Studium pedagogiky

Kurz o délce 3 semestrů je určen pro všechny, kteří chtějí získat kvalifikaci učitele střední školy, konkrétně učitele odborných předmětů a učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku. Kurz je akreditován MŠMT ČR v rámci DVPP.

Studium je určeno těm, kteří chtějí získat kvalifikaci učitele střední školy podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, konkrétně učitele odborných předmětů a učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku na středních školách se zaměřením na výuku zemědělských (vč. lesnických, zahradnických, ekologických, potravinářských, dřevařských), technických (vč. mechanizačních, informatických), ekonomických (vč. obchodu a služeb, administrativy, podnikání) a zdravotnických (vč. veterinárních) oborů.

Co se naučíte

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka podle výše uvedeného zákona. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Obsah studia

Studium obsahuje 3 moduly: Základy pedagogiky a didaktiky, Základy psychologie pro pedagogy, Doplňující témata a praxe a jejich obsah je rozdělen do 16 dílčích předmětů.

název
předmětu
Počet hodin
celkově
Počet hodin
prezenční výuka
Počet hodin
distanční výuka
Úvod do studia211
Obecná pedagogika 1284
Základy sociální pedagogiky 1284
Pedagogická diagnostika a evaluace 963
Speciální pedagogika a poradenství 1284
Obecná didaktika 12102
Didaktika odborných předmětů (1)16124
Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku (1)16124
Digitální technologie ve vzdělávání844
Obecná psychologie a psychologie osobnosti 963
Pedagogická psychologie1284
Vývojová a sociální psychologie 1284
Komunikační a etické aspekty v profesi učitele 660
Základy školského managementu a práva 743
Didaktická analýza a transformace učiva862
Pedagogická praxe 22148
Seminář k závěrečné práci 321

[1] Absolventi středních škol volí podle svého zaměření a vzdělání odbornost předmětu Didaktika praktického vyučování a odborného výcviku. Absolventi vysokých škol volí podle svého zaměření a vzdělání odbornost předmětu Didaktika odborných předmětů.

Hodinová dotace a organizace kurzu

Časový rozsah vzdělávání je 3 semestry a je organizováno kombinovanou formou. Celková hodinová dotace je 162 hodin, z toho prezenční výuka tvoří 111 hodin a distanční 51 hodin.
Přímá výuka bude probíhat blokově formou dvoudenních soustředění, a to v pátek odpoledne a v sobotu. Cca 3-4 bloky během dvou semestrů, ve 3. semestru proběhne praxe a závěrečná zkouška.

Termín kurzu

září 2024 – obsazeno, přijímáme náhradníky

únor 2025

Cena kurzu

17 900,- Kč

Možnost platby ve 2 splátkách (1. splátka ve výši 9 500 Kč splatná před zahájením studia, 2. splátka ve výši 8400 Kč před zahájením 3. semestru).

Předpoklady pro přijetí ke studiu v kurzu

  • vyplnění/odeslání přihlášky ke studiu
  • zaplacení první částky školného 
  • pro získání kvalifikaci učitele odborných předmětů: vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu zemědělského, ekonomického, technického nebo zdravotnického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaných odborných předmětů  
  • pro získání kvalifikaci učitele praktického vyučování a odborného výcviku: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaných předmětů

Místo konání

Výuka probíhá v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.  

Podmínky absolvování 

Podmínkou pro ukončení studia je splnění požadavků stanovených garanty jednotlivých předmětů a minimálně 75% účast na přímé výuce.
Po úspěšném ukončení předmětů posluchači ukončí studium závěrečnou zkouškou před komisí. Součástí zkoušky bude obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečné kolokvium.
Na základě vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání „Studium pedagogiky“ podle podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému.

Kontakty

Organizační zajištění
Ing. Veronika Mikulenková
Odborný garant kurzu
Mgr. Petr Adamec, Ph.D., MBA

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality