Studenti a uchazeči se specifickými potřebami


Nabízíme poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými potřebami na Mendelově univerzitě v Brně.

S námi můžete rozvíjet svůj potenciál a dovednosti a stát se třeba odborníky v aplikované genetice, experty na regionální rozvoj nebo sbírat ocenění v soutěžích nábytkového designu.

Nebojte se ukázat, co ve vás je! O překážky ve studiu způsobené specifickými potřebami se postaráme my.

Řídíme se směrnicí rektora č. 10/2019 upravující postavení studentů a uchazečů o studium se specifickými potřebami na Mendelově univerzitě v Brně. Veškeré poradenství a služby jsou zdarma a zohledňují ochranu osobních údajů.

 


Kdo je uchazeč/student se specifickými potřebami?

 

 Jako uchazeči a studenti se specifickými potřebami (dále jen "SP") jsou považovány osoby:

 • se specifickými poruchami učení (SPU) včetně ADD a ADHD,
 • s pohybovým postižením,
 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s poruchou autistického spektra,
 • s psychickým onemocněním,
 • s chronickým somatickým onemocněním včetně narušených komunikačních schopností.

Specifická potřeba sama o sobě nemusí být důvodem pro čerpání našich služeb. Záleží na praktickém dopadu SP na činnosti související se studiem konréktního oboru/programu.

 


Uchazeči a studenti se specifickými potřebami mají možnost využít poradenství nebo podpůrné služby, které pomohou odstranit třecí plochy způsobené povahou specifické potřeby a studijními požadavky konkrétního oboru. 

Služby nastavujeme dle individuálních potřeb každého studenta. Zároveň dbáme na to, aby nedocházelo ke snižování nároků studia. Studenti se specifickými potřebami musí prokázat stejné znalosti a dovednosti, jako kdyby studovali ve standardním režimu.

Věnujte pozornost Průvodcům pro studenty se specifickými potřebami. Naleznete v nich veškeré informace ke studiu s handicapem či jinou specifickou potřebou na MENDELU.

Poradenství

 

Rádi zprostředkujeme informace a poradíme v oblastech týkajících se studia na MENDELU. Věnovat se vám může poradenský pracovník, kouč a kariérní poradce, psycholog.

Témata, ve kterých můžeme být nápomocni:

 • vhodný výběr studijního oboru
 • průběh přijímacího řízení a studijní nároky
 • bezbariérovost prostor univerzity
 • možnosti ubytovacích a stravovacích zařízení
 • dostupné podpůrné služby na univerzitě i mimo ni na území Brna

Daná témata řešíme v souvislosti se specifickou potřebou studenta. Spolupracujeme při tom se studijními referentkami, proděkany pro studium a dalšími pracovníky univerzity, je-li to potřeba.

Podpůrné služby

 • Pro uchazeče:

  • zhodnocení dopadu specifické potřeby na přijímací řízení
  • diagnostika SPU - zdarma pro uchazeče MENDELU, zpoplatněná pro ostatní
  • úpravu podmínek přijímacího řízení - tzn. modifikaci přijímacího řízení
   Zpravidla se jedná o navýšení času na konání přijímací zkoušky, zajištění bezbariérových prostor, zvětšení nebo vizuální úpravu zadání, asistenční a průvodcovské služby apod.

K nastavení modifikace dochází pouze v případě, že je přijmací řízení konáno přímo na některé fakultě/ústavu MENDELU. Pokud za přijímací zkoušku zodpovídá externí subjekt, například společnost SCIO, vyjednávají podmínky úpravy oni. Více naleznete na webu společnosti v odkaze Uchazeči se specifickými nároky.

 • Pro studenty:

  • zhodnocení dopadu specifické potřeby na studium
  • diagnostika SPU
  • úprava podmínek studia - tzv. modifikace studia
   Zpravidla se jedná o navýšení času u zkoušek, zpřístupnění studijních materiálů, zajištění bezbariérových prostor, zapůjčení pomůcek a technologií, asistenční služby, přepisovatelský a tlumočnický servis, individuální  doplňková výuka, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu aj. Modifikace studia vychází z potřeb studenta a aktuálních možností univerzity.
  • doplňková výuka anglického jazyka
  • redakční služba - jazykové korektury prací
  • psychologická diagnostika
  • adaptace studijní literatury
  • lekce rozvoje učebních strategií
  • EEG biofeedback - trénink koncentrace a pozornosti

Při poskytování služeb vycházíme z Metodického pokynu MŠMT (Příloha č. 3) platného pro aktuální rok. 

 


Jak služby využít?

 

Pokud máte pocit, že by vám mohla být ve studiu nápomocna modifikace studia, je potřebné doložit doklady o vaší specifické potřebě a domluvit si osobní schůzku s koordinátorkou služeb. Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli dotazem.

 


Kontaktní osoba

 

Mgr. Blanka Piorecká
koordinátorka služeb pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami
email: blanka.piorecka@mendelu.cz
telefon: 545 132 079
pracovna: budova E, 1. patro vlevoPoradenské a profesní centrum MENDELU
má k dispozici také síť spolupracujících fakultních koordinátorů.

Tito koordinátoři zpravidla informují o modifikaci studia vyučující a všechny pracovníky univerzity, kteří se podílejí na výuce studentů se SP na dané fakultě/ústavu.

Dále spolupracují s garantem příslušného oboru při tvorbě individuálního studijního plánu, pokud je studentovi se SP naším pracovištěm navržen.

Fakultní koordinátoři jsou rovněž kontaktními pracovníky pro studenty se SP v rámci jejich fakulty/ústavu v případě, že studenti potřebují řešit studijní záležitosti. Adresář kontaktů dle jednotlivých fakult je k dispozici zde.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: