Aplikovaná pedagogická studia

Chcete se stát manažerem vzdělávacích aktivit pro dospělé? Chcete organizovat kurzy ve firmách či veřejných institucích, nebo v nich učit? Získejte u nás znalosti a dovednosti z pedagogiky, andragogiky, psychologie a dalších, zejména socioekonomických disciplín. Během studia budeme věnovat zvýšenou pozornost praktickému použití forem moderního vzdělávání, spolupráci s firmami a zařazovat do výuky odborníky z praxe tak, aby se z vás mohli stát profesionálové v oblasti vzdělávání.

Uplatníte se 

v soukromém nebo veřejném sektoru jako:

 • manažer, koordinátor, organizátor a metodik vzdělávacích aktivit
  • ve vzdělávacích institucích a dalších institucích zabývajících se rozvojem lidských zdrojů,
  • v podnikovém vzdělávání, personalistice a v neziskových organizacích,
  • ve školství v oblasti zájmového vzdělávání,
  • v akademické sféře např. v centrech celoživotního vzdělávání, na univerzitách třetího věku apod.
 • lektor, tutor, mentor, poradce v oblasti vzdělávání dospělých,
 • expert na utváření vzdělávacích koncepcí profesního a zájmového vzdělávání,
 • metodik při přípravě a vedení lektorů dalšího vzdělávání,
 • projektový manažer vzdělávacích aktivit.

Podmínky pro přijetí

Ke studiu programu Aplikovaná pedagogická studia (APS) se můžete přihlásit, pokud jste úspěšně ukončili střední školu (odbornou, gymnázium nebo lyceum) maturitní zkouškou.

Studenty budeme přijímat po úspěšném absolvování elektronického testu ze všeobecných středoškolských znalostí se zaměřením na pedagogické, psychologické a sociologické disciplíny včetně kulturního přehledu. Na základě výsledku přijímací zkoušky sestavíme pořadník uchazečů, který je podkladem pro rozhodnutí o přijetí.

Přijímací zkouška proběhne elektronicky v termínu 23. - 27. 5. 2022. Konkrétní termín přijímací zkoušky sdělíme každému uchazeči písemně v dostatečném časovém předstihu, nejméně 2 týdny před dnem přijímací zkoušky. Termín, místo a čas konání přijímacích zkoušek stanovený vedením ICV MENDELU je pro uchazeče závazný.

Podávání přihlášek pro akademický rok 2022/23 bude možné od 1. 1. 2022 a potrvá do 15. 4. 2022. Klikněte pro více informací k přijímacímu řízení, ukázku přijímacího testu a doporučenou literaturu k přípravě na přijímací zkoušku.

Podat přihlášku

 

 

 

Organizace a průběh studia

Studium trvá 3 roky a probíhá ve dvou formách:

 • prezenční formě, kdy výuka probíhá v týdnu podle rozvrhu na základě schváleného harmonogramu pro aktuální akademický rok. 
 • kombinované formě, při které se kombinuje prezenční a distanční výuka. Prezenční část bude probíhat v sobotu a v neděli každých 14 dnů (cca 6 setkání za semestr) na základě schváleného harmonogramu pro aktuální akademický rok. Distanční část výuky bude zajištěna pomocí výpočetní techniky, internetu a s využitím elektronických studijních materiálů (e-learningový systém Moodle).

Studium organizujeme na základě akreditace udělené Národním akreditačním úřadem dne 27. 8. 2020. 

Během studia musíte získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů uvedené ve studijním plánu. Strukturu předmětů tvoří povinné a povinně volitelné předměty, které ukončíte zápočtem nebo zkouškou. Součástí studijního plánu je povinné absolvování odborné praxe.

Pro vykonání praxe si jako student vybíráte instituci ze seznamu institucí, se kterými má univerzita uzavřenou smlouvu o  spolupráci na odborných praxích. Student má také možnost navrhnout zařazení další instituce ze soukromého nebo veřejného sektoru, pokud k tomu dá garant studijního programu souhlas. Pro praxi tak můžete využít např. vaše současné pracoviště, pokud odpovídá charakteru studijního programu a profilu absolventa.

Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu Aplikovaná pedagogická studia se skládá z ústní zkoušky a z obhajoby bakalářské práce. Tematické okruhy pro ústní zkoušku tvoří: Pedagogika a psychologie, Řízení vzdělávání, Vzdělávání dospělých.

Studium APS je bezplatné, pokud trvá standardní dobu (3 roky bakalářské + 1 rok možný na prodloužení). V případě delšího studia stanoví veřejná vysoká škola poplatky za delší studium v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace vám podá Studijní oddělení.

Po dobu studia budete mít statut studenta. Jedná se o soustavnou přípravu na budoucí povolání na vysoké škole podle §14 zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Nejde o účast v kurzech celoživotního vzdělávání. 

 

Studentští ambasadoři ICV     

 

Zajímají vás zkušenosti studentů se studiem na ICV? Sice vám neporadí se studiem aplikované pedagogiky, protože tento program jsme letos otevřeli zcela nově, ale prostředí ICV a univerzity znají perfektně. 
Zeptejte se našich studentských ambasadorů

 

Iva Urbánková - studijní referentka

 

  Máte otázky ohledně přihlášky ke studiu, přijímacím zkouškám nebo k administrativě studia?
  Zeptejte se naší studijní referentky.
  Bc. Iva Urbánková
  telefon: 545 135 208, email: studijni.icv@mendelu.cz

Informace pro studenty

(aktuální studijní informace, informace o praxi, pokyny pro seminární práce, stipendia atd.)

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: