Informace pro studenty prvních ročníků Bc. studia

9. 6. 2022

Pro všechny uchazeče o bakalářské studium, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky, máme několik důležitých informací.

Všem úspěšným uchazečům gratulujeme ke složení přijímací zkoušky!

Podle platných podmínek pro přijímací řízení je pro vaše přijetí k bakalářskému studiu ve studijních programech Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Aplikovaná pedagogická studia potřeba vedle úspěšného vykonání přijímací zkoušky také doložení požadovaného vzdělání.

Žádáme proto všechny úspěšné uchazeče, aby doklady o dosaženém vzdělání dodali na Studijní oddělení ICV MENDELU do 20. 6. 2022, nejpozději ale během zápisu do studia. Dosažené vzdělání je možné doložit následovně:

  • Složení maturitní zkoušky prokáže uchazeč úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo autorizovanou konverzí tohoto dokumentu do elektronické podoby (více o možnosti autorizované konverze dokumentů).
  • Absolvent vysoké školy se prokáže úředně ověřenou kopií diplomu včetně přílohy (Diploma Supplement) nebo autorizovanou konverzí těchto dokumentů do elektronické podoby.
  • Pro urychlení procesu přijímacího řízení doporučujeme uchazečům využít možnosti autorizovaně konvertovaných kopií dokumentů, které lze snadno zajistit např. na České poště. Následně je zaslat emailem před termínem zápisu na Studijní oddělení ICV na adresu iva.urbankova@mendelu.cz, a to vždy s uvedením čísla přihlášky v předmětu e-mailu.  
  • Pokud maturitním vysvědčením, případně vysokoškolským diplomem, uchazeč v době zápisu nedisponuje nebo se nemůže ze závažných a prokazatelných příčin dostavit k zápisu, může požádat rektora o stanovení náhradního termínu zápisu. Žádost musí být podána písemně buď před termínem, nebo nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne termínu zápisu. Uchazeč ji zašle na adresu Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání, Studijní oddělení, Zemědělská 5, 613 00 Brno.
  • Termíny zápisů studentů do prvního ročníku
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku28. 6. 2022,  přízemí ICV 
Aplikovaná pedagogická studia29. 6. 2022,  přízemí ICV 

Více aktualit

Všechny aktuality