Aplikovaná pedagogická studia

Profil a uplatnění absolventa

Bakalářské studium Aplikovaná pedagogická studia (APS) je určené pro zájemce, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z pedagogiky, andragogiky, psychologie a dalších, zejména socioekonomických disciplín. Během studia bude kladen důraz na přípravu absolventů pro praktické použití forem moderního vzdělávání, na spolupráci s firmami a na zařazení odborníků z praxe do výuky tak, aby se absolventi mohli stát profesionálními pracovníky v oblasti vzdělávání.

Po úspěšném ukončení studia APS mohou absolventi pracovat v soukromém nebo veřejném sektoru jako:

 • manažer, koordinátor, organizátor a metodik vzdělávacích aktivit
  • ve vzdělávacích institucích a dalších institucích zabývajících se rozvojem lidských zdrojů,
  • v podnikovém vzdělávání, personalistice a v neziskových organizacích,
  • ve školství v oblasti zájmového vzdělávání,
  • v akademické sféře např. v centrech celoživotního vzdělávání, na univerzitách třetího věku apod.
 • lektor, tutor, mentor, poradce v oblasti vzdělávání dospělých,
 • expert na utváření vzdělávacích koncepcí profesního a zájmového vzdělávání,
 • metodik při přípravě a vedení lektorů dalšího vzdělávání,
 • projektový manažer vzdělávacích aktivit.

Studium APS organizuje ICV MENDELU na základě nové akreditace udělené Národním akreditačním úřadem dne 27. 8. 2020. Studium ve studijním oboru Aplikovaná pedagogická studia bude zahájeno v akademickém roce 2021/22.

Podmínky přijetí

Do bakalářského studijního programu Aplikovaná pedagogická studia (APS) se mohou přihlásit uchazeči ze všech typů středních škol (odborných, gymnázií či lyceí) s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou.

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě úspěšného absolvování elektronického testu ze všeobecných středoškolských znalostí se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehleduNa základě výsledku přijímací zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů, který je podkladem pro rozhodnutí o přijetí.

Konkrétní termín přijímací zkoušky bude každému uchazeči písemně sdělen v dostatečném časovém předstihu, nejméně 2 týdny před dnem přijímací zkoušky. Termín, místo a čas konání přijímacích zkoušek stanovený vedením ICV MENDELU je pro uchazeče závazný. 

Podávání přihlášek pro akademický rok 2021/22 bude možné od prosince 2020 a potrvá do 15. 4. 2021. Přijímací zkouška proběhne elektronicky v termínu 24. - 28. 5. 2021. Klikněte pro více informací k přijímacímu řízení.

Podat přihlášku

 

 

 

Organizace a průběh studia

Studium je koncipováno jako tříleté, jak v prezenční formě (výuka probíhá v týdnu podle rozvrhu), tak v kombinované formě (výuka probíhá v pátek a sobotu ve formě konzultačních soustředění), a to na základě schváleného harmonogramu pro aktuální akademický rok. 

Během studia Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku musí student získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů uvedené ve studijním plánu. Strukturu předmětů tvoří povinné a povinně volitelné předměty, které student ukončuje zápočtem nebo zkouškou. Součástí studijního plánu je povinné absolvování odborné praxe ve školách v rozsahu 12 týdnů.

Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. 

Studium UPVOV je bezplatné, pokud trvá standardní dobu (3 roky bakalářské + 1 rok možný na prodloužení). V případě delšího studia stanoví veřejná vysoká škola poplatky za delší studium v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace vám podá Studijní oddělení.

Informace pro studenty

(aktuální studijní informace, informace o praxi, pokyny pro seminární práce, stipendia atd.)

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: