Technické znalectví a pojišťovnictví - k dostudování

Pro koho je obor určen

Bakalářský studijní obor Technické znalectví a pojišťovnictví je vhodný pro absolventy středních škol s maturitou, kteří podobně jako pracovníci z praxe chtějí získat odborné kompetence pro oceňování technických prostředků a likvidaci pojistných událostí a profesně působit na pozicích, souvisejících s posuzováním finanční a materiální úrovně použití strojů a zařízení.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Technické znalectví a pojišťovnictví nachází uplatnění jako odborníci pro výkon technických a analytických činností, pracovníci v oblasti posuzování technického stavu a hodnoty, oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, oceňování majetku z důvodu jeho pojištění. Dále mohou absolventi působit na pozicích odhadců, expertů finančních ústavů, pojišťoven, leasingových a makléřských společností, technických a úvěrových útvarů bank a finančních institucí, při poskytování poradenské, expertní a znalecké činnosti v oblasti státní správy a samosprávy. 

Přijímací řízení

POZOR - pro tento studijní obor nebude od akademickém roce 2020/21 otevřeno přijímací řízení a nebudou tak přijímáni noví studenti.

Studijní plán

Studijní obor je tříletý (šest semestrů). Studium probíhá ve dvou formách: prezenční (denní) a kombinované (pouze pátky a soboty). Organizaci studia zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a řídí se harmonogramem platným pro akademický rok.

Celkový rozsah studia představuje 1500 hodin výuky, 28 zkoušek a 180 kreditů.

 

Informace pro současné studenty

(aktuální studijní informace, informace o praxi, pokyny pro seminární práce, stipendia atd.) 

Státní bakalářské zkoušky a práce

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: