Surikata

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2017

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2017, která se bude konat ve dnech 12.–13. 9. 2017 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách.

Cílem 9. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017 je zhodnotit aktuální aktuální trendy celoživotního vzdělávání z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Na konferenci bude věnována pozornost zejména otázkám vzdělávání žáků středních škol a studentů vysokých škol, rozvoji profesních kompetencí pedagogických a akademických pracovníků a trendům dalšího vzdělávání včetně vzdělávání seniorů.

 

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti zabývající se předmětnou problematikou. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Z vybraných příspěvků bude vydána monografie. Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování do recenzovaného vědecko-odborného časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Hlavní téma konference: 

"Aktuální trendy celoživotního vzdělávání v teorii a praxi"

Odborné sekce:
  1. Sekundární vzdělávání
  2. Terciární vzdělávání
  3. Další vzdělávání
  4. Seniorské vzdělávání

Důležité termíny

Přihlášení (s aktivní účastí):  7. 7. 2016

Vložení souboru s příspěvkem:  7. 7. 2016
Aktivní účast je na konferenci možná formou ústní prezentace nebo formou posteru.

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek byl stanoven ve výši 1 900,- Kč (vč. DPH). Konferenční poplatek zahrnuje organizační náklady, sborník příspěvků, občerstvení a stravování, doprovodný program konference. Cena ubytování není v poplatku zahrnuta.

Registrace a další informace

Přihlášení na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2017 je možné provést prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici na internetové adrese www.icolle.cz


Na Vaši účast se těší
doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
ředitelka vysokoškolského ústavu
Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.
předseda organizačního výboru


 Závěry jednotlivých ročníků konference ICOLLE