Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Chcete pracovat jako učitel, třeba právě na své střední odborné škole? Chcete se naučit, jak správně učit? Odborných a kvalifikovaných učitelů na SOŠ je málo a poptávka po nich stále stoupá. Získejte u nás pedagogické, psychologické a didaktické znalosti, díky kterým můžete po úspěšném ukončení studia učit na středních odborných školách, zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, technických, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických či veterinárních oborů.

Uplatníte se

na středních odborných školách, zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, technických, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů jako:

  • Učitel praktického vyučování a odborného výcviku těch předmětů, které svým zaměřením odpovídají vašemu předchozímu středoškolskému vzdělání.
  • Učitel odborných předmětů, a to těch předmětů, které svým zaměřením odpovídají vašemu předchozímu magisterskému studiu.

Podmínky pro přijetí

Ke studiu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV) se můžete přihlásit, pokud jste:

  • absolventem střední odborné školy - máte ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • absolventem magisterského studia - máte ukončené magisterské vzdělání (Mgr., Ing.) se státní závěrečnou zkouškou v oborech zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, technického, ekonomického, informatického, lesnického, dřevařského, krajinářského, zahradnického či veterinárního zaměření.

Studium není určeno pro absolventy gymnázií.

Studenty budeme přijímat po úspěšném absolvování elektronického testu ze všeobecných středoškolských znalostí se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu. Na základě výsledku přijímací zkoušky sestavíme pořadník uchazečů, který je podkladem pro rozhodnutí o přijetí.

Přijímací zkouška proběhne elektronicky v termínu 23. - 27. 5. 2022. Konkrétní termín přijímací zkoušky sdělíme každému uchazeči písemně v dostatečném časovém předstihu, nejméně 2 týdny před dnem přijímací zkoušky. Termín, místo a čas konání přijímacích zkoušek stanovený vedením ICV MENDELU je pro uchazeče závazný.

Podávání přihlášek pro akademický rok 2022/23 bude možné od 1. 1. 2022 a potrvá do 15. 4. 2022. Klikněte pro více informací k přijímacímu řízení, ukázku přijímacího testu a doporučenou literaturu k přípravě na přijímací zkoušku.

Podat přihlášku

 

 

Organizace a průběh studia

Studium trvá 3 roky a probíháve dvou formách:

  • V prezenční formě, kdy výuka probíhá v týdnu podle rozvrhu na základě schváleného harmonogramu pro aktuální akademický rok.
  • V kombinované formě, při které se kombinuje prezenční a distanční výuka. Prezenční část bude probíhat v pátek a v sobotu každých 14 dnů (cca 6 setkání za semestr) na základě schváleného harmonogramu pro aktuální akademický rok. Distanční část výuky bude zajištěna pomocí výpočetní techniky, internetu a s využitím elektronických studijních materiálů (e-learningový systém Moodle).

Studium organizujeme na základě nové akreditace udělené Národním akreditačním úřadem dne 27. 8. 2020. Nová akreditace se vztahuje na studium zahájené v akad.roce 2021/22 a později.

Během studia Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku musíte získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů uvedené ve studijním plánu. Strukturu předmětů tvoří povinné a povinně volitelné předměty, které ukončíte zápočtem nebo zkouškou. Součástí studijního plánu je povinné absolvování odborné praxe ve školách.

Pro vykonání praxe si jako student vybíráte instituci ze seznamu škol a školských zařízení, se kterými má univerzita uzavřenu smlouvu o spolupráci na odborných praxích. Student má také možnost navrhnout zařazení další školy a školského zařízení, pokud k tomu dá garant studijního programu souhlas. Pro praxi tak můžete využít např. vaše současné pracoviště, pokud odpovídá charakteru studijního programu a profilu absolventa.

Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku se skládá z praktické a teoretické části. Praktická část zahrnuje obhajobu bakalářské práce a závěrečný výstup z odborné pedagogické praxe. Teoretická část zahrnuje tematické okruhy: Základy pedagogických a psychologických věd, Oborová didaktika a Odborná orientace v oboru.

Studium UPVOV je bezplatné, pokud trvá standardní dobu (3 roky bakalářské + 1 rok možný na prodloužení). V případě delšího studia stanoví veřejná vysoká škola poplatky za delší studium v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace vám podá Studijní oddělení.

Po dobu studia budete mít statut studenta. Jedná se o soustavnou přípravu na budoucí povolání na vysoké škole podle §14 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Nejde o účast v kurzech celoživotního vzdělávání. 

 

Studentští ambasadoři ICV

 

  Zajímají vás zkušenosti studentů se studiem na ICV?
  Zeptejte se na ně našich studentských ambasadorů.

 

Iva Urbánková - studijní referentka

 

  Máte otázky ohledně přihlášky ke studiu, přijímacím zkouškám nebo k administrativě studia?
  Zeptejte se naší studijní referentky.
  Bc. Iva Urbánková
  telefon: 545 135 208, email: studijni.icv@mendelu.cz

Informace pro studenty

(aktuální studijní informace, informace o praxi, pokyny pro seminární práce, stipendia atd.)

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: