Ohlédnutí za konferencí ICOLLE 2018

24. 9. 2018
Jak se využívají digitální technologie v celoživotním vzdělávání? Jak se vzdělávali učitelé v době komunismu? Jak pomáhá aplikovaná behaviorální analýza při edukaci? Jak přispět ke snížení syndromu vyhoření u učitelů? Jak podpořit studenty se specifickými vzdělávacími potřebami? Všem těmto otázkám a řadě dalších se věnoval 10. ročník mezinárodní konference ICOLLE 2018, jehož hlavním tématem bylo „Celoživotní vzdělávání v podmínkách 21. století“.

Tradiční konferenci, která se zaměřuje na aktuální témata v oblasti vzdělávání, uspořádal vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 18.-19. 9. 2018. Záštitu nad ní převzali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a rektorka Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE zahájil ředitel Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Mgr. Petr Adamec Ph.D. krátkým projevem a přáním všem zúčastněným, aby na konferenci načerpali inspiraci pro svoji tvůrčí činnost, navázali užitečné osobní i přátelské kontakty a případně také prohloubili spolupráci.

V úvodní plenární části konference zazněly čtyři příspěvky. Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. z Masarykovy univerzity hovořil o celoživotním vzdělávání v éře digitálních technologií, o současných trendech v této oblasti, o jejich využití ve výzkumu i ve vzdělávání a upozornil rovněž na etické otázky související s využitím digitálních technologií. Historička prof. Dr. hist. Irena Saleniece z lotyšské Daugavpils University vystoupila s příspěvkem „Teachers’ Lifelong Learning for Sustainability: Soviet Latvia, 1944/45-1991“. Věnovala se v něm vzdělávání mladých lotyšských učitelů v době stalinismu a komunismu, podmínkám, za kterých mohli učit a o snaze tehdejšího režimu o výchovu „vzorných sovětských učitelů“. V dalším plenárním příspěvku hovořil doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. z Masarykovy univerzity o možnostech využití aplikované behaviorální analýzy při edukaci různých věkových skupin. Ať už dětí s poruchou autistického spektra, nebo dospělých. Své vystoupení zakončil praktickou a názornou ukázkou toho, jak je chování člověka ovlivněno pozitivní či negativní zkušeností z minulosti za současného působení diskriminačního stimulu, v tomto případě zvukového signálu. Tématu dalšího vzdělávání dospělých se ve svém příspěvku věnoval Mgr. Martin Majcík z Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Představil přítomným hlavní oblasti podpory dalšího profesního vzdělávání, na které se Jihomoravský kraj zaměřuje.  Zmínil zejména spolupráci se středními a vyššími odbornými školami jako poskytovateli vzdělávání, zřízení Centra vzdělávání všem, které je informačně poradenskou institucí JMK, a Krajský akční plán vzdělávání.

Všechna plenární vystoupení byla účastníky hodnocena velmi pozitivně a představovala výborný vstup do odpolední části programu konference, jednání v odborných sekcích. V těch vystoupilo celkem 40 odborníků s 25 příspěvky a zaznívala zde témata jako např. nové metody a strategie ve výuce, zaměstnanecký stres u učitelů, další profesní vzdělávání asistentů pedagoga, zkušenosti pedagogů se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami apod.

Po celodenní sérii přednášek a diskusí se účastníci konference ICOLLE 2018 shodli na následujících závěrech:

  • Uvažovat o širším kontextu univerzitního vzdělávání, zejména v oblasti dalšího profesního vzdělávání a zároveň se zaměřit na vzdělávací činnost univerzit i směrem k věkové skupině 50+.
  • Podporovat zařazení psychohygieny do sylabu kurikulárních dokumentů týkajících se vzdělávání učitelů, a tím přispět ke snížení syndromu vyhoření u budoucích učitelů.
  • Soustředit pozornost na vzdělávání asistentů pedagoga a podporu studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na vysokých školách a zároveň se orientovat na poznávání specifických vzdělávacích potřeb rozmanitých cílových skupin.
  • Realizovat vysokoškolským ústavem Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně 11. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019.

Příspěvky, které zazněly na letošním 10. ročníku konference ICOLLE, jsou zájemcům k dispozici v plném znění ve Sborníku příspěvků zde (v dolní části stránky).

Více aktualit

Všechny aktuality