Často kladené dotazy

Jak probíhá výuka kombinované formy studia?

Výuka kombinované formy studia pro studijní obory UPVOV, UOP, TZP a TZEI probíhá vždy 1x za 14 dní v pátek a sobotu od 8.00 do 19.00 h a řídí se harmonogramem akademického roku ICV.

Jak probíhá výuka prezenční formy studia?

Výuka prezenční formy studia probíhá od pondělí do čtvrtka od 7.00 do 19.00 h.

Mohu si v rámci studia nechat uznat předměty z předchozích studií?

Předměty lze uznávat pět let zpětně, jejich obsah se však musí shodovat. K uznávání předmětů slouží formulář na našich webových stránkách, který student vyplní, nechá potvrdit garantem příslušného předmětu a odevzdá spolu s E-indexem a Sylabem předmětu na studijním oddělení ICV. Kreditová hodnota uznaných předmětů se započítává až na konci studia.

Co všechno je třeba odevzdat s přihláškou do jednotlivých studijních programů?

  • Specializace v pedagogice, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku: Vytisknutou a podepsanou přihlášku, vytisknuté a podepsané známky za 1. - 4. roč. SŠ (závěrečná vysvědčení). U uchazečů, kteří studovali SOU a následně maturitní nástavbu, je nutné doložit známky za 5 let (závěrečná vysvědčení). Uchazeči, kteří již maturovali, doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení; uchazeči, kteří budou teprve maturovat, doloží maturitní vysvědčení nejpozději při zápisu do studia, známky ze SŠ nechají potvrdit školou.
  • Specializace v pedagogice, Učitelství odborných předmětů: Vytisknutou a podepsanou přihlášku. Uchazeči doloží bakalářský diplom včetně přílohy a Výkaz o studiu za své navazující magisterské studium. Uchazeči, kteří dokončují své Bc. studium, doloží Výkaz o studiu za 1. - 5. semestr, nejpozději při zápisu pak doloží bakalářský diplom a potvrzení o přijetí na navazující magisterské studium.
  • Technické znalectví a expertní inženýrství: Vytisknutou a podepsanou přihlášku. Uchazeči doloží bakalářský diplom včetně přílohy nebo výkaz o studiu za 1. - 5. semestr svého dosavadního bakalářského studia. Nejpozději při zápisu bakalářský diplom včetně přílohy.

Jak finančně nákladné bude studium?

Pokud se jedná o Vaše první studium na veřejné vysoké škole, je zdarma, není zde žádné věkové omezení.

Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola v souladu se zákonem č. 137/2016 Sb. o vysokých školách poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu (přesnou částku vám sdělí studijní referentka). Do doby studia se započítají též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně.(viz § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3), nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.

Za jak dlouhou dobu se moje odeslaná přihláška a platba zobrazí v systému jako přijatá?

Pokud se do 14 dní od odeslání nezobrazí Vaše přihláška jako přijatá a platba jako zaplacená, je třeba kontaktovat Studijní oddělení ICV.

Kam se mohu obracet s dalšími dotazy?

Se všemi dotazy se neváhejte obrátit na naše Studijní oddělení, Bc. Ivu Urbánkovou, tel.: 545 135 208; e-mail: iva.urbankova@mendelu.cz 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: