Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti ICT

Studium k výkonu specializovaných činností – Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií v rozsahu 3 semestrů pro učitele – metodiky informačních a komunikačních technologií podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Studium pořádají Provozně ekonomická fakulta a Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

Cíl studia

Cílem studia je získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu.

Komu je studium určeno

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, absolventy magisterských studijních programů, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 8 a § 9 zákona 563/2004 Sb

Organizace studia

Třísemestrové studium o celkové dotaci 255 hodin, z toho je 153 hodin prezenční formou, 86 hodin distanční formou. Dále 8 hodin stáže formou stínování a 8 hodin exkurze ve škole či školském zařízení. Výuka probíhá formou přednášek a seminářů podporovaných e-learningovou formou výuky, včetně videokonferencí, webinářů a internetových diskuzi a je doplněna praktickými cvičeními a konzultacemi.

Prezenční výuka probíhá blokově formou víkendových akcí – soboty.

Každý semestr bude ukončen semestrální zkouškou, jejímž obsahem budou testové položky z předmětů daného semestru. Tato zkouška proběhne v prostředí UIS.

Obsah studia – vzdělávací plán

Obsah studia vychází ze Standardu studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií ze 17. června 2020, odpovídá zde uvedeným normám a je zaměřen na vybavení absolventa požadovanými kompetencemi.
Obsah studia je rozdělen do následujících předmětů (tematických bloků):

Předmět (tématický blok)Hodin celkemPřímá výukaNepřímá výukaExkurzeStáž
 Didaktika pro ICT koordinátory3618      162
Plánování a řízení rozvoje ICT v organizaci18   12      6
Řízení procesů a projektů16    10      6
 Informační systém školy18    12      6
 Autorské právo a licencování10     6      4
 Počítačová síť školy a její bezpečnost24     16     62
 Využití digitálních technologií ve vybraných předmětech*54     42      12
 Aktuální zdroje informací16    10      6
 Moderní technologie26     12      104
 Stáž formou stínování8         8
          
 Závěrečná práce24    10      14
Zkoušky průběžné a závěrečná5     5      0
            
Celkem255     153     86     88
* Student si vybere tři oblasti z nabízených: využití digitálních technologií ve vzdělávací oblasti a. jazyk a jazyková komunikace, b. matematika a její aplikace, c. člověk a jeho svět, d. člověk a příroda, e. člověk a společnost, f. umění a kultura, g. člověk a zdraví h. člověk a svět práce. A minimálně jednu z oblastí: i. odborné předměty na SŠ, j. digitální technologie na 1. stupni ZŠ, k. digitální technologie v neformálním vzdělávání

Závěrečná zkouška

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce před komisí.

Termín konání

Podzim 2023

Upozornění: Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců.

Cena studia

25 000 Kč

Možnost platby ve 3 splátkách (před zahájením 1. a 2. semestru 8 500 Kč, 3. semestru 8 000 Kč).

Výstup studia

Na základě úspěšné obhajoby absolventi obdrží Osvědčení o absolvování Studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti ICT (kombinovaná forma) – dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Místo konání

Učebny Mendelovy univerzity v Brně, vč. odborných laboratoří Ústavu informatiky PEF MENDELU.

Předpoklady pro přijetí do studia

  • Odeslání přihlášky
  • Úhrada účastnického poplatku, popř. 1. splátky ve stanoveném termínu před zahájením studia
  • Ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání (dokládá se kopií diplomu)
  • Vstupním požadavkem je ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce. Nejnižší požadovaná potřebná vstupní úroveň dle DigCompEdu je B1.(https://www.msmt.cz/vzdelavani/ramec-digitalnich-kompetenci-ucitele)

Odborní garanti

Odborný garant
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta MENDELU
10 let se věnuje studiu ICT koordinace.
asistentka Ústav informatiky PEF MENDELU
Ing. Ludmila Brestičová
středoškolská profesorka na gymnáziu v Zastávce u Brna, mnohaletá zkušenost se vzděláváním pedagogů, 10leté odborné vedení studia ICT koordinace

Organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality