Projekty

Vědeckovýzkumné projekty - národní

 

1. Název projektu: Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce
V roce 2011 zahájil vysokoškolský ústav řešení 2. interního vědeckovýzkumného projektu s názvem: Proměny SOŠ v moderní vzdělávací instituce, s dobou realizace projektu 04/2011 – 12/2014. Spoluřešiteli projektu jsou všichni akademičtí pracovníci Oddělení sociálních věd ICV.

2. Název projektu: Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích (GA13-07234S)
Řešitel: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., Masarykova univerzita
Člen řešitelského týmu: Mgr. Lenka Kamanová, ICV Mendelova univerzita v Brně
Doba řešení:        03/2013 – 12/2016

Projekt je věnován tématu mezigeneračního učení jako „postupu, který si klade za cíl přivést lidi dohromady cílevědomými, vzájemně prospěšnými aktivitami, které podporují větší porozumění a respekt mezi generacemi, a mohou přispět k budování soudržnosti komunit“. Právě do prostředí komunit a komunitního vzdělávání, tedy aktivit, do nichž spadají především různé mezigenerační vzdělávací programy (oblast zájmového vzdělávání), jež vytvářejí prostor pro neformální učení a do nichž se zapojují lidé všech věkových kategorií, je soustřeďována výzkumná pozornost. Dříve než bude hledán potenciál českého komunitního prostředí pro mezigenerační učení, je nutná analýza zahraničních přístupů, metod a poznatků. Tato analýza znamená ve vztahu k následné kvalitativní fázi výzkumu zvyšování teoretické citlivosti, ve vztahu k následné kvantitativní fázi představuje nástroj k formulaci hypotéz, oporu pro operacionalizaci a rámec pro zobecnění.

Vědeckovýzkumné projekty - zahraniční

 

1. Název projektu: 026SPU-4/2013 Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít

Řešitel: PaedDr. Tímea Zaťková, PhD., SPU v Nitre
Spoluřešitel: Ing. Lenka Danielová, Ph.D., ICV MENDELU
Nositel projektu: SPU v Nitre
Druh programu: KEGA
Doba řešení: 04/2013 – 04/2015

 

2. Název projektu: Central Environmental and Energy Management as a kit for survival CEEM

zapojeno 12 partnerů z 5 států EU
Program CENTRAL EUROPE
Spoluřešitelé: pracovníci Oddělení expertního inženýrství
Doba řešení: 2012 – 2014

 

Ostatní

 

13. Název projektu: Model TAPATE a jeho implementace v českém prostředí

Projekt ESF OP VVV 02
Doba řešení: 1. 04. 2020 - 30. 11. 2022
Webové stránky projektu: zde

 

12. Název projektu: Rozvoj kariérového poradenství na středních školách Jihomoravského kraje (Kariéra)

Projekt ESF OP VK 1.7
Doba řešení: 28.01.2011-30.06.2012
Webové stránky projektu: zde

 

11. Název projektu: Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji (VpV)

Projekt ESF OP VK 1.7
Doba řešení: 01. 07. 2009 - 30. 06. 2012
Webové stránky projektu: zde

 

10. Název projektu: Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschopnosti (MIU)

Projekt ESF OP VK 1.7
Doba řešení: 01. 05. 2009 - 30. 04. 2012
Webové stránky projektu: zde

 

9. Název projektu: Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT

Projekt ESF OP VK 1.3
Doba řešení: 04/2010 – 03/2013
Webové stránky projektu: www.ictkoordinatori.cz/mendelu

 

8. Název projektu: Kompetentní učitel zemědělství

Projekt ESF OP VK 1.3
Doba řešení: 03/2011 – 02/2014<
Webové stránky projektu: www.ucitelzemedelstvi.cz

 

7. Název projektu: Podpora tvůrčí činnosti studentů bakalářských studijních programů na ICV MENDELU

Institucionální  plán MENDELU pro rok 2015, kategorie B
Doba řešení: 01/2015 – 12/2015

 

6. Název projektu: Podpora rozvoje pedagogických činností akademických pracovníků MENDELU

Institucionální plán MENDELU pro rok 2015, kategorie B
Doba řešení: 01/2015 – 12/2015

 

5. Název projektu: Profilace studijního předmětu Individuálně řízená praxe v rámci studia Technického znalectví a pojišťovnictví (TZP)

Institucionální plán MENDELU pro rok 2015, kategorie B
Doba řešení: 01/2015 – 12/2015

 

4. Název projektu: Zvyšování kvality poradenských činností realizovaných na Poradenském centru VÚ ICV MENDELU

Institucionální plán MENDELU pro rok 2015, kategorie A
Doba řešení: 01/2015 – 12/2015

 

3. Název projektu: Zvyšování kvality činností realizovaných v rámci celoživotního vzdělávání na VÚ ICV MENDELU

Institucionální MENDELU pro rok 2015, kategorie A
Doba řešení: 01/2015 – 12/2015

 

2. Název projektu: Příprava pedagogických pracovníků na ICV MENDELU

Projekt MŠMT, Fond vzdělávací politiky
Doba řešení: 09/2014 – 12/2016

 

1. Název projektu: Univerzita lektorů na ICV MENDELU

Projekt ESF OP VK 1.3, výzva č. 48
Doba řešení: 06/2014 – 06/2015
Webové stránky projektu: http://www.icv.mendelu.cz/univerzitalektoru

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: