Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV)

 

Pro koho je obor určen

Bakalářský studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je určen pro uchazeče s úplným středním odborným vzděláním, zejména zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického, dřevařského, ekonomického, zahradnického, případně veterinárního zaměření. Studijní obor není určen pro absolventy gymnázií a konzervatoří.

Studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je zaměřen na získání pedagogické, psychologické a didaktické kompetence v oblasti praktického vyučování a odborného výcviku na středních odborných školách zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů.

Uplatnění absolventů

Po úspěšném ukončení studia získají absolventi legislativně nezbytný kvalifikační předpoklad pro výkon profese učitele střední školy a vysokoškolský titul Bc. Absolventi mohou pracovat jako učitelé praktického vyučování a odborného výcviku na střední odborné škole.

Forma studia

 • prezenční i kombinovaná

Délka studia

 • 3 roky

Přijímací řízení

Ke studiu v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, studijním oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku v prezenční a kombinované formě, mohou být přijati uchazeči s úplným středním odborným vzděláním, zejména zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického, dřevařského, ekonomického, zahradnického, případně veterinárního zaměření. 

Součástí přijímacího řízení ke studiu je přijímací zkouška formou písemného testu všeobecných středoškolských znalostí. 

Konkrétní termín přijímací zkoušky bude každému uchazeči písemně sdělen v dostatečném časovém předstihu, nejméně 2 týdny před dnem přijímací zkoušky. Termín, místo a čas konání přijímacích zkoušek stanovený vedením VÚ ICV MENDELU je pro uchazeče závazný.

U bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku jsou výsledky písemného testu všeobecných středoškolských znalostí bodově hodnoceny (váha - 80%) a zohledněna bude úspěšnost středoškolského studia (váha - 20%). Na základě počtu dosažených bodů je sestaven pořadník uchazečů. 

Druhé kolo přijímacího řízení:

Podávání přihlášek pro akademický rok 2020/21 je možné do 30. 6. 2020. Přijímací zkouška proběhne 23. 7. 2020 elektronicky.

Postup při podání přihlášky

Uchazeči nejprve vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím Univerzitního informačního systému - klikněte níže na tlačítko Podat přihlášku.

Následně je třeba přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat na adresu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 5, 613 00  Brno. Přihlášku s povinnými přílohami lze rovněž vhodit do nově zřízené schránky, umístěné v zádveří vstupních dveří na uvedené adrese. Schránka je přístupná v pracovní dny v čase 7 - 19 h. Po dobu platnosti preventivních opatření v souvislosti s koronavirem nebudou přihlášky ke studiu přijímány osobně v kanceláři Studijního oddělení.

Zaplatit poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 440 Kč dle pokynů uvedených v elektronické přihlášce. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky a je nevratný.
Společně s přihláškou je třeba zaslat povinné přílohy, kterými v případě bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku jsou údaje o prospěchu uchazeče ze střední školy:
 • Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitou, doplní závěrečné známky za všechny 4 ročníky. Současně doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. 

  Nově nepožadujeme potvrzení známek školou (z důvodu uzavření SŠ kvůli koronaviru). Je dostačující, když k přihlášce uchazeč doloží pouze čestné prohlášení o pravdivosti známek. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení může dodat uchazeč na studijní oddělení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU i později, nejpozději však v den zápisu.

 • Uchazeči, kteří dosud nemají ukončené střední vzdělání s maturitou, doplní závěrečné známky za všechny ukončené ročníky a u 4. ročníku známky získané v pololetí. 

  Nově nepožadujeme potvrzení známek školou (z důvodu uzavření SŠ kvůli koronaviru). Je dostačující, když k přihlášce uchazeč doloží pouze čestné prohlášení o pravdivosti známek. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení může dodat uchazeč na studijní oddělení vysokoškolského ústavu ICV MENDELU i později, nejpozději však v den zápisu.

 • Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s výučním listem a následně nástavbové studium doplní závěrečné známky za 5 posledních ukončených ročníků (3 ročníky za vzdělání s výučním listem + 2 ročníky za nástavbové studium, nebo 2 poslední ročníky za vzdělání s výučním listem a 3 ročníky za nástavbové studium). 

  Nově nepožadujeme potvrzení známek školou (z důvodu uzavření SŠ kvůli koronaviru). Je dostačující, když k přihlášce uchazeč doloží pouze čestné prohlášení o pravdivosti známek.

 • Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s výučním listem a následně nemají ukončené nástavbové studium, doplní závěrečné známky za 5 posledních ročníků (3 ročníky za vzdělání s výučním listem + 1 ročník za nástavbové studium a známky získané v pololetí v 2. ročníku nástavbového studia, nebo 2 ročníky za vzdělání s výučním listem + 2 ročníky za nástavbové studium a známky získané v pololetí v 3. ročníku nástavbového studia. 

  Nově nepožadujeme potvrzení známek školou (z důvodu uzavření SŠ kvůli koronaviru). Je dostačující, když k přihlášce uchazeč doloží pouze čestné prohlášení o pravdivosti známek.

Čestné prohlášení (VZOR ke stažení)

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: