Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Profil a uplatnění absolventa

Bakalářské studium Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV) je určené pro zájemce, kteří chtějí získat pedagogické, psychologické a didaktické znalosti a dovednosti. 

Po úspěšném ukončení studia UPVOV mohou absolventi pracovat na středních odborných školách, zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, technických, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů jako:

  • Učitelé praktického vyučování a odborného výcviku těch předmětů, které svým zaměřením odpovídají předchozímu středoškolskému vzdělání absolventa.
  • Učitelé odborných předmětů, a to těch předmětů, které svým zaměřením odpovídají předchozímu magisterskému studiu.

Studium UPVOV organizuje ICV MENDELU na základě nové akreditace udělené Národním akreditačním úřadem dne 27. 8. 2020. Nová akreditace se vztahuje na studium, které zahájí nově přijatí studenti v akad.roce 2021/22.

Podmínky přijetí

Do bakalářského studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV) se mohou přihlásit:

  • absolventi středních odborných škol,
  • absolventi magisterského studia (Mgr., Ing.).

Studium není určeno pro absolventy gymnázií.

Ke studiu mohou být přijati uchazeči s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s ukončeným magisterským vzděláním (Mgr., Ing.) se státní závěrečnou zkouškou v oborech zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, technického, ekonomického, informatického, lesnického, dřevařského, krajinářského, zahradnického či veterinárního zaměření.

Studenti budou přijímáni na základě úspěšného absolvování elektronického testu ze všeobecných středoškolských znalostí se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehleduNa základě výsledku přijímací zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů, který je podkladem pro rozhodnutí o přijetí.

Konkrétní termín přijímací zkoušky bude každému uchazeči písemně sdělen v dostatečném časovém předstihu, nejméně 2 týdny před dnem přijímací zkoušky. Termín, místo a čas konání přijímacích zkoušek stanovený vedením ICV MENDELU je pro uchazeče závazný. 

Podávání přihlášek pro akademický rok 2021/22 bude možné od prosince 2020 a potrvá do 15. 4. 2021. Přijímací zkouška proběhne elektronicky v termínu 24. - 28. 5. 2021. Klikněte pro více informací k přijímacímu řízení.

Podat přihlášku

 

 

 

Organizace a průběh studia

Studium je koncipováno jako tříleté, jak v prezenční formě (výuka probíhá v týdnu podle rozvrhu), tak v kombinované formě (výuka probíhá v pátek a sobotu ve formě konzultačních soustředění), a to na základě schváleného harmonogramu pro aktuální akademický rok.

Během studia Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku musí student získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů uvedené ve studijním plánu. Strukturu předmětů tvoří povinné a povinně volitelné předměty, které student ukončuje zápočtem nebo zkouškou. Součástí studijního plánu je povinné absolvování odborné praxe ve školách v rozsahu 12 týdnů.

Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. 

Studium UPVOV je bezplatné, pokud trvá standardní dobu (3 roky bakalářské + 1 rok možný na prodloužení). V případě delšího studia stanoví veřejná vysoká škola poplatky za delší studium v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace vám podá Studijní oddělení.

Informace pro studenty

(aktuální studijní informace, informace o praxi, pokyny pro seminární práce, stipendia atd.)

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: