Historie

Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval na projekt Univerzity třetího věku, vytvoření atraktivní nabídky vzdělávacích programů pro veřejnost a zajištění vzdělávání učitelů formou tzv. doplňujícího pedagogického studia. Po třech letech úspěšného fungování a neustálého rozvoje došlo v roce 2006, po schválení Akademickým senátem MZLU, k jeho transformaci do podoby vysokoškolského ústavu (VÚ ICV).

Realizací pedagogického vzdělávání navázal vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně na dlouhou historii vzdělávání učitelů zemědělských a lesnických předmětů, které bylo zahájeno prakticky v počátcích vysokého školství zemědělského a lesnického. Již v letech 1921/1922, až do uzavření českých vysokých škol v akademickém roce 1939/1940, byly realizovány přednášky o zemědělském školství, a to 2 hodiny týdně v LS 4. ročníku hospodářského odboru. Po 2. světové válce (1947/1948-1948/1949) tato výuka pokračovala ve stejném rozsahu. V akademickém roce 1950 – 1951 bylo na vysokých školách zemědělských zavedeno studium pedagogické specializace. Výuku pedagogiky zajišťoval vedoucí praxe na VŠZ v Brně Dr. Vladimír Šťastný. V roce 1952 byl zřízen seminář pro výchovu učitelů zemědělských a lesnických škol v Liblicích a od r. 1957 v Čáslavi. V té době nebylo pro učitele VŠZ v Brně předepsáno pedagogické minimum.

Zásadní změna nastala v roce 1962, kdy oborová komise pro vysoké školy zemědělské a lesnické při Ministerstvu školství a kultury dne 18. 12. 1962 vyslovila souhlas s přičleněním pedagogického vzdělávání učitelů zemědělských a lesnických škol k vysokým školám zemědělským v Praze, Brně a Nitře. V roce 1963 bylo na VŠZ odsouhlaseno, aby Katedra pedagogiky FF UJEP ukončovala semináře z vysokoškolské pedagogiky kolokviem, neboť výuku odborně vedla. V témže roce pověřilo vedení VŠZ doc. PhDr. Bedřicha Pšíra a Dr. Ing. Jiřího Šebánka, aby po konzultaci s filozofickou fakultou připravili návrh na zřízení volné katedry obecné
a vysokoškolské pedagogiky na VŠZ.

Návrh předložený kolegiu rektora v únoru 1963 počítal s tím, že katedra bude sloužit k pedagogickému vzdělání učitelů středních zemědělských a lesnických škol a učitelů VŠZ v Brně. Postgraduální pedagogické studium absolventů VŠZ, kteří byli učiteli středních zemědělsko-technických nebo zemědělsko-lesnických škol, mělo mít dálkovou formu a čtyřsemestrální délku studia (dva ročníky). Zřízením katedry byl pověřen tehdejší prorektor pro studium pracujících prof. RNDr. Josef Žák.

Dne 1. 10. 1964 rektor VŠZ v Brně zřídil Katedru pedagogiky jako rektorátní katedru. Jádro externích pracovníků tvořili členové Katedry pedagogiky FF UJEP: prof. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., doc. PhDr. Lubomír Mojžíšek a prof. PhDr. Milan Přadka, CSc.. V roce 1970 Ministerstvo školství uložilo katedrám pedagogiky na VŠZ v Praze a Brně zajistit pedagogické školení učitelů a mistrů odborného výcviku pro odborná učiliště a učňovské školy dálkovou formou. Od 1. 1. 1971 se Katedra pedagogiky stala součástí AF VŠZ. V akademickém roce 1972/1973 byla na Katedře pedagogiky AF VŠZ v Brně zahájena pedagogická příprava mistrů odborného výcviku pro odborná učiliště a učňovské školy.

Z rozhodnutí rektora VŠZ byla Katedra pedagogiky vyčleněna s účinností od 1. 10. 1980 z AF a přešla na rektorát jako celoškolská katedra. Jako celoškolská katedra byla podřízena rektorovi prostřednictvím prorektora pro výchovně vzdělávací činnost. Nadále se měla starat o přípravu posluchačů i absolventů Vysoké školy zemědělské v Brně, Vysoké školy veterinární v Brně a absolventy středních odborných škol pro jejich pedagogickou činnost na všech typech středních zemědělských, lesnických a veterinárních škol v ČSSR.

Ve školním roce 1983/1984 byla katedra pověřena zabezpečením Základního studia vysokoškolské pedagogiky na VŠZ v Brně, které bylo určeno pro asistenty všech fakult školy.

Katedra zajišťovala kombinované souběžné studium posluchačů všech fakult VŠZ Brno, kombinované doplňkové studium učitelů odborných předmětů, doplňkové pedagogické studium mistrů odborné výchovy a základní kurz vysokoškolské pedagogiky.

S účinností od 1. 2. 1990 vydal rektor VŠZ rozhodnutí o reorganizaci Provozně ekonomické fakulty (PEF) VŠZ v Brně, kterým převedl Katedru pedagogiky z rektorátu na PEF VŠZ v Brně. V roce 1991 byla Katedra pedagogiky přejmenována na Ústav pedagogiky
a posléze na Ústav inženýrské pedagogiky.

Rozhodnutím děkanky PEF o změně organizace se v roce 1997 z Ústavu inženýrské pedagogiky stal Ústav humanitních věd, v jehož rámci působilo Oddělení pedagogiky.

Jak již bylo uvedeno výše RR č. 14/2003 vzniklo v roce 2003 celoškolské pracoviště Institut celoživotního vzdělávání. Úkolem tohoto pracoviště bylo zabezpečovat kontinuální rozvoj celoživotního vzdělávání prostřednictvím projektů celoživotního vzdělávání CŽV (zjišťovat vzdělávací potřeby odborné veřejnosti a zabezpečovat CŽV obsahově a organizačně) a současně byl zahájen 1. ročník studia na Univerzitě třetího věku.

V roce 2004 převzal ICV z PEF výuku doplňujícího pedagogického studia Studium učitelství odborných předmětů a Studium učitelství odborného výcviku. O dva roky později se, Rozhodnutím rektora č. 15/2006, Institut celoživotního vzdělávání stal vysokoškolským ústavem.

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: