Technické znalectví a expertní inženýrství - k dostudování

Pro koho je obor určen

Magisterský studijní program Technické znalectví a expertní inženýrství navazuje na bakalářské studium Technické znalectví a pojišťovnictví, který organizuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Je ale určen také pro absolventy bakalářského studia jiných technických a technicko-ekonomických programů a oborů, jako např. Aplikovaná technika, Provoz techniky, Technologie odpadů, Automatizace řízení a informatika a další.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou zastávat pozice jako techničtí a analytičtí pracovníci a auditoři v oblasti posuzování technického stavu, technické hodnoty a oceňování movitého majetku při poskytování finančního úvěru, leasingu, převodu vlastnického práva, zastavení majetku, ocenění majetku z důvodu jeho pojištění a dále pro výkon činnosti likvidátora nebo samostatného likvidátora pojistných událostí. Další oblastí uplatnění absolventů je výkon činnosti interních auditorů technické a environmentální bezpečnosti výrobků a provozovaných výrobních strojů a strojních zařízení.

Na trhu práce v České republice, i v zemích Evropské unie, sílí společenská poptávka po bakalářsky a následně i magistersky vzdělaných specializovaných odborníků pro výše uvedené pracovní pozice. O kombinovanou formu studia potom mají především zájem pracovníci, kteří již tyto pozice vykonávají a potřebují si vzdělání doplnit nebo rozšířit. 

Přijímací řízení

POZOR - pro tento studijní obor nebude od akademickém roce 2020/21 otevřeno přijímací řízení a nebudou tak přijímáni noví studenti.

Studijní plán

 

Navazující studijní program je dvouletý (čtyři semestry). Studium probíhá v kombinované formě (pouze pátky a soboty). Organizaci studia zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a řídí se harmonogramem platným pro akademický rok.

Celkový rozsah studia představuje 980 hodin výuky, 15 zkoušek a 120 kreditů.

Informace pro současné studenty

(aktuální studijní informace, informace o praxi, pokyny pro seminární práce, stipendia atd.)  

Státní závěrečné zkoušky

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: