Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2018

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2018, která se koná ve dnech 18. 9. – 19. 9. 2018 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity ve Křtinách.

Cílem jubilejního 10. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2018 je zhodnotit aktuální trendy celoživotního vzdělávání z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Na konferenci bude věnována pozornost zejména otázkám vzdělávání v prostředí středních a vysokých škol, jejího hodnocení ze strany absolventů a zaměstnavatelů a trendům dalšího vzdělávání vzdělávání seniorů.

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, ale i doktorandům a širší odborné veřejnosti zabývající se předmětnou problematikou. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků. Z vybraných příspěvků bude vydána monografie. Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování do recenzovaného časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Hlavní téma konference: „Celoživotní vzdělávání v podmínkách 21. století“

 
Odborné sekce
  • Sekundární vzdělávání
  • Terciární vzdělávání
  • Další vzdělávání
  • Seniorské vzdělávání

Důležité termíny

  • Přihlášení účastníků: do 31. 8. 2018
  • Přihlášení (s aktivní účastí):  do 15. 7. 2018. Aktivní účast je možná formou ústní prezentace nebo formou posteru.

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek byl stanoven ve výši 1 900,- Kč (vč. DPH) a zahrnuje pronájem konferenčních prostor, občerstvení, stravování a doprovodný program konference. Konference je spolufinacována v rámci řešení projektu OP VVV Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365).

Registrace a další informace

Přihlášení na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2018 je možné provést prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici na internetové adrese www.icolle.cz

Na Vaši účast se těší

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.
ředitelka vysokoškolského ústavu
Institutu celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně

Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
předseda organizačního výboru


Závěry jednotlivých ročníků konference ICOLLE