Zavádění age managementu do prostředí vysokých škol

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí získat potřebné informace k zavádění konceptu age managementu na vysokých školách. Kurz je realizován v rámci projektu Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol (2022-2024), účast na kurzu je zdarma.

Cíl kurzu

V kurzu získáte informace a dovednosti, které Vám pomohou při zavádění konceptu age managementu do personálních procesů v prostředí vysokých škol. Budete seznámeni s analytickými a aplikačními nástroji, které jsou v rámci konceptu age managementu užívány. Součástí kurzu bude rovněž možnost realizace age management auditu pro vlastní organizaci, včetně demografické analýzy zaměstnanců dané organizace a návrhů konkrétních opatření age managementu pro danou organizaci. 

Komu je kurz určen

Kurz je určen pracovníkům personálních oddělení vysokých škol.

Absolvent kurzu dokáže

 • definovat age management a pracovní schopnost
 • specifikovat účel zavádění age managementu do organizací
 • analyzovat výhody a nevýhody zavádění konceptu age managementu do organizace
 • argumentovat pro zavádění age managementu do organizace
 • popsat analytické a aplikační nástroje age managementu a řešení pracovní schopnosti na individuální, personální a firemní úrovni
 • vybrat vhodné nástroje a strategie pro zavádění age managementu ve vlastní organizaci na individuální, personální a firemní úrovni
 • navrhnout opatření age managementu pro vlastní organizaci na základě výsledků age management auditu
 • reflektovat na základě age management auditu silné a slabé stránky vlastní organizace v dané oblasti a navrhnout opatření

Obsah kurzu

 • koncept age managementu a pracovní schopnosti
 • nástroje age managementu na firemní, personální a individuální úrovni organizace
 • opatření age managementu na firemní, personální a individuální úrovni organizace
 • aktuální trendy age managementu v ČR a zahraničí
 • příklady dobré praxe v zahraničí a České republice
 • age management audit

Forma výuky

kombinovaná; prezenční výuka v kombinaci se samostudiem v LMS Moodle

Rozsah kurzu

prezenční část – 24 hodin (ve 3 dnech) + samostudium v LMS Moodle a samostatná práce, celkem rozsah 50 hodin

Termín konání

prezenční část: 21. – 22. 3. 2024, 23. 4. 2024 (vždy 9-17 hod.)

Místo konání: Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5, Brno

Lektoři kurzu

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. – vystudovala Pedagogiku a Učitelství pedagogiky pro střední školy na MUNI. Působí jako vysokoškolský pedagog a výzkumník na Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Dlouhodobě se věnuje tématům spojeným se vzděláváním dospělých a seniorů, mezigeneračním učením, pracovní schopností, age managementem atd. Své odborné a lektorské zkušenosti získala spoluprací s univerzitami a různými organizacemi vzdělávajícími dospělé, dále spoluprací s Úřadem práce a neziskovými organizacemi (Age management z.s.,…). Působila coby expert v projektech MPSV zaměřených na seniorskou a rodinnou tématiku. Je certifikovanou lektorkou vzdělávacích programů pro lektorskou činnost, pro oblast age managementu, Profesní seniority a Firemního radaru.

Mgr. Romana Fornusková – vystudovala sociologii a andragogiku v profilaci na personální management. V personalistice působí již více než 10 let. Poslední 3 roky se intenzivně věnuje oblasti age managementu a měření pracovní schopnosti. Je auditorkou age managementu. Jako autorizovaná lektorka programu Profesní seniorita® pomáhá připravovat zaměstnance na PRŮMYSL 4.0 tím, učí je zvládat změny, předcházet syndromu vyhoření a identifikovat a posilovat své silné stránky. V roli konzultantky trénuje manažery v dovednostech potřebných k efektivnímu řízení firmy či oddělení. 

Mgr. Zuzana Vařejková, Ph.D. – vystudovala Andragogiku a Sociální pedagogiku a poradenství na MUNI. V současné době působí v Centru rozvoje kompetencí MUNI jako lektorka, metodička a analytička rozvoje a vzdělávání a dále jako vyučující na Ústavu pedagogických věd MUNI a Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Je certifikovanou lektorkou vzdělávacího programu Profesní seniorita a Firemní radar. Své odborné a lektorské zkušenosti získala v různých výzkumných, rozvojových a aplikačních projektech zaměřených na age management, mezigenerační učení, učení na pracovišti a vzdělávání dospělých. Odborně a hodnotově ji formuje členství v organizaci Age Management z.s. a pracovní zkušenosti ze státního, soukromého a neziskového sektoru.

Cena kurzu

Účast na kurzu je zdarma; příprava a realizace kurzu je financovaná z projektu Národního plánu obnovy pro oblast VŠ (2022-2024).

Podmínky účasti

 • vyplnění a odeslání přihlášky

Uzávěrka přihlášek: 20. 2. 2024

Maximální kapacita kurzu již byla naplněna, příjem přihlášek byl ukončen. Děkujeme za pochopení.

Výstup z kurzu

Osvědčení o absolvování programu CŽV za splnění následujících podmínek:

 • 100 % účast na prezenční výuce
 • zpracování závěrečné zprávy z age management auditu

Kontakt

Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Akademická pracovnice – odborná asistentka
Oddělení sociálních věd (ICV)

Přihlášení na kurz

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality