Pro koho tu jsme?

Jsme celouniverzitní poradenské centrum, poskytující odborný servis uchazečům a studentům MENDELU. Jednou z priorit je podporovat komplexně a proto se na nás mohou obrátit především:

  • uchazeči o studium, studenti denního a dálkového studia a účastníci programů celoživotního vzdělávání se specifickými potřebami na všech fakultách univerzity
  • pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci univerzity
  • učitelé středních škol, které zajímají možnosti vzdělávání studentů se specifickými potřebami,
  • studenti bez specifických potřeb, kteří mohou využít služby centra v oblasti poradenství i proškolení v přístupech k osobám se specifickými potřebami.

Jak pracujeme a z čeho vycházíme?

Služby nastavujeme dle individuálních potřeb každého studenta. Zároveň dbáme na to, aby nedocházelo ke snižování nároků studia. Studenti se specifickými potřebami musí prokázat stejné znalosti a dovednosti, jako kdyby studovali ve standardním režimu. Specifická potřeba sama o sobě nemusí být důvodem pro čerpání našich služeb. Záleží na praktickém dopadu SP na činnosti související se studiem konkrétního oboru/programu.

Spolupracujeme se studijními referentkami, proděkany pro studium, garanty oborů a dalšími pracovníky univerzity, je-li to potřeba.

Při poskytování služeb vycházíme z Metodického pokynu MŠMT (Příloha č. 3) platného pro aktuální rok. Řídíme se směrnicí rektora č. 10/2019 upravující postavení studentů a uchazečů o studium se specifickými potřebami na Mendelově univerzitě v Brně. Veškeré poradenství a služby zohledňují ochranu osobních údajů.

Co vám můžeme nabídnout?

Nabízíme poradenství a podpůrné služby, které vedou k vyrovnávání příležitostí při přijímacím řízením a ve studiu studentům s různými specifickými potřebami, zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním (dále jen SP). Našim cílem je zvýšit jak studijní komfort, tak podporovat všechny ty, kteří se studenty se SP přijdou v rámci studia do kontaktu.

Cena

Uchazeči o studium na MENDELU se SPZDARMA
Studenti MENDELU se SPZDARMA

Koordinátorky služeb

Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV), 1. poschodí – vlevo, kancelář N2018

Podpora uchazečů se SP

Podpora studentů:
– s omezením hybnosti
– s psychickým onemocněním
– se specifickými poruchami učení
– s chronickým somatickým onemocněním
Mgr. Veronika Matějková
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV), 1. poschodí – vlevo, kancelář N2019

Podpora studentů:
– se zrakovým postižením
– se sluchovým postižením
– s poruchou autistického spektra