Často kladené dotazy

Jak probíhá výuka kombinované formy studia?

Kombinovaná forma studia kombinuje prezenční i distanční výuku. U studijních programů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Aplikovaná pedagogická studia bude prezenční část probíhat v sobotu a v neděli každých 14 dnů (cca 6 setkání za semestr). Distanční část výuky bude zajištěna pomocí výpočetní techniky, internetu a s využitím elektronických studijních materiálů (e-learningový systém Moodle).

Jak probíhá výuka prezenční formy studia?

Výuka prezenční formy studia probíhá od pondělí do čtvrtka od 7.00 do 19.00 h podle rozvrhu na základě schváleného harmonogramu pro aktuální akademický rok. 

Mohu si v rámci studia nechat uznat předměty z předchozích studií?

Předměty lze uznávat pět let zpětně, jejich obsah se však musí shodovat. K uznávání předmětů slouží formulář na našich webových stránkách (Žádost  o uznání předmětu na ICV), který student vyplní, nechá potvrdit garantem příslušného předmětu a odevzdá spolu s E-indexem a Sylabem předmětu na studijním oddělení ICV. Kreditová hodnota uznaných předmětů se započítává až na konci studia.

Co všechno je třeba odevzdat s přihláškou do jednotlivých studijních programů?

Společně s přihláškou je třeba odevzdat povinné přílohy, kterými v případě bakalářských studijních programů Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku a Aplikovaná pedagogická studia jsou: 

  • Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a v případě absolventa vysoké školy i úředně ověřená kopie diplomu včetně přílohy (Diploma Supplement) nebo autorizovaná konverze těchto dokumentů do elektronické podoby.
  • Pokud maturitním vysvědčením a případně vysokoškolským diplomem uchazeč v době podání přihlášky nedisponuje, je třeba tyto dokumenty dodat na studijní oddělení vysokoškolského ústavu nejpozději v den zápisu.

Jak finančně nákladné bude studium?

Studium na veřejné vysoké škole je zdarma a nezáleží na tom, jestli se jedná o Vaše první, druhé, či kterékoliv další studium.Není zde žádné věkové omezení. 

Studium je rovněž bezplatné, pokud trvá standardní dobu (3 roky bakalářské + 1 rok možný na prodloužení). V případě delšího studia stanoví veřejná vysoká škola poplatky za delší studium (viz Poplatky spojené se studiem) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace vám podá Studijní oddělení.

Za jak dlouhou dobu se moje odeslaná přihláška a platba zobrazí v systému jako přijatá?

Pokud se do 14 dní od odeslání nezobrazí Vaše přihláška jako přijatá a platba jako zaplacená, je třeba kontaktovat Studijní oddělení ICV.

Řešíte i poruchy učení?

Ano, na Mendelově univerzitě nabízíme i poradenství a podpůrné služby pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami. Za uchazeče a studenty se specifickými potřebami (dále jen "SP") jsou považováni lidé:

  • se specifickými poruchami učení (SPU) včetně ADD a ADHD,
  • s pohybovým postižením,
  • se zrakovým postižením,
  • se sluchovým postižením,
  • s poruchou autistického spektra,
  • s psychickým onemocněním,
  • s chronickým somatickým onemocněním včetně narušených komunikačních schopností.

Více informací najdete na stránkách Poradenského a profesního centra, nebo kontaktujte Mgr. Blanku Pioreckou, koordinátorku služeb pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami na emailu blanka.piorecka@mendelu.cz

Kam se mohu obracet s dalšími dotazy?

S dotazy ohledně studijních záležitostí se neváhejte obrátit na naše Studijní oddělení, Bc. Ivu Urbánkovou, tel.: 545 135 208; e-mail: iva.urbankova@mendelu.cz 

V případě technických záležitostí spojených s Univerzitním informačním systémem nebo v případě technických potíží při vyplnění přihlášky kontaktujte systémového integrátora Josefa Schmieda na emailu josef.schmied@mendelu.cz  nebo Miroslava Petřeka na emailu siu.icv@mendelu.cz.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: