Specializační studium Rostlinolékařství

Program celoživotního vzdělávání „Rostlinolékařství“ realizuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzitě v Brně podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách. a je v souladu s požadavky ÚKZUZ dle zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči v platném znění.

Předpoklady pro studium

Ukončené vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo biologického zaměření.

Organizace studia

Studium je 1,5leté – třísemestrální, probíhá kombinovanou formou (převážně online formou doplněnou cvičeními na MENDELU či výjezdy) a je zakončené komisionální závěrečnou zkouškou.

Časová dotace studia:

 • 224 hodin přímé výuky (online výuka v kombinaci s prezenční výukou, cvičení a výjezdy)
 • samostatná příprava a konzultace v souvislosti s vypracováním závěrečné práce

Výuka probíhá ve 2 semestrech, 1×14 dní v blocích po 2 dnech (7 výukových bloků za semestr).

Výuka bude ve dnech středa, čtvrtek. Ve středu od 9 do 17 hod, čtvrtek od 8 do 16 hod. Na konci 2.semestru proběhne ověření znalostí formou písemného testu.

3. semestr je určený pro konzultace a vypracování závěrečné práce a závěrečnou zkoušku.

Obsah studia

Studium je tvořeno 7 hlavními výukovými bloky:

 • Choroby a poruchy rostlin 
 • Živočišní škůdci
 • Plevele
 • Integrované systémy ochrany rostlin
 • Předpisy a správní řízení v rostlinolékařství
 • Dendrologie
 • Floristika

Termín konání

říjen 2023 – únor 2025

zahájení 4. a 5. 10. 2023

Cena studia

Cena za celé studium je 39 900 Kč (osvobozeno od DPH). Možnost platit ve 3 splátkách před začátkem semestru, lze také platit na fakturu.

Zakončení studia

Před ukončením studia posluchači vypracují závěrečnou písemnou práci podle individuálního zadání. Každému posluchači bude přidělen vedoucí ZP, s kterým bude mít možnost ZP konzultovat a který následně na ZP napíše posudek. Studium bude ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou.

Podmínky pro získání osvědčení jsou:

 • 60 % účast na výuce
 • úspěšné složení závěrečného testu na konci 2. semestru
 • absolvování závěrečné zkoušky.

Po úspěšném ukončení celého studia bude posluchačům vydáno Osvědčení o absolvování specializačního studia Rostlinolékařství.

Osvědčení (úspěšně ukončené studium) opravňuje absolventy k získání až III. stupně osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. Je třeba vyplnit Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (neplatí se kolek-poplatek). Platnost tohoto osvědčení je 5 let.

Místo konání

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 či 5, Brno – Černá Pole

Podmínky účasti

 • přihlášení se ke studiu (podepsání smlouvy o studiu)
 • ukončené vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo biologického zaměření
 • úhrada účastnického poplatku (popř. 1. splátky) před zahájením studia
Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.

Na výuce se podílejí akademičtí pracovníci Agronomické fakulty a Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, odborníci z ÚKZÚZ a další externisté

Přihlášení na kurz

V případě zájmu o studium kontaktujte organizátorku kurzu Ing. Zdeňku Šobovou.

Více aktualit

Všechny aktuality