Flóra města Brna

Město Brno obdobně jako další lidská sídla vytváří specifické podmínky pro vegetaci. Stanoviště utvářená člověkem jsou místem výskytu synantropní vegetace. Za takové stanoviště považujeme železnice, tramvajové travnaté pásy, silnice, průmyslové zóny, intravilány měst a obcí, městské parky a poměrně nově také zelené střechy budov, které jsou součástí městské architektury. Synantropní vegetace tak představuje unikátní segment naší flóry vytvářející útočiště pro vzácné a méně běžné druhy rostlin, čímž je umožněno jejich přežití.
Vedle toho nevyžádanou součástí synantropní vegetace jsou neofyty a invazní druhy rostlin, které mohou narušit fungování městského ekosystému. Synantropní rostlinná společenstva nejsou stálá a procházejí specifickou podobou sukcese (vývoje), který má zajímavý a odlišný průběh právě na stanovištích pod silným vlivem člověka.

Kurz Flóra města Brna je zaměřen na představení specifických a zajímavých míst v Brně z pohledu místní flóry, resp. synantropní vegetace. Pozornost bude věnována invazím rostlinných druhů a průběhu sukcese vegetace v městském prostředí.

Organizace studia

  • Forma výuky: prezenční + komentované prohlídky/ terénní cvičení
  • Rozsah: 4* přednáška (vždy 3 výukové hodiny po 45 minutách) + 4* půldenní komentované prohlídky nebo terénní cvičení
  • Termín: 14. 9.; 21. 9.; 5. 10.; 12. 10. 2023
  • Čas: přednášky: čtvrtek 9.00 – 11.30 hod., následně navazuje terénní cvičení: 12.30 – 16.00 hod. v Brně a blízkém okolí (společné přesuny MHD)
  • Místo: Učebna E01 (Institut celoživotní vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Lektoři: Ing. Jan Winkler, Ph.D. a Mgr., Martin Jiroušek, Ph.D.
  • Cena za semestr (4 přednášky + 4 komentované prohlídky/ terénní cvičení): 400 Kč

Kapacita kurzu je naplněna, již není možné se přihlásit.

Přihlášení na kurz

Kapacita kurzu je naplněna, již není možné se přihlásit.