Permakulturní zahrada - únor 2021

Kurz přináší inspiraci a nový pohled na pěstování zeleniny a využívání zahrad. Témata kurzu jsou zaměřena především na zahradnické (maloplošné) realizace principů Permakultury. Seznámí účastníky s historií Agro-kultury, ale také s její současností a budoucností. Vysvětlí důvody vzniku Permakultury a jejich hlavní zásady. Pozornost bude věnována především alternativním přístupům a inspiracím v péči o půdu, v podpoře biodiverzity, ve střídání zelenin a dalších plodin, v pěstování polykultur, ve využívání meziplodin a v chápání pěstitelských činností v širších souvislostech. Některé postupy již budou účastníkům známé, některé budou nové, ale na všechny bude nahlédnuto z hlediska přínosů a důležitosti nejen pro pěstování zeleniny ale i pro celý ekosystém zahrady. Inspirace alternativními přístupy a synergická řešení přispívají k rovnováze mezi produkcí potravin a životním prostřední. Zkusme to jinak – inspirujme se pro lepší svět. Šest výukových lekcí je doplněno originálními pracovními listy, na nichž si budou moci účastnici vyzkoušet své znalosti nebo pracovat na návrzích vlastní permakulturní zahrádky. Šest výukových lekcí je doplněno sedmou lekcí v rámci níž bude lektor odpovídat na dotazy účastníků v rámci živého vysílání.

Lektor: Ing. Jan Winkler, Ph.D. (Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin)

Lektor vystudoval obor Fytotechnika se specializací Ochrana rostlin na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Obhájil disertační práci s názvem „Vliv různých postupů zpracování půdy na aktuální zaplevelení“ v oboru Obecná produkce rostlinná. V současné době pracuje na Ústavu biologie rostlin (MENDELU) jako Akademický pracovník - odborný asistent. V rámci své pedagogické činnosti zajišťuje výuku předmětů: Anatomie a morfologie rostlin, Systematická botanika a Permakulturní techniky. Dále je vedoucím závěrečných kvalifikačních prací a je také školitelem doktorských disertačních prací v oboru Rostlinolékařství. V rámci své vědecké činnosti byl řešitelem a spoluřešitelem několika vědeckých projektů. Dlouhodobě se věnuje vědecké a pedagogické činnosti zaměřené na oblast botaniky a fytocenóz. V současné době se zaměřuje především na problematiku Synantropní vegetace, vegetace vinic a vegetace Antropocénu.

Způsob vysílání:  YouTube 

Rozsah: 6 x 90 minut (vč. vyplnění pracovních listů a doplňujících videí) + 60 minut (odpovědi na dotazy)

Cena: 340 Kč

Termín: 16. 2. – 30. 3. 2021

Čas: úterý 10.00 – 11.30 hod.

Přehled přednášek:

1. Historie zemědělství, důvody vzniku a zásady Permakultury
2. Permakulturní zásady pěstování zeleniny (střídání zelenin)
3. Permakulturní zásady péče o půdu (organická hmota, kompostování)
4. Permakultu
rní zásady péče o biodiverzitu (zachování pestrosti života)

5. Permakulturní zásady péče o vztahy (polykultury)

6. Návrh projektu permakulturní zahrady
7. Odpovědi na dotazy účastníků

 

Informace ke stažení ve formátu doc nebo Informace ke stažení ve formátu pdf

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: