Kdo může využít poradenství?

  • Uchazeči o studium na MENDELU,
  • studenti denního a dálkového studia a účastníci programů celoživotního vzdělávání na MENDELU,
  • studenti bez specifických potřeb, kteří mohou využít poradenství a proškolení v přístupu k osobám se specifickými potřebami,
  • pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci MENDELU,
  • učitelé středních škol, které zajímají možnosti vzdělávání studentů se specifickými potřebami.

Co vám můžeme nabídnout?

Poskytujeme odborný servis. Prioritou je podporovat komplexně.

Uchazečům a studentům se specifickými potřebami, zdravotním postižením, nebo jiným znevýhodněním (dále jen SP), nabízíme poradenství a podpůrné služby, které vedou k vyrovnávání příležitostí při přijímacím řízení a ve studiu.

Cílem je zvýšit studijní komfort a podporovat všechny, kteří v rámci studia přijdou do kontaktu se studenty se SP.

Jak pracujeme a z čeho vycházíme?

Služby nastavujeme dle individuálních potřeb každého studenta. Záleží na praktickém dopadu SP na činnosti, které souvisí se studiem konkrétního oboru/programu. Specifická potřeba sama o sobě nemusí být důvodem pro čerpání našich služeb. Zároveň dbáme, aby nedocházelo ke snižování nároků studia. Studenti se specifickými potřebami musí prokázat stejné znalosti a dovednosti, jako kdyby studovali ve standardním režimu.

Spolupracujeme se studijními referentkami, proděkany pro studium, garanty oborů a dalšími pracovníky univerzity, je-li to potřeba.

Při poskytování služeb vycházíme z metodického pokynu MŠMT – Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací pro veřejné vysoké školy – Příloha č. 3, platného pro aktuální rok. Řídíme se směrnicí 10/2019 – Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na Mendelově univerzitě v Brně, která upravuje postavení studentů a uchazečů o studium se specifickými potřebami na Mendelově univerzitě v Brně. Veškeré poradenství a služby zohledňují ochranu osobních údajů.

Cena:

Uchazeči o studium na MENDELU ZDARMA
Studenti MENDELU ZDARMA

Koordinátorky:

Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2018
Podpora uchazečů se SP.
Podpora studentů s omezením hybnosti, specifickými poruchami učení, onemocněním psychickým a chronickým somatickým.
Mgr. Veronika Matějková
Mateřská dovolená.
Mgr. Doubravka Pichrtová, DiS.
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2018
Podpora studentů s postižením zraku a sluchu a poruchou autistického spektra.