Studenti se specifickými potřebami

 

Podle vysokoškolského zákona a vnitřních předpisů MENDELU mají studenti i uchazeči o studium se zdravotním postižením či znevýhodněním stejné právo získat vysokoškolské vzdělání jako jejich zdraví kolegové. Systém podpory studentům se specifickými potřebami na MENDELU tedy poskytuje každému studentovi a uchazeči o studium se specifickými potřebami v maximální možné míře takovou službu nebo úpravu studia a prostředí, které umožní důsledky postižení projevující se při studiu kompenzovat. Poskytované služby a úpravy však nesmějí snižovat studijní nároky, tzn. každý student MENDELU musí prokázat stejné průběžné i výstupní výsledky pro dosažení požadované kvalifikace.

Využití systému podpory je dobrovolné. Student/uchazeč o studium se může rozhodnout, zda podporu využije nebo bude studovat/ucházet se o studium bez podpory. Pokud se rozhodne podpory využít, MENDELU zaručuje ochranu informací týkajících se postižení studenta nebo jeho zdravotního stavu a považuje je za zcela důvěrné.

Za studenty se specifickými potřebami jsou považovány:

 • osoby s pohybovým postižením,
 • osoby se zrakovým postižením,
 • osoby se sluchovým postižením,
 • osoby se specifickými poruchami učení,
 • osoby s psychologickými a psychiatrickými poruchami,
 • osoby s chronickým somatickým onemocněním nebo oslabením,
 • a osoby s kombinací postižení. 

 

Úprava podmínek studia závisí na typu a rozsahu postižení, zahrnuje například:

 • navýšení času při písemném zkoušení,
 • volba mezi ústní a písemnou formou zkoušení, dle potřeb studenta,
 • využití poradenských služeb Poradenského centra - psycholog, speciální pedagog,
 • poskytnutí studijních materiálů v elektronické podobě,
 • poskytnutí podpůrných technických prostředků,
 • vytvoření individuálního studijního plánu.

Úprava podmínek vychází z potřeb studenta a aktuálních možností univerzity, převažuje snaha zvyšovat přístupnost vzdělávání v různých oborech.

 

Pomocníkem při různých nejasnostech je pro všechny studenty univerzity Poradenské centrum ICV MENDELU, které se zaměřuje především na:

 • poskytování odborných psychologických a speciálně-pedagogických služeb (diagnostika, poradenství, terapie),
 • konzultační činnost pro studenty a zaměstnance školy,
 • zprostředkování úpravy studijních materiálů dle potřeb studentů,
 • zprostředkování podpůrných technických prostředků pro studenty.

 

Fakultní koordinátor je osoba zajišťující podporu studentů a uchazečů o studium na úrovni jednotlivých fakult, vysokoškolského ústavu.

Jeho činnosti jsou zpravidla následující:

 • spolupracuje s Poradenským centrem ICV MENDELU při zjišťování speciálních potřeb a vlastních kapacit studenta před započetím studia a v jeho průběhu,
 • zajišťuje rovněž informovanost příslušných pracovišť, které se podílejí na výuce studijního oboru studenta se specifickými potřebami,
 • spolupracuje s garantem příslušného oboru při tvorbě individuálního studijního plánu studenta se specifickými potřebami.

 

Koordinátoři pro studenty se specifickými potřebami dle fakult a vysokoškolského ústavu:

Agronomická fakulta

ing. Simona Viktorinová, vedoucí studijního oddělení, telefon: +420 545 133 008, email: simona.viktorinova@mendelu.cz 

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D., fakultní koordinátor, proděkanka pro studium, telefon: +420 545 133 191, email: alzbeta.jarosova@mendelu.cz 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Hana Kališová, organizační pracovnice děkanátu, telefon: +420 545 136 112, email.: hana.kalisova@mendelu.cz 

Lesnická a dřevařská fakulta

ing. Elena Ječmenová, vedoucí studijního oddělení, telefon: +420 545 134 005, +420 739 341 966 (mobil), email: elena.jecmenova@mendelu.cz 

Provozně ekonomická fakulta:

Ing. Petra Křupalová, organizační pracovnice děkanátu, telefon: +420 545 132 727, email: petra.krupalova@mendelu.cz 

Zahradnická fakulta:

Ing. Ludmila Hrubá, studijní referentka, telefon: +420 519 367 225, +420 545 136 006, email: ludmila.hruba@mendelu.cz 

Institut celoživotního vzdělávání

Bc. Iva Urbánková, studijní referentka, telefon: +420 545 135 208, email: iva.urbankova@mendelu.cz 

Mgr. Dita Janderková, Ph.D., koordinátor vysokoškolského ústavu, zástupce ředitelky pro pedagogiku, telefon: +420 545 135 233, email: dita.janderkova@mendelu.cz 

Studium na MENDELU

Příručka pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami na Mendelově univerzitě v Brně

Příručka pro pedagogické pracovníky, poradce a další zaměstnance MENDELU shrnující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: