Studenti se specifickými potřebami u přijímacího řízení

 

Uchazeči o studium na Mendelově univerzitě v Brně mají právo požadovat zohlednění svých specifických vzdělávacích potřeb při přijímacím řízení a následně i v dalším studiu.

Postup při podávání žádosti o zohlednění znevýhodnění při přijímacím řízení:

  1. K přihlášce ke studiu přiloží žádost o zohlednění specifických vzdělávacích potřeb.
  2. Student bude kontaktován pracovníkem Poradenského a profesního centra ICV MENDELU (dále PPC ICV) a současně bude vyzván k doložení příslušných dokladů o zdravotním postižení, invaliditě, specifické poruše učení, psychické poruše (lékařská zpráva), případně průkaz mimořádných výhod, apod. Pokud odborný doklad o znevýhodnění student nemá, je možné se dohodnout s pracovníky PPC ICV na vypracování diagnostiky.
  3. Pracovník PPC ICV dále studenta vyzve k poskytnutí souhlasu s evidencí příslušných osobních údajů. S osobními údaji uchazečů o studium/studentů je v průběhu přijímacího řízení/studia nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000Sv., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Vyrozumění o možnostech úpravy přijímacího řízení, které zohledňují funkční dopady zdravotního postižení na komunikační postupy uchazeče se specifickými potřebami (vycházející z tzv. funkční diagnostiky, kterou na základě údajů PPC ICV zpracuje) a o možnostech úpravy studia, Vám poskytne pracovník PPC ICV.

Uchazeč se specifickými vzdělávacími potřebami má také právo dostat informace a materiály související s přijímacím řízením (cvičné texty, vzorové přijímací zkoušky apod.) ve formě odpovídající jeho specifickým vzdělávacím potřebám.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: