Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (UPVOV)

 

Pro koho je obor určen

Koncepce bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku je v souladu se zněním § 9 zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících zaměřena na získání pedagogické, psychologické a didaktické kompetence v oblasti praktického vyučování a odborného výcviku na středních odborných školách zaměřených na výuku zemědělských, potravinářských, ekologických, mechanizačních, ekonomických, informatických, lesnických, dřevařských, krajinářských, zahradnických, případně veterinárních oborů. Znamená to, že studiem bakalářského studijního oboru získávají absolventi středních odborných škol pedagogickou kvalifikaci k vedení praktického vyučování a odborného výcviku na středních odborných školách. Obor není určen pro absolventy gymnázií.

Oblast uplatnění absolventů

Absolvováním získáte nutný kvalifikační předpoklad pro výkon profese učitele praktického vyučování a odborného výcviku střední školy. Tak Vám bude, jako absolventovi vyššího odborného vzdělání nebo středního vzdělání s maturitou či středního vzdělání s výučním listem, poskytnut legislativně nezbytný kvalifikační předpoklad učitele střední školy a současně získáte vysokoškolský titul Bc.

Přijímací řízení

Ke studiu v bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice, studijním oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku v prezenční a kombinované formě, mohou být přijati uchazeči s úplným středním odborným vzděláním, zejména zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického, dřevařského, ekonomického, zahradnického, případně veterinárního zaměření. Studijní program není určen pro absolventy gymnázií a konzervatoří.

Součástí přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (dále jen SP – UPVOV), je přijímací zkouška formou písemného testu všeobecných středoškolských znalostí. Jejím účelem je ověřit předpoklady uchazeče ke studiu, zejména posoudit jeho všeobecné schopnosti a vědomosti.

Konkrétní termín přijímací zkoušky bude každému uchazeči písemně sdělen v dostatečném časovém předstihu, nejméně 3 týdny před dnem přijímací zkoušky. Termín konání přijímacích zkoušek stanovený uchazeči vedením VÚ ICV MENDELU je závazný.

Povinností uchazeče o studium bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, je současně s přihláškou, předložit ověřený doklad o dosaženém vzdělání (maturitní zkouška) a jeho kopii ponechat k uložení na VÚ ICV MENDELU.

Dále je nutné do přihlášky doplnit známky získané v předchozím studiu na střední škole, a to následovně:

  • Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s maturitou, doplní závěrečné známky za všechny 4 ročníky.
  • Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s výučním listem a následně nástavbové studium doplní závěrečné známky za 5 posledních ukončených ročníků (3 ročníky za vzdělání s výučním listem + 2 ročníky za nástavbové studium, nebo 2 poslední ročníky za vzdělání s výučním listem a 3 ročníky za nástavbové studium).
  • Uchazeči, kteří nemají ukončené střední vzdělání s maturitou, doplní závěrečné známky za všechny ukončené ročníky a u 4. ročníku známky získané v pololetí.
  • Uchazeči, kteří mají ukončené střední vzdělání s výučním listem a následně nemají ukončené nástavbové studium, doplní závěrečné známky za 5 posledních ročníků (3 ročníky za vzdělání s výučním listem + 1 ročník za nástavbové studium a známky získané v pololetí v 2. ročníku nástavbového studia, nebo 2 ročníky za vzdělání s výučním listem + 2 ročníky za nástavbové studium a známky získané v pololetí v 3. ročníku nástavbového studia.

U bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku jsou výsledky písemného testu všeobecných středoškolských znalostí bodově hodnoceny (váha - 80%) a zohledněna bude úspěšnost středoškolského studia (váha - 20%). Na základě počtu dosažených bodů je sestaven pořadník uchazečů. Přijímací řízení ke studiu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijní obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku se uskutečňuje pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Podávání přihlášek pro akademický rok 2020/21 bude zahájeno v lednu 2020 a potrvá do 15. 4. 2020.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: