Základní pedagogické kompetence pro začínající pedagogické pracovníky

Kurz je určen začínajícím akademickým pracovníkům nebo studentům doktorského studia, kteří vedou výuku v prezenční či kombinované výuce a chtějí si zvýšit své pedagogické kompetence. V kurzu se naučí správně nastavit vzdělávací cíle, adekvátně zvolit vzdělávací metody, vybrat vhodné nástroje pro hodnocení výsledků výuky, připravit a realizovat online výuku, vč. použití vhodných metod a aplikací.

Cíl kurzu

Absolvent kurzu dokáže:

 • definovat roli akademického pracovníka na vysoké škole,
 • zpracovat přípravu na výuku, zejména vymezit cílovou skupinu, stanovit měřitelné cíle vzdělávání, vybrat vhodný obsah výuky s ohledem na její cíle a cílovou skupinu a transformovat jej do podoby lektorského scénáře nebo myšlenkové mapy,
 • vybrat vhodné metody výuky s ohledem na cíle a cílovou skupinu, a tyto metody připravit a zrealizovat při výuce,
 • vybrat vhodné nástroje pro hodnocení výsledků výuky, vytvořit je a následně použít podle pravidel a doporučení,
 • připravit a realizovat online výuku s využitím řady doporučení, vhodných metod a aplikací,
 • reflektovat svou výuku a na základě toho měnit její parametry tak, aby byla efektivní.

Cílová skupina

 • začínající akademičtí pracovníci
 • studenti doktorského studia MENDELU

Forma výuky

kombinovaná; e-kurz (v LMS MOODLE) v kombinaci s prezenční výukou

Obsah prezenční části kurzu

 • Program 1. dne
 • seznámení účastníků
 • konzultace lektorských scénářů
 • konzultace dokumentů a otázek účastníků
 • ukázky vybraných metod vhodných pro účastníky kurzu
 • Program 2. dne
 • ukázky vlastní výuky s nahráváním a následnou zpětnou vazbou ze strany lektorů.

Rozsah kurzu

prezenční část: 12 vyučovacích hodin (ve 2 dnech) + absolvování e-kurzu v LMS Moodle a samostatná práce, celkem rozsah 50 hodin

Termín konání

 • uzávěrka přihlášek/registrace: Kurz je již naplněn
 • absolvování e-kurzu s úspěšně ukončeným závěrečným testem: do 29. 2. 2024
 • prezenční výuka: 3. 4. 2024 a 17. 4. 2024 (místo konání: ICV MENDELU)

Lektoři

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. – je absolventkou oborů sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době se věnuje především lektorské, metodické a publikační činnosti v oblasti teorie andragogiky a vzdělávání dospělých, didaktiky dospělých a lektorských kompetencí. Jako externí vyučující spolupracuje s několika českými univerzitami, je redaktorkou časopisu Firemní vzdělávání a autorkou knihy Lektorské minimum.

PhDr. Tomáš Langer – je absolventem andragogiky a pers. řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a oborů sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti je lektorem a konzultantem firemního vzdělávání, dále lektorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole AMBIS, šéfredaktorem časopisu Firemní vzdělávání a expertem Evropské platformy pro vzdělávání dospělých EPALE. Lektoruje kurzy převážně v oblasti lektorských a prezentačních dovedností, přednáší na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.

Cena kurzu

Účast na kurzu je zdarma; příprava a realizace kurzu je financovaná z projektu Národního plánu obnovy pro oblast VŠ (2022-2024).

Podmínky účasti

 • vyplnění a odeslání závazné přihlášky
 • doktorské studium nebo zaměstnání na MENDELU

Výstup kurzu

Osvědčení o absolvování programu CŽV po splnění následujících podmínek:

 • úspěšné absolvování e-kurzu (úspěšnost závěrečného testu min. 80 %),
 • účast na obou dnech prezenční části kurzu,
 • úspěšné absolvování prezenční části kurzu (splnění kritérií dle hodnotícího archu min. 80 %).

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Kamil Nechuta
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality