Přehlídka bakalářských prací studentů 3. ročníků

STUDENTSKÝ INKUBÁTOR 2018

 

Vážené studentky, vážení studenti,

v prosinci 2018 se uskutečnil 10. ročník přehlídky bakalářských prací studentů bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijních oborů Učitelství odborných předmětů a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, prezenční a kombinované formy studia.

V této souvislosti také ředitelka vysokoškolského ústavu vyhlásila soutěž bakalářských prací.

Vyhlášení vnitřní grantové soutěže pro studenty bakalářských studijních programů na ICV MENDELU pro rok 2018

Ředitelka vysokoškolského ústavu vyhlásila vnitřní grantovou soutěž pro studenty bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice a bakalářského studijního programu Technické znalectví a pojišťovnictví. 

Grantová soutěž je vyhlašována na podporu tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Soutěž je určena pro studenty všech bakalářských studijních programů akreditovaných na ICV MENDELU, kteří v akademickém roce 2018/2019 budou končit svá bakalářská studia. Do soutěže studenti přihlašují svoji bakalářskou práci.

 Podmínky pro zařazení do soutěže:

  • vyplnění a odevzdání přihlášky jak v tištěné tak v elektronické podobě;
  • odevzdání bakalářské práce v předepsané šabloně a minimálním obsahu následujících kapitol:
    • Úvod, Cíle práce, Materiál a metodika zpracování, Současný stav řešené problematiky, Seznam literatury; 
  • prezentace bakalářské práce na Studentském inkubátoru 2018.

 

Hodnotící komise složená z akademických pracovníků vysokoškolského ústavu vybere 3 nejlepší závěrečné práce pro každý bakalářský studijní obor, které doporučí k udělení finanční odměny.

Výsledky soutěže jsou k dispozici zde:


 Termíny konání inkubátoru v roce 2018:

  • studenti UPVOV – prezenční forma         13. 12. 2018
  • studenti UPVOV – kombinovaná forma    14. 12. 2018
  • studenti UOP – kombinovaná forma  13. – 14. 12. 2018

 

Každý student má za povinnost seznámit posluchače s tématem, cíly, metodami zpracování a teoretickou částí své bakalářské práce.

 

Hlavní cíle:

-          seznámit kolegy a akademické pracovníky vysokoškolského ústavu s vlastní vědecko-výzkumnou činností,

-          informovat o stavu přípravy své bakalářské práce,

-          vyzkoušet si prezentaci před publikem,

-          vést dialog na odborné téma,

-          zkvalitnit bakalářskou práci zapracováním případných připomínek.

 

Požadavky:

-          odevzdání abstraktu o minimální délce 10 řádků (písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5), který bude schválen příslušným vedoucím bakalářské práce,

-          vytvoření powerpointové prezentace,

-          vlastní prezentace před posluchači (max. 8 min),

-          diskuse nad tématem.

 

Upozornění:

-          účast na prezentaci je pro studenty všech ročníků a všech bakalářských studijních programů povinná,

-          za prezentaci bude udělen zápočet z předmětu: Seminář k bakalářské práci.

 


 

VZOR A FORMÁLNÍ ÚPRAVA ABSTRAKTU

 

Název: Výskyt šikany a její prevence na středních školách

Autor příspěvku: Ing. Petra Nováková

Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Jiří Lorenz, Ph.D.

 

V bakalářské práci bude zpracováno téma výskytu šikany a její prevence na středních odborných školách. Cílem teoretické části je definovat pojem šikana, klasifikovat druhy šikany, vývojové stupně šikanování, popsat rysy osobnosti agresora a oběti šikany, signály šikany ve školní třídě, možné projevy u obětí šikany a nastínit možnosti prevence a řešení šikany ze strany učitelů a školy. Metodami použitými pro zpracování teoretické části budou studium odborných literárních zdrojů, tvorba výpisků a jejich analýza, srovnávání a syntéza.

V praktické části práce je cílem zjistit, v jaké míře a v jakých formách se vyskytuje šikana v žákovských kolektivech na středních zdravotnických školách. Použita bude dotazníková metoda. Nástrojem sběru dat bude dotazník navržený pro účely průzkumu. Respondenty budou studenti absolventských ročníků oboru vzdělání Zdravotnický asistent na dvou vybraných středních zdravotnických školách. Data z dotazníků budou zpracována za využití popisné statistiky.

 

 

Při zpracování abstraktu by si měl student položit následující otázky:

Co řeším? Jaké je téma, jaké jsou cíle?

Jakým způsobem to bude řešeno, jak byly naplněny cíle?

Jaké jsou výsledky?

Jaký je přínos pro praxi, hlavní výsledek, význam?

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: