Aplikovaná pedagogická studia

Profil a uplatnění absolventa

Bakalářské studium Aplikovaná pedagogická studia (APS) je určené pro zájemce, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z pedagogiky, andragogiky, psychologie a dalších, zejména socioekonomických disciplín. Během studia bude kladen důraz na přípravu absolventů pro praktické použití forem moderního vzdělávání, na spolupráci s firmami a na zařazení odborníků z praxe do výuky tak, aby se absolventi mohli stát profesionálními pracovníky v oblasti vzdělávání.

Po úspěšném ukončení studia APS mohou absolventi pracovat v soukromém nebo veřejném sektoru jako:

 • manažer, koordinátor, organizátor a metodik vzdělávacích aktivit
  • ve vzdělávacích institucích a dalších institucích zabývajících se rozvojem lidských zdrojů,
  • v podnikovém vzdělávání, personalistice a v neziskových organizacích,
  • ve školství v oblasti zájmového vzdělávání,
  • v akademické sféře např. v centrech celoživotního vzdělávání, na univerzitách třetího věku apod.
 • lektor, tutor, mentor, poradce v oblasti vzdělávání dospělých,
 • expert na utváření vzdělávacích koncepcí profesního a zájmového vzdělávání,
 • metodik při přípravě a vedení lektorů dalšího vzdělávání,
 • projektový manažer vzdělávacích aktivit.

Studium APS organizuje ICV MENDELU na základě nové akreditace udělené Národním akreditačním úřadem dne 27. 8. 2020. Studium ve studijním oboru Aplikovaná pedagogická studia bude zahájeno v akademickém roce 2021/22.

Podmínky přijetí

Do bakalářského studijního programu Aplikovaná pedagogická studia (APS) se mohou přihlásit uchazeči ze všech typů středních škol (odborných, gymnázií či lyceí) s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou.

Uchazeči o studium budou přijímáni na základě úspěšného absolvování elektronického testu ze všeobecných středoškolských znalostí se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehleduNa základě výsledku přijímací zkoušky bude sestaven pořadník uchazečů, který je podkladem pro rozhodnutí o přijetí.

Konkrétní termín přijímací zkoušky bude každému uchazeči písemně sdělen v dostatečném časovém předstihu, nejméně 2 týdny před dnem přijímací zkoušky. Termín, místo a čas konání přijímacích zkoušek stanovený vedením ICV MENDELU je pro uchazeče závazný. 

Podávání přihlášek pro akademický rok 2021/22 bude možné od 1. 1. 2021 a potrvá do 15. 4. 2021. Přijímací zkouška proběhne elektronicky v termínu 24. - 28. 5. 2021. Klikněte pro více informací k přijímacímu řízení, ukázku přijímacího testu a doporučenou literaturu k přípravě na přijímací zkoušku.

Podat přihlášku

 

 

 

Organizace a průběh studia

Studium je koncipováno jako tříleté ve dvou formách:

 • prezenční formě, kdy výuka probíhá v týdnu podle rozvrhu na základě schváleného harmonogramu pro aktuální akademický rok. 
 • kombinované formě, při které se kombinuje prezenční a distanční výuka. Prezenční část bude probíhat v sobotu a v neděli každých 14 dnů (cca 6 setkání za semestr) na základě schváleného harmonogramu pro aktuální akademický rok. Distanční část výuky bude zajištěna pomocí výpočetní techniky, internetu a s využitím elektronických studijních materiálů (e-learningový systém Moodle). 

Během studia musí student získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů uvedené ve studijním plánu. Strukturu předmětů tvoří povinné a povinně volitelné předměty, které student ukončuje zápočtem nebo zkouškou. Součástí studijního plánu je povinné absolvování odborné praxe.

Pro vykonání praxe si student vybírá instituci ze seznamu institucí, se kterými má univerzita uzavřenu smlouvu o spolupráci na odborných praxích. Student má rovněž možnost navrhnout zařazení další instituce ze soukromého nebo veřejného sektoru. Po souhlasném vyjádření garanta příslušného studijního programu je tato instituce zařazena do seznamu institucí poskytujících praxi. Pro praxi tak lze využít např. studentovo současné pracoviště, pokud odpovídá charakteru studijního programu a profilu absolventa.

Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu Aplikovaná pedagogická studiase skládá z ústní zkoušky a z obhajoby bakalářské práce. Tematické okruhy pro ústní zkoušku tvoří: Pedagogika a psychologie, Řízení vzdělávání, Vzdělávání dospělých.

Studium APS je bezplatné, pokud trvá standardní dobu (3 roky bakalářské + 1 rok možný na prodloužení). V případě delšího studia stanoví veřejná vysoká škola poplatky za delší studium v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace vám podá Studijní oddělení.

Studentští ambasadoři ICV     

 

Zajímají vás zkušenosti studentů se studiem na ICV? Sice vám neporadí se studiem aplikované pedagogiky, protože tento program otevíráme zcela nově, ale prostředí ICV a univerzity znají perfektně. 
Zeptejte se našich studentských ambasadorů

Informace pro studenty

(aktuální studijní informace, informace o praxi, pokyny pro seminární práce, stipendia atd.)

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: