Konference ICOLLE 2022: Učit všechny, všemu a všestranně?

15. 9. 2022

Letošní ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE, kterou pravidelně pořádá Institut celoživotního vzdělávání MENDELU, se věnoval odkazu významného pedagoga a myslitele J. A. Komenského, od jehož narození uplynulo v tomto roce 430 let. Konference se v úvodní části zaměřila na dílo Komenského i jeho méně známou roli mírotvůrce. Následovala novodobá témata jako jsou utváření identity učitelů na alternativní škole, problematika odchodů učitelů ze školství či didaktické kompetence učitelů. Odpolední část dala účastníkům konference prostor k vzájemné diskusi, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Jak se historicky vyvíjela a v současnosti realizuje Komenského myšlenka „omnes, omnia, omnio“, tedy učit všechny, všemu, všestranně v různých stupních/sférách vzdělávání? Tato otázka se v různých podobách prolínala příspěvky letošního 14. ročníku konference ICOLLE.

Její plenární část otevřela ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze Markéta Pánková. Hovořila o osobnosti Komenského, kterého zná celý svět především jako zakladatele moderní pedagogiky, filozofa, teologa. Zmínila ale i jeho méně známou roli mírotvorce, která nabírá na aktuálnosti zvláště v dnešní době, kdy jsou v Evropě pošlapávány hodnoty humanity. Připomněla, že veškerým dílem Komenského – ať už to je pedagogika, historie, astronomie, literatura, teologie – se prolíná boj za lepší společnost a touha po mírovém životě.

V České republice stoupá zájem rodičů o vzdělávání v alternativních školách, které se snaží o přiblížení učiva žákům zábavnější formou, než školy klasické. Se zvýšeným zájmem přímo souvisí i nárůst počtu soukromých alternativních škol. Jaké mechanismy působí na alternativních soukromých školách na utváření identity pedagogů? Tomuto tématu se věnovala Kateřina Lojdová z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Představila výsledky výzkumu, které vychází z hloubkových rozhovorů s učiteli a které ukazují pět rovin identity učitelů, přičemž každá z nich se nějakým způsobem vymezuje vůči mainstreamovému vzdělávání.

Marcela Verešová z Pedagogické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře se ve svém příspěvku zaměřila na analýzu didaktických kompetencí učitelů jako jsou plánování a příprava vyučování, realizace výuky, budování atmosféry ve třídě, diagnostika a hodnocení a sebereflexe učitele. Prezentovala výzkumnou studii, do které bylo zahrnuto 600 učitelů v pregraduální přípravě a praxi. Studie zkoumá vztah motivace k volbě učitelského povolání a vztah mezi osobnostními charakteristikami Velké pětky k uvedeným didaktickým kompetencím.

Silvia Barnová z Vysoké školy DTI v Dubnici nad Váhom vystoupila s příspěvkem, které se věnoval schopnosti učitelů středních odborných škol zvládat nepříznivé, zátěžové situace v pracovním a osobním životě. Představila výsledek průzkumu, který potvrdil, že na tuto schopnost má vliv styl řízení školy. Výsledky výzkumu také ukázaly, že organizační klima školy výrazně ovlivňuje pracovní spokojenost a well-being učitelů, které mají vliv na rozhodnutí učitelů setrvat v učitelské profesi či nikoliv. Problémem fluktuace a častých odchodů pedagogů ze škol je přitom záležitostí, se kterou se potýká i Česká republika či USA.

Po plenární části pokračovala konference ICOLLE jednáním v odborných sekcích. Příspěvky se věnovaly tématům jako jsou digitální kompetence pedagogů a e-learning na vysokých školách, vlivu koronavirové pandemie na výuku a praxe studentů, vzdělávání seniorů a jejich vnímání online výuky a řad a dalších. Tuto část konference tradičně doplňují tematické diskuse a sdílení příkladů dobé praxe.

Konference ICOLLE 2022 se zúčastnilo téměř 80 domácích i zahraničních odborníků. V úvodní části konference zazněly 4 plenární příspěvky. V odborných sekcích vystoupili řečníci s 29 příspěvky a nechyběla ani posterová sekce s 5 postery. Všechny příspěvky z letošního ročníku konference celoživotního vzdělávání ICOLLE budou zájemcům k dispozici v recenzovaném sborníku příspěvků, který bude zveřejněn na stránkách www.icolleconference.cz.

Více aktualit

Všechny aktuality