Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o další předmět

7. 1. 2022 -

Rozšiřující studium informatiky je určeno pro pedagogy, kteří mají zájem získat kvalifikaci pro výuku informatiky na druhém stupni základní školy a na středních školách. 

Rozšiřující studium informatiky – rozšíření o další předmět

 

  • Toto studium je pořádáno ve spolupráci Provozně ekonomické fakulty a  Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.
  • Je akreditováno MŠMT ČR dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Cíl studia

Cílem tohoto studijního programu je rozšíření aprobace o další předmět. Absolventi získají kvalifikaci pro výuku informatiky na druhém stupni základní školy a na středních školách.


Komu je studium určeno

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, absolventy magisterských studijních programů, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 8 a § 9 zákona 563/2004 Sb.


Průběh studia

Čtyřsemestrové studium o celkové dotaci 275 hodin, z toho je 165 hodin prezenční formou, 110 hodin distanční formou. Výuka probíhá formou přednášek a seminářů podporovaných e-learningovou formou výuky, včetně videokonferencí, webinářů a internetových diskuzí a je doplněná praktickými cvičeními a konzultacemi.

Prezenční výuka bude probíhat vždy v pátek (cca 6 setkání za semestr).

Výsledky výuky – zápočty za jednotlivé předměty, dvě souhrnné zkoušky realizované v e-learningovém systému univerzity.


Obsah studia – vzdělávací plán

 

Předmět

Hodin celkem

 Přímá výuka

Nepřímá výuka

Úvod do studia

4

4

0

Základy informatiky

8

6

2

Algoritmizace (Dělení na skupiny pro ZŠ a SŠ)

16

10

6

Programovací techniky

16

10

6

Objektově orientované programování

16

10

6

Informační systémy

10

8

2

Databázové systémy

10

8

2

Tvorba a využití webových aplikací

8

4

4

Metody analýzy dat, VBA

8

6

2

Počítače – princip, konfigurace, funkce

10

8

2

Operační systémy

8

4

4

Počítačové sítě

10

8

2

Komprimace a šifrování, bezpečnost

8

6

2

Edukační robotika

16

12

4

Principy a využití multimédií

8

6

2

ICT a průřezová témata

16

8

8

       

Didaktika informatiky I (dělení na skupiny pro ZŠ a SŠ)

10

6

4

Didaktika informatiky II

10

8

2

Systémy pro podporu výuky

8

4

4

Moderní technologie (výběr z volitelných předmětů)

16

8

8

Aktuální zdroje

8

6

2

Projektové vyučování v informatice

8

4

4

       

Seminář a konzultace k závěrečné práci, závěrečná práce

40

8

32

Zkoušky

2

2

 

Závěrečná zkouška

1

1

 

 

 

 

 

Celkem

275

165

110

 

Z důvodu nového RVP dojde k drobným změnám v obsahu a rozsahu kurzu. Informace budou aktualizovány v květnu/červnu 2022. Děkujeme za pochopení.


Závěrečná zkouška

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce před komisí.


Termín konání

Zahájení kurzu pátek 30. 9. 2022


Cena studia

29 000 Kč

Možnost platby ve 2, popř. 4 splátkách, vždy před zahájením daného semestru.


Výstup studia

Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování Rozšiřujícího studia informatiky – rozšíření o další předmět dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, dle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.


Místo konání

Učebny Mendelovy univerzity v Brně, vč. odborných laboratoří Ústavu informatiky PEF MENDELU.


Předpoklady pro přijetí do studia

  • odeslání přihlášky (viz přihlašovací formulář níže)
  • úhrada účastnického poplatku, popř. 1. splátky ve stanoveném termínu před zahájením studia
  • ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání (dokládá se kopií diplomu)

Odborný garant

Doc. Dr. Ing. Jiří Rybička

Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, MENDELU

e-mail: jiri.rybicka@mendelu.cz 


Organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

e-mail: magdalena.habova@mendelu.cz


 Příjem přihlášek do 31. srpna 2022.


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: