Erasmus+

 

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus+ je přidělení Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) od Evropské komise, který MENDELU získala na období 2014-2020.

ERASMUS ID kód Mendelovy univerzity je CZ BRNO02

Nový program Erasmus+ slučuje všechny stávající programy EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport: LLP/Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, program "Mládež v akci", Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi. Program Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Pobyt v zahraničí může trvat od 2 měsíců (praktická stáž), od 3 měsíců (studijní pobyt) až po jeden rok.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

 1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
 2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Podrobné informace o všech aktivitách i podmínkách, které nový program nabízí, lze získat na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm, v češtině na: http://www.naerasmusplus.cz/

Kterých zemí se program týká?

Programové země:

 • členské státy EU - 28 zemí (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Česká republika)
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Partnerské země:

 • Partnerské země sousedící s EU
 • Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
 • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
 • Rusko

Podrobnější informace naleznete na stránkách MENDELU: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/erasmus

Podrobnější informace o programu Erasmus+ nalezenete také na facebooku: https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

Partnerské univerzity (stav k 31. 12. 2016) pro studenty Institutu celoživotního vzdělávámí Mendelovy univezity v Brně:

http://icv.mendelu.cz/zahranicni-spoluprace/vyjizdejici-studenti/25520-partnerske-univerzity

 

CEEPUS III

 

je výměnný univerzitní program podporující spolupráci mezi univerzitami zejména ve středoevropského regionu a to v rámci jednotlivých sítí univerzit. Spolupráce v rámci tohoto programu přispívá k evropské integraci. Mezinárodní dohoda CEEPUS II program aktualizovala a prodloužila do roku 2009. K dalšímu prodloužení došlo na základě dohody CEEPUS III, která vstoupila v platnost 1. 5. 2011.

Studentský a učitelský pobyt je financován přes program Ceepus, kdy student či učitel obdrží grant od hostitelské univerzity dle výše stanovené Národni agenturou země hostitelské univerzity. Blíže k výši grantu www.ceepus.info (nutno otevřít informace týkající se cílové země).

MENDELU proplácí svým studentům a učitelům cestu tam a zpět, dle pravidel stanovených naši Národní agenturou. Student před odjezdem do zahraničí musi kontaktovat zahraniční oddělení rektorátu k podpisu dohody, která zajistí proplacení cesty.

Ceepus umožňuje studentskou a učitelskou mobilitu v těchto zemích:

Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Černá Hora, Pristina/Kosovo

Podrobnější informace naleznete na stránkách MENDELU: http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/ceepus nebo na http://www.dzs.cz/cz/ceepus/

 

Mobilita rozvojových projektů

 

Mobilita, která se do roku 2011 uskutečňovala v rámci decentralizovaných programů MŠMT, je od roku 2012 organizována v rámci tzv. institucionálního programu. Finanční prostředky, které MŠMT ČR poskytuje MENDELU, budou čerpány formou dotace na uskutečňování institucionálního rozvojového plánu, který si univerzita stanovila v rámci svého Dlouhodobého záměru pro období 2016-2020 a jeho aktualizací. Finanční prostředky se vztahují vždy k danému kalendářnímu roku a je tedy možné je využít pro podporu mobilit uskutečněných od 1.1. - 31. 12. (tzn. nejedná se o akademický rok). Výběrové řízení pro tento typ studentských mobilit se vyhlašuje na podzim a vždy se týká následujícího kalendářního roku.

Z dotace poskytnuté MŠMT je možno v rámci prioritní oblasti 3 Otevřenost - Internacionalizace ve vzdělávání zažádat o stipendium na pobyty v mimoevropských zemích.

Podrobnější informace naleznete na stránkách MENDELU:

http://zo.stud.mendelu.cz/cz/stpob/mobilita_rozvojovych_projektu

 

Pokud vám nabídka programů z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete prostudovat možnosti programů AKTION. Další velmi atraktivní možností jsou tzv. Norské fondy a fondy EHP, které se stejně jako např. Aktion vyřizují přímo s Domem zahraniční spolupráce. Podrobnější informace naleznete na: http://www.dzs.cz

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: