Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Profil a uplatnění absolventa

Bakalářské studium Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV) je určené pro zájemce, kteří chtějí získat pedagogické, psychologické a didaktické znalosti a dovednosti. 

Po úspěšném ukončení studia UPVOV mohou absolventi pracovat na středních odborných školách, zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, technických, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů jako:

  • Učitelé praktického vyučování a odborného výcviku těch předmětů, které svým zaměřením odpovídají předchozímu středoškolskému vzdělání absolventa.
  • Učitelé odborných předmětů, a to těch předmětů, které svým zaměřením odpovídají předchozímu magisterskému studiu.

Studium UPVOV organizuje ICV MENDELU na základě nové akreditace udělené Národním akreditačním úřadem dne 27. 8. 2020. Nová akreditace se vztahuje na studium, které zahájí nově přijatí studenti v akad.roce 2021/22.

Podmínky přijetí

Do bakalářského studijního programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV) se mohou přihlásit:

  • absolventi středních odborných škol,
  • absolventi magisterského studia (Mgr., Ing.).

Studium není určeno pro absolventy gymnázií.

Ke studiu mohou být přijati uchazeči s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s ukončeným magisterským vzděláním (Mgr., Ing.) se státní závěrečnou zkouškou v oborech zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, technického, ekonomického, informatického, lesnického, dřevařského, krajinářského, zahradnického či veterinárního zaměření.

Studenti budou přijímáni na základě úspěšného absolvování elektronického testu ze všeobecných středoškolských znalostí se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehleduNa základě výsledku přijímací zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů, který je podkladem pro rozhodnutí o přijetí.

Konkrétní termín přijímací zkoušky bude každému uchazeči písemně sdělen v dostatečném časovém předstihu, nejméně 2 týdny před dnem přijímací zkoušky. Termín, místo a čas konání přijímacích zkoušek stanovený vedením ICV MENDELU je pro uchazeče závazný. 

Podávání přihlášek pro akademický rok 2021/22 bude možné od 1. 1. 2021 a potrvá do 15. 4. 2021. Přijímací zkouška proběhne elektronicky v termínu 24. - 28. 5. 2021. Klikněte pro více informací k přijímacímu řízení, ukázku přijímacího testu a doporučenou literaturu k přípravě na přijímací zkoušku.

Podat přihlášku

 

 

 

Organizace a průběh studia

Studium je koncipováno jako tříleté ve dvou formách:

  • prezenční formě, kdy výuka probíhá v týdnu podle rozvrhu na základě schváleného harmonogramu pro aktuální akademický rok. 
  • kombinované formě, při které se kombinuje prezenční a distanční výuka. Prezenční část bude probíhat v sobotu a v neděli každých 14 dnů (cca 6 setkání za semestr) na základě schváleného harmonogramu pro aktuální akademický rok. Distanční část výuky bude zajištěna pomocí výpočetní techniky, internetu a s využitím elektronických studijních materiálů (e-learningový systém Moodle).

Během studia Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku musí student získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů uvedené ve studijním plánu. Strukturu předmětů tvoří povinné a povinně volitelné předměty, které student ukončuje zápočtem nebo zkouškou. Součástí studijního plánu je povinné absolvování odborné praxe ve školách.

Pro vykonání praxe si student vybírá instituci ze seznamu škol a školských zařízení, se kterými má univerzita uzavřenu smlouvu o  spolupráci na odborných praxích. Student má rovněž možnost navrhnout zařazení další školy a školského zařízení. Po souhlasném vyjádření garanta příslušného studijního programu je tato instituce zařazena do seznamu institucí poskytujících praxi. Pro praxi tak lze využít např. studentovo současné pracoviště, pokud odpovídá charakteru studijního programu a profilu absolventa.

Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku se skládá z praktické a teoretické části. Praktická část zahrnuje obhajobu bakalářské práce a závěrečný výstup z odborné pedagogické praxe. Teoretická část zahrnuje tematické okruhy: Základy pedagogických a psychologických věd, Oborová didaktika a Odborná orientace v oboru.

Studium UPVOV je bezplatné, pokud trvá standardní dobu (3 roky bakalářské + 1 rok možný na prodloužení). V případě delšího studia stanoví veřejná vysoká škola poplatky za delší studium v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace vám podá Studijní oddělení.

Informace pro studenty

(aktuální studijní informace, informace o praxi, pokyny pro seminární práce, stipendia atd.)

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: