Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

17. 8. 2017 -

Kurz je určen jak zájemcům o danou tematiku, těm, kteří si chtějí rozšířit svoje znalosti a odbornost, tak zájemcům o dotace z EU. Další termín je v plánu na jaře 2018.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

kurz je akreditován u MZe ČR - evid.č. 041/13436/2012-Mze


Komu je kurz určen

  • zemědělská veřejnost
  • začínající zemědělci, kteří žádají o dotaci z Programu rozvoje venkova - opatření I.3.2 - úspěšným absolvováním kurzu získají minimální zemědělskou kvalifikaci, která je jednou z podmínek, kterou má příjemce dotace splňovat

Cíl kurzu

Komplexní příprava pro výkon zemědělských činností. Zvládnutí teoretického základu i absolvování praxe k ověření teoretických poznatků. Znalosti získané během studia budou prověřeny v závěrečném testu. Po jeho úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování kurzu, které je zároveň podkladem pro žádosti o dotace z EU pro potenciální zájemce.


Obsah a rozsah kurzu

Název odborného tematického celku
Pěstování zemědělských plodin
Chov hospodářských zvířat
Zemědělská technika a technologické linky
Ekonomika podnikání                       
Základy obsluhy informačních technologií              
Základy zemědělského práva a politiky
Zásady bezpečnosti a hygieny práce
Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny
Zpracování projektu 
Teorie 195 h.
Praxe 105 h.
Teorie + praxe celkem
300 h.
Závěrečné zkoušky 2 h.

Ukončení kurzu

Kurz je ukončen komisionální zkouškou. Zkouška se skládá ze 2 částí - z teoretické zkoušky (písemného testu) a z obhajoby projektu - samostatně písemně vypracováného projektu (struktura zde) dle individuálního zadání.

  • Teoretická zkouška sestává z písemného testu v rozsahu minimálně 70 otázek. K hodnocení prospěl musí v teoretické části účastník správně zodpovědět nejméně 70% otázek.
  • Obhajoba projektu probíhá před zkušení komisí, doba obhajoby činí max. 30 minut.

Dle metodických pokynů je také třeba vypracovat Deník praxe. Praxi si účastníci zajišťují sami a probíhá ve Vámi zvoleném podniku ( formulář zde ). Odevzdání deníku praxe spolu s projektem je podmínka připuštění k záv.zkoušce.


Výstup kurzu

Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu "Kurz pro výkon obecných zemědělských činností" s celostátní platností. Pro získání osvědčení je nutná minimálně 75% účast na výuce.


Termín kurzu

zahájení kurzu 3. 4. 2018

termíny přímé výuky:

3. - 6. 4. 2018 úterý - pátek

9. - 12. 4. 2018 pondělí - čtvrtek

16. - 19. 4. 2018 pondělí - čtvrtek

23. - 26. 4. 2018 pondělí - čtvrtek

2. - 4. 5. 2018 středa - pátek

8 vyučovacích hodin denně

závěrečná zkouška - datum bude upřesněno

kurz bude otevřen po přihlášení dostatečného počtu zájmců


Cena kurzu

14.900 Kč (celkem, kurz je osvobozen od DPH)


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborný garant kurzu

Dr. Ing. Petr Marada
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
+420 545 132 380
petr.marada@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

 

Mediálním partnerem Společnost mladých agrárníků České republiky http://www.smacr.cz/