Organizace studia

Žádosti a formuláře

Stipendia

Nárok na prospěchové stipendium má student s prospěchem do 1,5 včetně a ziskem minimálně 40 kreditů za celý ročník. Žádost se podává po zápisu do dalšího ročníku (pozor – pro zisk „červeného diplomu“ nesmíte mít během celého studia z žádného předmětu známku „E“).

Ubytovací stipendium se přiznává studentům v prezenční formě studia, kteří nepřekročili standardní dobu studia a nemají trvalé bydliště v okrese, v němž studují. Zároveň platí, že studují v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím.

Žádost o přiznání ubytovacího stipendia podává student v UIS.

Přiznání a způsob výplaty stipendií upravuje čl. 8 a č. 14 Stipendijního řádu Mendelovy univerzity v Brně. Stipendia jsou vyplácena na účet studenta uvedený v UIS zpětně za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Nárok na ubytovací stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen.

Sociální stipendium se přiznává studentům univerzity zapsaným do studia v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v prezenční, distanční i kombinované
formě studia, a kterým byl přiznán přídavek na dítě podle § 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro
účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Poplatky spojené se studiem

Hodnocení spokojenosti