Pokyny pro pedagogickou praxi studentů (UPVOV)

1. Cíl a prostředky pedagogické praxe

Cílem pedagogické praxe studenta je poznat výchovnou a vzdělávací činnost školy ve výuce i mimo ni. Zejména se naučit připravovat, vést a vyhodnocovat vlastní výchovně vzdělávací práci nebo si tuto schopnost ze své dosavadní práce učitele rozšířit a prohloubit v podmínkách cvičné školy.

Prostředkem ke splnění tohoto cíle jsou především NÁSLECHY studenta ve vyučovacích jednotkách u cvičného učitele a vyučovací VÝSTUPY studenta ve vyučovacích jednotkách s následnými ROZBORY cvičného učitele, zástupce ředitele školy, ředitele školy aj.

2. Zahájení a průběh pedagogické praxe

Student smí praxi zahájit až po ukončení všech zapsaných předmětů za celou dobu stu­dia.

Pedagogická praxe je oficiálně zahájena přijetím studenta ředitelem školy nebo jím po­věřenou osobou na základě splnění vstupních požadavků školy.

Praxe trvá deset souvislých pracovních dnů. Termín a místo konání pedagogické praxe určuje Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (dále jen ICV MENDELU) po domluvě s ředitelstvím cvičné školy.

2.1 Povinnosti vedoucího pedagogické praxe

Praxi organizuje ICV MENDELU, který na návrh odborného garanta učitelského vzdělávání ustanovuje vedoucího pedagogické praxe. Mezi jeho povinnosti patří mimo jiné:

a) spolupracovat se  zaměstnanci cvičné školy za účelem zajištění optimálních podmínek pro práci všech zainteresovaných na pedagogické praxi studenta,

b) hospitovat ve vyučovacích VÝSTUPECH studenta a podílet se na jejich následných ROZBORECH, a to alespoň 1 x po dobu praxe studenta,

c) předsedat s hlasem rozhodujícím komisionálnímu hodnocení (udělování zápočtu a určování známky) na závěr pedagogické praxe studenta,

d) zapsat zápočet za pedagogickou praxi a známku za vyučovací VÝSTUP závěrem pedagogické praxe do úřední dokumentace studenta,

e) předat po ukončení termínu pedagogické praxe na ICV MENDELU veškerou pedagogickou dokumentaci studenta,

f) poskytnout ICV MENDELU podklady pro proplacení  finanční odměny za odbornou práci zaměstnancům cvičné školy, kteří se podíleli na pedagogické praxi studenta.

2.2 Povinnosti ředitele cvičné školy

Před nástupem studenta na pedagogickou praxi je vhodné včas připravit zaměstnance a žáky školy na tuto skutečnost a zajistit podmínky pro její žádoucí průběh (především určit cvičného učitele). V návaznosti na to je účelné osobně řídit pedagogickou praxi studenta, nebo tímto pověřit některého z pedagogických pracovníků školy. To znamená zejména:

a) zahájit praxi studenta na škole, poučit ho o nutnosti dodržování právních předpisů a interních norem, seznámit ho se vznikem, vývojem a perspektivami školy apod.,

b) zajistit studentovi odpovídající podmínky pro výkon všestranné pedagogické praxe na všech zařízeních školy a dle možností zprostředkovat mu ubytování a stravování v objektech školy či mimo ně,

c) schválit individuální plán pedagogické praxe studenta, uložit ho v  jednom vyhotovení k operativním písemnostem školy a kontrolovat jeho dodržování,

d) hospitovat ve vyučovacích VÝSTUPECH studenta a podílet se na jejich následných ROZBORECH, a to alespoň 1 x po dobu praxe studenta (nebo tímto pověřit jinou osobu),

e) zúčastnit se komisionálního hodnocení (udělování zápočtu a určování známky) na závěr pedagogické praxe studenta,

f)  ukončit praxi studenta na škole po závěrečné rozpravě s ním.

2.3 Povinnosti cvičného učitele

Cvičný učitel má v rámci pedagogické praxe klíčovou pozici. K jeho povinnostem proto patří mimo jiné:

a)    vést studenta tak, aby tento podrobně poznal specifika přípravy, průběhu a vyhodnocování výuky odborného předmětu a praktického vyučování, popř. cvičení,

b)    umožnit studentovi 3 NÁSLECHY ve výuce odborného předmětu a provést následné ROZBORY náslechů,  

c)    hospitovat v minimálně 12 vyučovacích VÝSTUPECH studenta v odborném předmětu a podílet se na jejich následných ROZBORECH. Při nich stručně a výstižně formulovat závěry do zápisu studenta a tyto vždy podepsat k uděleným známkám z vyučovacího VÝSTUPU,

d)    umožnit studentovi 2-4 hodinový NÁSLECH v praktickém vyučování, popř. cvičení a provést následný ROZBOR náslechu,

e)    hospitovat ve 2-4 hodinovém VÝSTUPU studenta v praktickém vyučování, popř. cvičení a podílet se na jeho následném ROZBORU (obdobně jako u odborného předmětu),

f)     být ku pomoci studentovi také při plnění jeho mimovýukových úkolů podle individuálního plánu pedagogické praxe,

g)    zúčastnit se komisionálního hodnocení (udělování zápočtu a určování známky) na závěr pedagogické praxe studenta.

2.4 Povinnosti studenta

Na pedagogické praxi má student tyto základní povinnosti:

a)    představit se řediteli cvičné školy nebo jím pověřené osobě nejpozději do 9:00 hod. v den nástupu na pedagogickou praxi. Přitom prokázat, že je na praxi připraven i tak, že má vlastní pracovní oděv, obuv apod.,

b)    vypracovat v den nástupu na praxi Individuální plán praxe. Do plánu zahrnout termíny NÁSLECHŮ a VÝSTUPŮ jak v odborném předmětu, tak i v praktickém vyučování, popř. cvičení, jakož i všech dalších činností studenta ve škole (minimální rozsah činnosti studenta činí 24 hod.). Současně podepsat prohlášení v Individuálním plánu praxe a zajistit podpisy příslušných osob. Individuální plán pak ve dvou vyhotoveních předložit řediteli cvičné školy (nebo jím pověřené osobě) ke schválení a k úřednímu založení v jednom vyhotovení -- viz příloha,

c)    vést Deník pedagogické praxe, zejména přípravy na NÁSLECHY, přípravy na VÝSTUPY a závěry z ROZBORŮ - viz příloha,

d)    splnit úkoly v teoretické výuce, které činí 3 NÁSLECHY a minimálně 12 VÝSTUPŮ v odborném předmětu,

e)    splnit úkoly v praktické výuce, které činí 2-4 hodinový NÁSLECH a 2-4 hodinový VÝSTUP v praktickém vyučování, popř. cvičení

f)     splnit další úkoly pedagogické praxe v rozsahu 6-10 hodin (viz bod 2 Doporučený obsah deníku pedagogické praxe - příloha) a jejich plnění stručně zaznamenat v Deníku pedagogické praxe.

3. Ukončení pedagogické praxe studenta

Splní-li student všechny úkoly pedagogické praxe a jeho chování není na pedagogické praxi v rozporu s právními předpisy a interními normami cvičné školy, je mu komisí, jejímiž členy jsou vedoucí pedagogické praxe, ředitel cvičné školy nebo jím pověřená osoba a cviční učitelé, udělen ZÁPOČET o vykonání pedagogické praxe.

Zpravidla poslední vyučovací výstup v praktickém vyučování je komisionálně klasifikován. Cílem zá­věrečného výstupu je, aby student prokázal pedagogické, didaktické a psychologické kompe­tence a prakticky uplatnil ve vyučovacím procesu didaktické principy. Na něj se student připraví zcela samostatně, bez pomoci cvičného učitele. KLASIFIKACE je usku­tečněna po jeho rozboru, kterého se stejně jako výstupu zúčastní komise ve složení: vedoucí pedagogické praxe, ředitel cvičné školy nebo jím pověřený pedagogický pracovník školy a cvičný učitel.

Klasifikace je možná klasifikačními stupni "výborně", "velmi dobře plus", "velmi dobře", "dobře plus", "dobře" nebo "nevyhověl(a)". V případě posledně uvedeného klasifi­kačního stupně je nutno vyučovací výstup opakovat v termínu, který určí vedoucí pedagogické praxe po dohodě s ředitelstvím cvičné školy. Opravný výstup lze vykonat pouze dvakrát.

Komisí klasifikovaný výstup studenta na pedagogické praxi je považován za součást jeho závěrečné zkoušky učitelské způsobilosti.

Pedagogická praxe studenta je ukončena rozhodnutím ředitele cvičné školy nebo jím pověřené osoby zpravidla po jejich závěrečné rozpravě.

Přílohy

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: