Kontakty

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz

 

Odborná garantka kurzu

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

dana.linhartova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam