Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

2. 2. 2022 -

Studium v rozsahu 3 semestrů pro učitele - metodiky informačních a komunikačních technologií.

Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti ICT

 

MŠMT vydalo nový standard studia k výkonu specializované činnosti a koordinace v oblasti ICT (č.j. MSMT-7779/2020-1). Dojde tak k zásadním změnám v obsahu, rozsahu kurzu a ceně kurzu. Informace budou aktualizovány v květnu/červnu 2022. Děkujeme za pochopení.

 


Úvodní informace

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů -- studium k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a komunikačních technologií.

Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále ICT) ve vzdělávacím procesu.

Studium je akreditováno MŠMT a splňuje podmínky §9 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.


Komu je studium určeno

  • Určeno pro absolventy pedagogických oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
  • Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a minimálně základní ICT kompetence.
  • Podmínku vzdělání a pedagogické praxe lze splňovat až ke konci studia ICT koordinace.

Cíl studia

Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb.


Obsah studia – učební program

 Semestr 

Předmět  Přímá výuka  E-learning   Exkurze  Zkoušky  Celkem

    I.

 Funkce ICT koordinátora na škole,   legislativa

2     

1     

 

 

3     

    I.

 Využití počítače ve vzdělávacím   procesu společná část

6     

0     

 

 

6     

    I.

 Využití počítače ve vzdělávacím       procesu (1. předmět)

8     

6     

 

 

14     

    I.

 Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT   a RVP

4     

4     

 

 

8     

    I.

 Informační systém školy a webová   prezentace

10     

6     

 

 

16     

    I.

 Příprava a vedení projektů

6     

6     

 

 

12     

    I.

 Žákovské projekty s podporou ICT

6     

8     

 

 

14     

    I.

 Využití počítače ve vzdělávacím   procesu (2. předmět)

8     

6     

 

 

14     

 Celkem I. Semestr

50     

37   

0     

0     

87     

    II.

 Aktuální zdroje informací

2     

2     

 

 

4     

    II.

 Využití počítače ve vzdělávacím   procesu (3. předmět)

8     

6     

 

 

14     

    II.

 ICT v edukačním procesu, moderní   didaktické teorie

8     

10    

 

 

18     

    II.

 Počítačové sítě ve školách

8     

6    

2     

 

16     

    II.

 Autorské právo

4     

2     

 

 

6     

    II.

 Bezpečnost na Internetu, netiketa

4     

4     

 

 

8     

    II.

 Užití ICT ve speciální pedagogice

4     

 2     

 

 

6     

    II.

 Hygiena, ergonomie a bezpečnost   práce s ICT

4     

 2     

 

 

6     

    II.

 Anglické pojmy pro ICT

5     

 

 

 

5     

 Celkem II. Semestr

47     

34    

2     

0     

83     

   III.

 Moderní technologie

16     

8    

2     

 

26     

   III.

 Aktuální zdroje informací

4     

2     

 

 

6     

   III.

 Počítač a volný čas dětí a mládeže

6     

4     

 

 

10     

   III.

 Závěrečná práce

10     

30     

 

 

40     

 Celkem III. semestr

36     

44    

2     

0     

82     

 

 Zkoušky

 

 

 

3     

3     

 Celkem za studium

133    

115    

4     

3     

 255    


 

 

Průběh studia a závěrečná zkouška

Výuka probíhá v posluchárnách Mendelovy univerzity v Brně.

V  průběhu studijního  období účastníci studia navštěvují přímou výuku, zpracovávají praktické úlohy, seminární práce, účastní se on-line aktivit dle charakteru jednotlivých předmětů.

Na konci každého semestru koná frekventant semestrální soubornou zkoušku, tato zkouška probíhá formou testu. Za celou dobu studia student vykoná dvě souborné zkoušky.

Závěrečnou písemnou prací v rozsahu cca 30 stran má student prokázat své schopnosti využívat tvořivě poznatků získaných v průběhu studia a samostatně zpracovat zadaný problém. Závěrečná práce je obhajována před odbornou komisí.


Rozsah a organizace studia

Kombinace prezenční a distanční výuky, 255 hodin celkem, z toho 133 hodin přímé výuky.  Přímá výuka probíhá blokově formou víkendových akcí. Studium je rozloženo do 3 semestrů.


Termín konání

Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

Upozornění: Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců.


Cena studia

18 000 Kč

Možnost platby ve 2 splátkách (před zahájením 1. a 2. semestru).


Materiální a technické zabezpečení

  • Přístup do výukového systému Moodle s materiály k výuce a samostudiu (přístupové údaje obdrží účastníci kurzu při zahájení studia).
  • Úložiště materiálů slouží k uchování a zveřejňování kvalitních seminárních prací účastníků studia. Úložiště je dostupné na serveru MENDELU.

Výstup studia

Na základě úspěšné obhajoby závěrečné práce obdrží student osvědčení o absolvování studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT.


Odborní garanti

Ing. Ludmila Brestičová
asistentka Ústav informatiky PEF MENDELU, středoškolská profesorka na gymnáziu v Zastávce u Brna, mnohaletá zkušenost se vzděláváním pedagogů, 10leté odborné vedení studia ICT koordinace
e-mail: ludmila.bresticova@mendelu.cz

 

Doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
docent, Ústav informatiky PEF MENDELU, 10 let se věnuje studiu ICT koordinace.
e-mail: jiri.rybicka@mendelu.cz

Organizační zajištění

Ing. Kamil Nechuta - technická část
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 216
e-mail: kamil.nechuta@mendelu.cz

 

Ing. Magdalena Hábová - organizace, administrativa

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

e-mail: magdalena.habova@mendelu.cz 


 

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: